Teologia dogmatyczna - mariologia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość Pisma Świętego
Podstawowa znajomość patrologii

Cele

Ukazanie związków między mariologią a innymi traktatami teologii dogmatycznej.
Poszukiwanie związków między mariologią a kulturą.
Szczegółowa prezentacja aktualnych zagadnień z obszaru mariologii

Treści kształcenia

Ukazanie relacji między mariologią a innymi traktatami teologii dogmatycznej, jak również z życiem chrześcijan.
Zapoznanie z praktycznymi zagadnieniami związanymi z kultem maryjnym, z jego poprawnymi i niewłaściwymi formami.
Zapoznanie z kryteriami oceny objawień maryjnych Związek mariologii ze sztuką. Ikonografia maryjna. Apokryfy i legendy o Maryi.
Kult maryjny i jego postacie. Dokumenty Kościoła na temat kultu maryjnego.
Analiza Lumen gentium, adhortacji Marialis cultus.
Fenomen objawień maryjnych. Kryteria ich oceny. Formy objawień w historii Kościoła.
Współczesne inicjatywy ogłoszenia kolejnego dogmatu maryjnego. Ocena tych propozycji.
Współczesne nurty w mariologii. Nowe kierunki i perspektywy badań. Związek mariologii ze sztuką. Ikonografia maryjna. Apokryfy i legendy o Maryi.
Kult maryjny i jego postacie. Dokumenty Kościoła na temat kultu maryjnego.
Analiza Lumen gentium, adhortacji Marialis cultus.
Fenomen objawień maryjnych. Kryteria ich oceny. Formy objawień w historii Kościoła.
Współczesne inicjatywy ogłoszenia kolejnego dogmatu maryjnego. Ocena tych propozycji.
Współczesne nurty w mariologii. Nowe kierunki i perspektywy badań.

Efekty kształcenia

Wiedza.
Student ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego odnośnie do pojawiających się nowych form kultu, odnośnie do objawień maryjnych, jak również odnośnie do nowych propozycji dogmatycznych (TMA_W11)
Umiejętności.
Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze (TMA_U05).
Kompetencje.
Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebe interdyscyplinarności (TMA_K05). Taka postawa rodzi sie w kontekście nowych objawień maryjnych, jak również trudności jednoznacznej oceny tych fenomenów, co domaga się korzystania nie tylko z dorobku teologii dogmatycznej czy fundamentalnej, ale i teologii duchowości oraz psychologii.

Metody dydaktyczne

Analiza tekstu
Praca w grupach
Dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Ocenianie ciągłe.
2 pisemne sprawdziany w ciągu semestru zawierające 8-12 krókich pytań (każdy obejmuje 2 artykuły)
Na zaliczenie konieczność uzyskania na każdym sprawdzianie powyżej 50 procent punktów

Lektury podstawowe

Jak czcić Matkę Bożą?, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 1984.
Kowalik K., V dogmat maryjny, w: Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa ku czci O. prof. S.C. Napiórkowskiego, red. K. Kowalik, Lublin 1999, s. 81-99.
Paredes J.C.R.G., Mariologia w drodze: perspektywy mariologiczne u progu XXI wieku, \"Salvatoris Mater\" 1 (2005), S. 239-259.
Rusecki M., Kryteria wiarygodności objawień maryjnych, w: K. Pek, Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, Warszawa 1994, S. 35-51.

Lektury uzupełniające

Kudasiewicz J., Biblijna droga pobożności maryjnej. Z Księdzem Profesorem Józefem Kudasiewiczem rozmawia Danuta Mastalska, Kielce 2002.