Wprowadzenie do teologii duchowości (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza na temat chrześcijaństwa, znajomość Pisma świętego, prawd wiary, przykazań, ogólna wiedza z zakresu historii religii. Znajomość modlitwy, wiedza o liturgii Kościoła.

Cele

Zapoznanie się z przykładami duchowości: powołanie w Biblii, oznaki powołania, rozpoznawanie głosu Boga w duszy, potrzeba konfrontacji z autorytetem; różne drogi powołania, momenty kryzysowe; zasady pisania dzienników duszy (św. Augustyn, Jan XXIII), wzorce duchowości kapłańskiej (bł. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II).

Treści kształcenia

Tc_1 - Analiza powołania Samuela (1 Sm 3,1-18): pochodzenie Samuela, ofiarowanie przez matkę Annę, posługa w świątyni
Tc_2 - Kapłan Heli i jego synowie, rozpoznawanie głosu Bożego przez Samuela, misja Samuela w Izraelu, funkcja prorocka i kapłańska
Tc_3 - Analiza powołania św. Augustyna w jego "Wyznaniach" - postać Augustyna z Hippony, droga do nawrócenia, poznanie Chrystusa przez studium Pisma św., święcenia kapłańskie i biskupie
Tc_4 - pojęcie nawrócenia, przemiana drogi, nowe ż ycie, wierność Chrystusowi, zaangażowanie w głoszenie Ewangelii, działalność pisarska

Efekty kształcenia

Ew_1 - student analizuje doświadczenie powołania, rozróżnia istotne cechy powolania, objaśnia mechanizmy działające w psychice powołanego
Eu_1 - student prowadzi analizę semantyczną i porównawczą, wykorzystuje wiedzę słownikową, porządkuje pojęcia
Ek_1 - rozwija kreatywne myślenie, postrzega relacje istniejące między człowiekiem i Bogiem, staje się otwarty na głos wewnętrznyh

Metody dydaktyczne

M_1 - metoda analizy semantyczne, badanie pojęć, porównywanie; analiza treści, synteza
M_2 - wykorzystuje słowniki leksykalne i teologiczne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie ustnie
aktywność na zajęciach
przygotowanie wypracowania o powołaniu

Lektury podstawowe

- Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1980,
- Augustyn, Wyznania
- Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa
- Teresa od Jezusa, Księga życia, Droga doskonałości, w: Dzieła, T. 1-2, Kraków 1997
- Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, Noc ciemna, w: Dzieła, T. 1, Kraków 1975
- Franciszek Salezy, Filotea
- Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy
- Teresa Benedykta od Krzyża, Wiedza Krzyża
- Faustyna Kowalska, Dzienniczek
T. Merton, Znak Jonasza

Lektury uzupełniające

- Bochenek J., Zarys ascetyki, Warszawa 1972;
- Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego, Warszawa 1982;
- Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, t. I–II, Poznań 1962–63
- Podręcznik duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993