Prawo administracyjne (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Cele

Zapoznanie studentów z przepisami prawa kanonicznego i praktyką kanoniczną w zakresie spraw urzędowych prowadzonych przez duchownego w kencelarii parafialnej oraz wypracowanie rzetelności i odpowiedzialności za tę część posługi kapłańskiej w parafii, unikając błędnej antytezy „prawo – duszpasterstwo”.

Treści kształcenia

Ogólne zasady posługi duszpasterskiej w kancelarii parafialnej. Normy i zasady prowadzenia ksiąg metrykalnych, wydawania odpisów, sporządzania dokumentów ze szczególnym akcentem na formalno-prawny aspekt przygotowania do zawarcia małżeństwa (protokół przedślubny, zapowiedzi, dyspensy, delegacje, licencje, inne zezwolenia). Formalności związane z zawarciem małżeństwa konkordatowego.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Ocena na podstawie egzaminu ustnego z wyłożonego materiału, z akcentem na umiejętność rozwiązywania praktycznych kazusów.

Lektury podstawowe

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego, 22 października 1998 r., Biuletyn Katolickiej Agencji Prasowej, nr 46 z 17.11.1998, s. 15–17; Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, 5 września 1986 r., Kraków 1990; Krakowiak C., Adamowicz L. (oprac.), Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966–1998), Lublin 1999; Wenz W., Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne, Wrocław 2008.