Wstęp do filozofii (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Cele

Cel dydaktyczny:
słuchać powinien zdobyć wiedzę nt. podstawowych pojęć i określeń charakterystycznych dla filozofii.

Treści kształcenia

Tematyka przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:
"skazani" na filozofowanie; pochodzenie nazwy; różnice pomiedzy filozofią a naukami szczegółowymi, religią, sztuką i ideologią;wielość systemów a jedność filozofii; podstawowe problemy filozofii i główne kierunki pytań filozoficznych; podział filozofii (problematyka ontologiczna, zagadnienia epistemologiczne).

Efekty kształcenia

Efektem przeprowadzonych zajęć ma być rozumienie podstawowych problemów filozoficznych oraz umiejętność rozróżniania pomiędzy rozmaitymi rozwiązaniami tych problemów.

Metody dydaktyczne

Do podstawowych metod należy wykład zakończony możliwością dyskusji nad poruszonymi zagadnieniami.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest końcowy egzamin.

Lektury podstawowe

Podsiad A, Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983; Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983; Stępień A., Elementy filozofii, Lublin 1986; Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1987.

Lektury uzupełniające

Gilson E., Chrystianizm a filozofia, Warszawa 1958; Kasprzyk L, Węgrzecki A., Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1974; Hollis M., Filozofia, Kraków 1998; Gogacz M., Czym zajmuje się filozofia, Znak,nr 243;Skarga B., Potrzeba filozofii, Znak, nr 342-343.