Teologia krzyża (wykład z teologii dogmatycznej) (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczenie poprzedniego roku studiów, po którym wykład jest obowiązkowy.

Cele

Zasadniczym celem jest zapoznanie się z chrześcijańską wykładnią doktryny z zakresu teologii krzyża. Krzyż w spontanicznym postrzeganiu i rozumieniu kojarzy się z chrześcijaństwem, które głosząc zwycięstwo Boga-Człowieka nad śmiercią, wskazuje właśnie na krzyż, jako znak szczególnej miłości Boga. Nie da się jednak zaprzeczyć, że wcześniej staje się on miejscem doświadczenia zła, cierpienia i śmierci Bożego Syna. Wydarzenie krzyża nie kończy definitywnie pytania o sens cierpienia, wydaje się nawet że jeszcze bardziej je wyostrza. Jeżeli zatem krzyż jest znakiem miłości Boga, to trzeba pytać co ta miłość oznacza najpierw w relacji Boga Ojca do własnego Syna, a następnie do każdego innego stworzenia. Czy wydarzenie krzyża nie jest wołaniem o usprawiedliwienie Boga, najpierw w obliczu cierpienia i okrutnej śmierci własnego Syna, a następnie w obliczu każdego bólu i zła na świecie.

Treści kształcenia

1. Teistyczne próby rozwiązania pytań o zło i cierpienie.
-Biblia o pochodzeniu zła
- Historia doktryny
- Ludzka wola a zło
2.Pytanie o zło i cierpienie w perspektywie trynitarnej teologii krzyża
-Uwarunkowania teologii krzyża
-Krzyż rewolucją w pojęciu Boga
-Paterpasionizm czy patercompasionizm
3.Wartość teologii krzyża dla rozwiązania pytań o zło i cierpienie
-Cierpienie Boga w kontekście cierpienia świata
-Zbawienie w perspektywie eschatologicznej
-Kontrowersje biblijne idei cierpiącego Boga

Efekty kształcenia

WIEDZA
TMA W12. Uczestnik wykładu zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu teologii krzyża. Jest to wiedza doniosła, ponieważ dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko wierzących ale też ateistów czy agnostyków. Każdy bowiem człowiek stawia pytanie: Czy jest i co jest po tym życiu?
UMIEJĘTNOŚCI
TMA_UO2. Chodzi o umiejętności badawcze w zakresie teologii dogmatycznej, biblijnej, patrystycznej. Absolwent nabywa umiejętność syntezy i poglądów, doboru metody i konstruowania narzędzi badawczych.
KOMPETENCJE
TMA_KO5. Absolwent ma świadomość złożoności tej rzeczywistości, w której żyje i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do nie, by być autentycznym i przekonującym świadkiem przekazywanej doktryny.

Metody dydaktyczne

Są to metody właściwe dla kierunku teologia (analityczno-syntetyczna) ale też metody stosowane w naukach pokrewnych, z teologią związanych: socjologia historia, etyka, moralność. W teologii dogmatycznej, a zagadnienie krzyża do niej należy, preferowana jest metoda integralna, którą charakteryzuje wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł w ich ujęciu interdyscyplinarnym.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obowiązują zasady określone w Statucie Uczelni i Regulaminie Instytutu Teologii Dogmatycznej.

Lektury podstawowe

Z.Danielewicz, "Ku Bogu - wszystkiemu we wszystkim. Historyczna eschatologia Juergena Moltmanna", Gdańsk 2009.
Z. Danielewicz, "J. Moltmann - teolog wierny nadziei", w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, red. J. Majewski J. Makowski, Warszawa 2003, t. 1, s. 181-192.

Lektury uzupełniające

Z. Danielewicz, "Obraz Boga Stwórcy i st worzenia otwartego na przyszłośćwedług J. Moltmanna",w: Studia i dokumenty ekumeniczne, Warszawa 19(2003), nr 2(53), s. 60 - 75.
K. Góźdź (red),"J. Moltmann, Bóg nadziei", Lublin 2006.