Warsztat badawczy archiwisty (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Realizowany jednocześnie przedmiot “Podstawy archiwistyki”.

Cele

Student nabywa podstawowe umiejętności potrzebne do opracowania zasobu archiwalnego z różnych epok oraz klasyfikacji materiału archiwalnego, jak również krytycznej pracy ze źródłem.

Treści kształcenia

1. Podstawowe zasady warsztatu historyka-archiwisty, zasady sporządzania aparatu naukowego.
2. Bibliografie i literatura archiwalna.
3. Analiza materiałów z zakresu dyplomatyki z różnych epok na wybranych dokumentach.
4. Elementy inwentarza archiwalnego.
5. Rodzaje źródeł historycznych.
6. Analiza wybranych tekstów źródłowych od średniowiecza do XX wieku.
7. Referowanie zebranej literatury, źródeł do poszczególnych, wybranych przez studentów, tematów z zakresu archiwistyki.
8. Pomoce archiwalne w pracy zawodowej archiwisty

Efekty kształcenia

Wiedza:
• (K_W04) zna podstawowe bibliografie archiwalne (H1A_W01)
• (K_W08) zna wiedzę odnośnie źródeł drukowanych oraz literatury odnoszącej się do zagadnień związanych z archiwistyką (H1A_W06)

Umiejętności:
• (K_U01) ma umiejętność szukania i sporządzania bibliografii do tematu pracy seminaryjnej, umie poprawnie stosować terminologię archiwalną we wspomnianej pracy (H1A_U01)
• (K_U04) umie redagować konspekty oraz kojarzyć fakty, formułować własne opinie i sądy, posługiwać się nowymi pojęciami (H1A_U04)
• (K_U02) potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych i archiwalnych (H1A_U02) (H1A_U05)

Kompetencje społeczne:
• (K_K04) prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z misją historyka-archiwisty (H1A_K04)

Metody dydaktyczne

Konwersatorium.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczęszczanie na zajęcia w rozumieniu przepisów uczelnianych, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.
Forma zaliczenia: końcowy sprawdzian pisemny na zaliczenie, przeprowadzony na ostatnich zajęciach.

Lektury podstawowe

Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. K. Roman, Toruń 2003.
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974.
A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Łódź 1978.

Lektury uzupełniające

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989
Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 (2003)
Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział, Warszawa-Toruń 1972
Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985