Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat polskiego systemu archiwalnego, znać zasady funkcjonowania archiwów kościelnych i organów państwowych oraz swobodnie posługiwać terminologią archiwalną.

Cele

Podstawowym celem jest opanowanie mechanizmów kształtowania zasobu archiwalnego według polskich norm prawnych oraz nabycie ogólnej wiedzy na temat roli archiwisty w tym procesie.

Treści kształcenia

Ocena wartości analizowanych materiałów celem zakwalifikowania ich jako kategorie archiwalna i niearchiwalna; fachowa kontrola instytucji podlegających nadzorowi archiwalnemu. Kształtowanie zasobu archiwalnego w przeszłości; Kształtowanie zasobu archiwalnego w teorii; Kształtowanie zasobu archiwalnego w praktyce; Kształtowanie zasobu archiwalnego w archiwach kościelnych; Kształtowanie zasobu archiwalnego w archiwach wydzielonych. Kształtowanie zasobu archiwalnego w przeszłości; Kształtowanie zasobu archiwalnego w teorii; Kształtowanie zasobu archiwalnego w praktyce; Kształtowanie zasobu archiwalnego w archiwach kościelnych; Kształtowanie zasobu archiwalnego w archiwach wydzielonych.

Efekty kształcenia

Wiedza:
• (K_W02) zna podstawowe normy prawne dotyczące kształtowania zasobu archiwalnego (S_W01)
• (K_W03) zna podstawowe normy prawne dotyczące nadzoru archiwalnego z uwzględnieniem specyfiki archiwów kościelnych i wydzielonych (S_W02)
• (K_W08) zna podstawowe prawodawstwo dotyczące archiwistyki i sieci archiwalnej (S_W04)

Umiejętności:
• (K_U04) umie poprawnie kwalifikować archiwalia (S_U03)
• (K_U02) umie prawidłowo wykorzystywać najnowsze normy prawne i wiedzę archiwalną w nadzorze archiwalnym (S_U02)
• (K_U01) potrafi ewidencjonować zasób archiwalny (S_U01)

Kompetencje społeczne:
• (K_K03) jest przygotowany do aktywnego i rzeczowego nadzoru w instytucjach objetych opieka archiwów zwierzchnich (S_K01)

Metody dydaktyczne

Konwersatorium, wykład konwersatoryjny.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczęszczanie na zajęcia w rozumieniu przepisów uczelnianych, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.
Forma zaliczenia: końcowy test pisemny na ocenę (test wyboru i z pytaniami otwartymi) z zagadanień opracowanych na konwersatorium pod koniec semestru.

Lektury podstawowe

Metodyka pracy archiwalnej pod red. S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego, Poznań 2004 [wyd. V, rozdział: Kształtowanie zasobu archiwalnego]
Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974.
Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989 (szczególnie rozdział: Kształtowanie zasobu).
Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173.
R. Leśkiewicz, Zasady proweniencji i pertynencji terytorialnej w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej na przykładzie Oddziału IPN w Poznaniu, [w:] W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Toruń 2007, s. 45-61.

Lektury uzupełniające

R. Reczek, Historia kształtowania się zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, w: Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Warszawa-Poznań 2008, s. 15-25
A. Kuligowski, Gromadzenie zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2005, [w:] W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Toruń 2007, s. 17-28;
P. Perzyna, Problem uporządkowania terminologii archiwalnej w działalności Instytutu Pamięci Narodowej, [w:] W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Toruń 2007, s. 29-45.

Uwagi

Planowane są również wyjścia całej grupy studentów do archiwów kościelnych i komercyjnych objętych państwowym nadzorem archiwalnym w Krakowie celem zapoznania się z metodologią pracy tych instytucji. Będą również spotkania z archiwistami praktycznie wprowadzającymi normy prawne w ramach państwowego nadzoru archiwalnego.