Współczesne interpretacje grzechu pierworodnego (wykład z teologii dogmatycznej) (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wcześniejsze zaliczenie roku studiów jako upoważnienie do uczestnictwa w tym wykładzie.

Cele

Zasadniczym celem jest próba nowego spojrzenia na doktrynę o grzechu pierworodnym, aby ukazać ją w perspektywie bardziej zrozumiałej dla współczesnego odbiorcy. Wykład proponuje nowe spojrzenie na zagadnienia z zakresu protologii w świetle nowych interpretacji grzechu pierworodnego. Narzędziem wykorzystanym do reinterpretacji dogmatu o grzechu pierworodnym będzie teoria mimetyczno-ofiarnicza francuskiego antropologa Rene Girarda.

Treści kształcenia

- Dogmat o grzechu pierworodnym w ujęciu historycznym
- Teoria mimetyczno-ofiarnicza
- Koncepcja mimetyczna grzechu pierworodnego
- Ocena koncepcji mimetycznej grzechu pierworodnego.

Aby dokonać reinterpretacji dogmatu o grzechu pierworodnym, trzeba najpierw prześledzić proces jego formowania i przyjrzeć się w jaki sposób był on interpretowany we wcześniejszych epokach historycznych. Taki zabieg umożliwi sformułowanie faktycznej treści dogmatu i pozwoli na odróżnienie jej od tego, co stanowi jedynie formę przekazu. Zaprezentowanie teorii mimetyczno-ofiarniczej pozwoli spojrzeć na doktrynę o grzechu pierworodnych także w świetle innych od tradycyjnej interpretacji tego dogmatu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
TMA_W12. Uczestnik wykładu zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu doktryny o grzechu pierworodnym. Wyraża się ona w świadomości, że tradycyjna wykładnia tej doktryny powinna być uwspółcześniana stosownie do świadomości wiernych konkretnego czasu.
UMIEJĘTNOŚCI
TK_UO2.Uczestnik wykładu nabywa umiejętności badawcze w zakresie protologii, zwłaszcza w biblistyce i teo;ogii, jak też potrafi przekonująco przekazać je odbiorcom.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
TkK_KO5. Uczestnik wykładu, świadom doniosłości doktryny o grzechu pierworodnym i jasnego, jak też przekonującego a zwłaszcza zgodnego z Objawieniem jej przekazu i interpretacji tej doktryny, może uchronić odbiorców przed popadaniem w pesymizm, beznadzieję czy nawet depresję.

Metody dydaktyczne

Jest to metoda właściwa dla teologii, mianowicie analityczno krytyczno syntetyczna, ale też metody stosowane w pokrewnych dyscyplinach z teologią związanych, jak np. socjologia, historia, duszpasterstwo pastoralne.Do istoty badań teologicznych należy bowiem rozważanie konkretnego przedmiotu w świetle słowa Bożego.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obowiązują zasady określone w Statucie Uniwersytetu i Regulaminie Studiów.

Lektury podstawowe

R. Girard, "Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica", Warszawa 2002.
- "Dawna droga, którą kroczyli ;udzie niegodziwi", Warszawa 1992.
L. Balter, "Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku", Kolekcja Communio 1992, nr, 7, s. 247-293.

Lektury uzupełniające

S. Budzik, "Bóg i człowiek w dramacie zbawienia. Soteriologia R. Schwagera", Przegląd Powszechny 1995, nr. 3(883), s. 294-306.
W. Hryniewicz, "Grzech pierworodny w teologii prawosławnej", w: Encyklopedia Katolicka, t. 6,Lublin 1993, k. 292.