Patrologia (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość łaciny i greki.

Cele

Analiza literatury wczesnochrześcijańskiej, ze zwróceniem uwagi na kształtowanie się dogmatów chrześcijańskich.
W analizie patrystycznej zwraca się uwa-gę na formę literacką dokumentów i na historyczny kontekst ich powstania, pomagające lepiej odczytać teologiczną treść. Lektura odbywa się w języku polskim, ale pojęcia kluczowe sprawdza się w greckim tekście oryginalnym.

Treści kształcenia

1. Specyfika rodzajów literackich literatury wczesnochrześcijańskiej.
2. Najważniejsze problemy podejmowane przez literaturę wczesnochrześcijańską (I-IV wiek).
3. Szczegółowa analiza tekstów:
a) Didache
b) Hipolit, O Antychryście
c) Filostrat, Żywot Apolloniusza z Tyany
d) Tertulian, O widowiskach
e) Sobór Nicejski I
f) Sobór Konstantynopolski I
g) Synody Cyrta i Elwira
h) Minucjusz Feliks, Octavius
i) Ireneusz z Lyonu (Adversus haereses I)
j) Epifaniusz z Salaminy (Panarion 21-26)
k) Bazyli Wielki (Canones Patrum Graecorum, s. 32-75)

Efekty kształcenia

WIEDZA:
- student rozumie kulturotwórczą rolę teologii w jej różnych wymiarach, a zwłaszcza w aspekcie literackim oraz historycznym i kulturowym (TMA_W14)
UMIEJĘTNOŚCI:
- student potrafi samodzielnie analizować, oceniać, interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (TMA_U01)
KOMPETENCJE:
- student rozumie potrzebę intelektualnego formowania się przez całe życie (TMA_K02)
- student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy doktrynalne (TMA_K06)

Metody dydaktyczne

- lektura tektów soborowych (praca na tekście greckim i polskim tłumaczeniu;
- tłumaczenie wybranych tekstów soborowych z j. starogreckiego na j. polski;
- korzystanie z współczesnych słowników patrystycznych (Lampe G. W. H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1991; Liddel H. G. - Scott R., Greek-English Lexicon, Oxford 1996);
- zastosowanie analizy patrystycznej (metoda teologiczna, metoda historyczna, metoda literacka);

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

- ocenianie ciągłe
- trzy pisemne sprawdziany znajomości zadanych lektur

Lektury podstawowe

Pietras H., Baron A.(red), Dokumenty Soborów powszechnych, t. I (325-787), ŹMT 24, Kraków 2001;
Didache, w: M. Starowieyski (red.), Pierwsi świadkowe, Kraków 1998, s. 25-44.
Hipolit, O Antychryście, w: H. Pietras (red.), Demonologia Ojców Kościoła, ŹMT 17, Kraków 2002, s. 107-143.
Filostrat, Żywot Apolloniusza z Tyany , Toruń 2000.
Tertulian, O widowiskach
Minucjusz Feliks, Octavius, Poznań 1925.
Ireneusz z Lyonu (Adversus haereses I)
Epifaniusz z Salaminy (Panarion 21-26)
Bazyli Wielki, Canones Patrum Graecorum, Kraków 2009, s. 32-75.

Lektury uzupełniające

Wicks J., Wprowadzenie do metody teologicznej, tłum. J. Ożóg, Kraków 1995.
Buksiński T., Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.