Metodyka udostępniania zasobów archiwalnych (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat polskiego systemu archiwalnego, znać zasady funkcjonowania archiwów kościelnych i organów państwowych oraz swobodnie posługiwać terminologią archiwalną.

Cele

Podstawowym celem jest opanowanie procedur i mechanizmów udostępniania materiałów archiwalnych według polskich norm prawnych oraz nabycie ogólnej wiedzy na temat roli archiwisty w tym procesie.

Treści kształcenia

Ćwiczenia poświęcone metodyce udostępniania zasobów archiwalnych. W ramach przedmiotu zaprezentowana zostanie nastepująca tematyka:
1. Historia udostępniania zasobów archiwalnych na ziemiach polskich w XX w. (T_1)
2. Udostępnianie akt w pracowni naukowej. (T_2)
3. Prowadzenie pomocy ewidencyjnych w pracowniach naukowych. (T_3)
4. Korzystanie z materiałów archiwalnych przez użytkowników i zagrożenia z tym związane. (T_4)
5. Inne formy udostepniania akt i kwerendy. (T_5)
6. Informatory i przewodniki po zasobie oraz inwentarze jako formy udostępniania zasobu archiwalnego. (T_6)
7. Technika komputerowa i elektroniczne przetwarzanie danych jako model współczesnej informacji w archiwach i bibliotekach. (T_7)
8.Kolokwium sprawdzające. Udostępnianie zasobu archiwalnego w przeszłości; Udostępnianie zasobu archiwalnego w teorii; Udostępnianie zasobu archiwalnego w praktyce; Udostępnianie zasobu archiwalnego w archiwach państwowych, wydzielonych, prywatnych, muzeach, bibliotekach itp.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu ćwiczeń student prezentuje
WIEDZA:
• (Ew_1) definiuje terminy związane z udostępnianiem zasobu archiwalnego
• (Ew_2) opisuje prawne zasady udostępniania zasobu archiwalnego
• (Ew_3) wymienia podstawową faktografię z dziejów udostępniana zasobu archiwalnego w Polsce

UMIEJĘTNOŚCI:
• (Eu_1) wykorzystuje poprawnie terminologię dotyczącą udostępniania zasobu archiwalnego
• (Eu_2) nakreśla prawidłowo zagrożenia związane z udostępnianiem zasobu archiwalnego

KOMPETENCJE (POSTAWY):
• (Ek_1) jest zorientowany w kwestii udostępniania zasobu archiwalnego w archiwach i bibliotekach naukowych oraz postępuje zgodnie z prawnymi zasadami udostępniania akt w pracowni naukowej podczas przyszłego wykonywania zawodu archiwisty

Metody dydaktyczne

Konwersatorium z elementami klasycznego wykładu. (M_1)

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. Obecność na zajęciach zgodnie z zasadami przyjętymi na UPJPII oraz aktywność na zajęciach.
2. Forma zaliczenia: egzamin pisemny w formie testu na podstawie treści ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 50% pytań. (W_1)

Lektury podstawowe

1) D. Grot, Dostęp do archiwów, a inne prawa i wolności. Stan prawny na 31 grudnia 2005 r., w: „Archeion”, t. CIX, Warszawa 2006, s.10-41; 2) N. Bruebach, Elektroniczny dostęp do informacji archiwalnych. Standardy opisu – korzyści i przyszłe możliwości, w: „Archeion”, t. CVII, Warszawa 2004, s. 41-45; 3) H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 88-97; 4) H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010, s. 169-174, 211-224; 5) Metodyka pracy archiwalnej, pod red. S. Nawrockiego, S. Sierpowskiego, Poznań 1995, s. 243-259; 6) K. Syta, Archiwistyka i archiwum w oczach użytkownika, w: „Toruńskie konfrontacje archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach. Archiwistyka w archiwach”, Toruń 2009, s. 251-259.

Lektury uzupełniające

1) A. Péterfalvi, Podsumowanie prac dotyczących procesu ujawniania przeszłości agentów w związku z ochroną danych osobowych, w: „Archeion”, t. CIX, Warszawa 2006, s. 84-89; 2) D. Nałęcz, Ochrona danych osobowych – otwarte problemy, w: w: „Archeion”, t. CIX, Warszawa 2006, s. 5-9; 3) P. Carucci, Udostępnianie materiałów archiwalnych dla celów badań naukowych we Włoszech, w: „Archeion”, t. CIX, Warszawa 2006, s.72-81; 4) M. Georges, Dane szczególnie chronione a archiwa, w: „Archeion”, t. CIX, Warszawa 2006, s. 64-69; 5) P. Schaar, Niemiecki system ochrony danych osobowych w zbiorach archiwalnych, w: „Archeion”, t. CIX, Warszawa 2006, s. 52-61; 6) W. Kotschy, Rozliczenie z historią – refleksje na temat wpływu ochrony danych na prowadzenie i wykorzystywanie archiwów, w: „Archeion”, t. CIX, Warszawa 2006, s. 42-49.

Uwagi

Planowane są również wyjścia całej grupy studentów do archiwów kościelnych i komercyjnych w Krakowie celem zapoznania się z metodyką pracy tych instytucji. Będą również spotkania z archiwistami, na co dzień udostępniającymi materiały archiwalne.