Pielgrzymowanie i turystyka religijna (wykład z teologii pastoralnej - turystyka religijna) (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw teologii z zakresu studiów magisterskich

Cele

Zapoznanie z pojęciami pielgrzymki i turystyki religijnej w aspekcie pastoralno teologicznym

Treści kształcenia

Tw_1 Kościelne dokumenty o pielgrzymowaniu
Tw_2 Definicja pielgrzymki, turystyki religijnej i sanktuarium, wzajemne relacje
Tw_3 Jurydyczne aspekty pielgrzymki
Tw_4 Historia pielgrzymowania
Tw_5 Pielgrzymowanie elementem kultury
Tw_6 Typologia pielgrzymek
Tw_7 Nabożeństwo w drodze
Tw_8 Przestrzeń pielgrzymowania
Tw_9 Specyfika modlitwy pielgrzyma, nabożeństwa pokrewne
Tw_10 Teologia pielgrzymowania
Tw_11 Założenia duszpasterstwa pielgrzymkowego i jego etapy
Tw_12 Duchowe pielgrzymowanie
Tw_13 Wybrane zagadnienia duszpasterstwa pielgrzymkowego
Tw_14 Formacja zaangażowanych w duszpasterstwie pielgrzymkowym
Tw_15 Współpraca w duszpasterstwie pielgrzymkowym
Tw_16 Organizacyjne aspekty pielgrzymowania

Efekty kształcenia

Ew_1 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu teologii i duszpasterstwa pielgrzymkowego
Eu_1 Potrafi krytycznie analizować i rozwiązywać problemy teologiczne i praktyczne związane z pielgrzymowaniem / turystyką religijną
Ek_1 Dąży do zrozumienia tekstów biblijnych w kontekście zastosowania w duszpasterstwie pielgrzymkowym i turystycznym

Metody dydaktyczne

M_1 wykład,
M_2 dyskusja
M_3 prezentacja Power Point

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 kolokwia sprawdzające podczas zajęć
W_2 egzamin końcowy

Lektury podstawowe

Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów Kościelnych, zebrał i opracował ks. M. Ostrowski, Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2003.

M. Ostrowski, Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2005.

M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1996.

Lektury uzupełniające

A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków 2003.

M. Rosenberger, Drogi które poruszają. Mała teologia pielgrzymki, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań.

Uwagi

na stronie www.pastoralna.pl publikowane są materiały dla studentów materiały można też znaleźć na www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl