Kancelaria papieska w średniowieczu (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość podstawowych zagadnień z historii Kościoła w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Stolicy Apostolskiej

Cele

Pogłębienie wiedzy o historii Kościoła w okresie średniowiecza. Poszerzenie informacji o Kurii Rzymskiej i jej dykasteriach w epoce średniowiecza oraz roli Kancelarii Apostolskiej.

Treści kształcenia

1. Zagadnienia wstępne.
2. Historia Kościoła w okresie średniowiecza.
3. Źródła kancelaryjne Stolicy Apostolskiej.
4. Tajne Archiwum Watykańskie-jego dzieje i zasób.
5-7. Kuria Rzymska i jej funkcjonowanie w epoce średniowiecza.
8-9. Kancelaria Apostolska i trybunały papieskie.
10-12. Spuścizna archiwalna po działalności Kancelarii Apostolskiej.
13-14. Personel i rodzaje ksiąg kancelaryjnych.
15. Rodzaje dokumentów papieskich (bulle, brewia, motu proprio) na tle dziejów Papiestwa w okresie średniowiecza.

Efekty kształcenia

Wiedza:
-student poznaje mechanizmy działania Kancelarii Apostolskiej w średniowieczu.
- uczestnik zajęć zna historię Kurii rzymskiej i jej dykasterii w okresie średniowiecza

Umiejętności:
-zna rodzaje dokumentów papieskich i potrafii je identyfikować
-wie gdzie i w jaki sposób rejestrowano dokumenty przesyłane Stolicy Apostolskiej i wystawiane przez papieży

Kompetecje społeczne:
-jest przygotowany do pracy z dokumentami papieskimi z epoki średniowiecza
-posiada fachową wiedzę z historii Kancelarii Apostolskiej i rodzajów dokumentów papieskich

Metody dydaktyczne

Wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczęszczanie na zajęcia w rozumieniu przepisów uczelnianych.
Zaliczenie wykładu na podstawie list obecności (uczestnictwo w ponad połowie wykładów).

Lektury podstawowe

Enciclopedia Cattolica, t. 2, Citta del Vaticano 1949.
M. Giusti, Studi sui registri di bolle papali, Citta del Vaticano 1979
C. Paoli, Diplomatica, Firenze 1987

Lektury uzupełniające

Encyklopedia Katolicka, t. 1-19, Lublin 1973-2014
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002