Epifaniusz z Salaminy (translatorium z teologii dogmatycznej) (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu Biblii, patrologii, literatury greckiej i znajomość języka greckiego na poziomie podstawowym

Cele

Celem translatorium jest umiejętność samodzielnej analizy i interpretacji greckich tekstów źródłowych, poznanie podstawowych pojęć greckich przyjętych przez chrześcijaństwo z kultury helleńskiej, ich kontekstu oraz ewolucji znaczeń. Umiejętność kwalifikacji poglądów do określonych sekt chrześcijańskich. Celem translatorium jest zapoznanie studenta z najważniejszymi fragmentami II części największego starożytnego katalogu herezji autorstwa Epifaniusza z Salaminy pt. Panarion (herezja 31)

Treści kształcenia

1. Biografia i piśmiennictwo Epifaniusza z Salamin.
2. Tłumaczenie i komentarz wybranych fragmentów herezji 31.
3. Specyfika teologiczna utworu – referowanie poglądów walentynian i polemika z nimi.

Efekty kształcenia

WIEDZA:
- student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii w różnych aspektach (TMA_W14)
- student zna terminologię nauk i jej korzenie grecko-łac (TMA_W03)
UMIEJĘTNOŚCI:
- student potrafi pracować na źródłowym tekście greckim, korzystając z odpowiednich pomocy słownikowych oraz komentarzy do tekstu;
- student posiada podstawową umiejętność uwzględniania w badaniach źródeł w języku greckim (TMA_U19);
KOMPETENCJE:
- student ma świadomość złożoności i potrzebę interdyscyplinarności (TMA_K05)

Metody dydaktyczne

- analiza tekstu
- dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

- ocenianie ciągłe
- uczestnicy translatorium przygotowują pracę pisemną na temat wybranej sekty zaprezentowanej przez Epifaniusza w kontekście współczesnej wiedzy (5 stron)

Lektury podstawowe

K. Holl, Die griechischen christlichen Schriftsteller 25(1915), Heresies 31, Leipzig 1915, s. 382-438.

Lektury uzupełniające

J. Dechow, Dogma and Mysticism in Early Christianity, North American Patristic Society, Patristic Monograph Series 13, Macon GA, Mercer University Press 1988.
A Pourkier, L’Hérésiologie chez Ėpiphane de Salamine, Paris, Beauchesne 1992.
C. D. Osburn, The Text of the Apostolos in Epiphanius of Salamis (The New Testament in the Greek Fathers), Brill 2004.
O. Köster, Die Trinitätslehre des Epiphanius von Salamis: Ein Kommentar zum ‘Ancoratus’, Göttingen, Germany, Hubert & Co., 2005.
S. Bigham, Epiphanius of Salamis, Doctor of Iconoclasm. Deconstruction of a Myth, Ortodoks Research Institute, Rollinsford 2008.
F. Williams, The Panarion of Epiphanius of Salamis, Leiden, Holland, Brill, Book I, 2009, s. 59-130.