Historia myśli rosyjskiej od XVIII do XX w. (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczenie wykładu Historia myśli rosyjskiej od XVIII do XX wieku, cz. I

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią i podstawowymi zagadnieniami filozofii rosyjskiej XIX – XX w.

Treści kształcenia

W trakcie wykładu zostaną przedstawione ważniejsze etapy kształtowania się filozofii rosyjskiej, począwszy od XIX w. do XX w. oraz przeanalizowane poglądy ważniejszych myślicieli rosyjskich (m.in. w oparciu o teksty źródłowe i komentarze). Program obejmuje następujące treści:

T_1 Filozofia W. S. Sołowjowa;
T_2 Sofiologia (S. Bułgakow i in.);
T_3 Myśl (S. L. Franka;
T_4 Intuicjonizm M. Łosskiego;
T_4 Poglądy P. Florenskiego;
T_5 Filozofia imienia (A. F. Łosiew);
T_6 Filozofia wolności i człowieka M. Bierdiajewa;
T_7 Rosyjska filozofia egzystencji L. Szestowa;
T_8 Eurazjatyzm
T_9 Rosyjski kosmizm (K. E. Ciołkowski, A. L. Czyżewski, W. I. Wernadski);
T_10 Projekt syntezy neopatrystycznej
T_11 Odrodzenie filozofii religijnej po 1989 r.

Efekty kształcenia

E_1 – student dysponuje uporządkowanymi szczegółowymi wiadomościami z wybranych zagadnień filozofii rosyjskiej
E_2 – student zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych powstałych w Rosji

Metody dydaktyczne

M_1 wykład
M_2 dyskusja
M_3 analiza tekstu

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Ocenianie ciągłe na podstawie obecności i zaangażowania studenta na zajęciach.
W_2 Praca semestralna o objętości 7-8 stron standardowego maszynopisu, która powinna być oddana tydzień po ukończeniu zajęć. Jej przedmiotem ma być przestawienie myśli wybranego filozofa rosyjskiego lub porównanie wybranego aspektu myśli rosyjskiej z filozofią europejską.

Lektury podstawowe

1. L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, Gdańsk 2008.

Lektury uzupełniające

1. A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005.