dr Beata Frey-Stec


 • Dyżur dydaktyczny:
  dyżur w sesji poprawkowej letniej r.a. 2017/2018: piątek 14.09.2018 r., 12.00-12.45, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP II, ul. Sławkowska 32

Publikacje:

Artykuły Książkowe:
 • "Muta praedicatio de rebus extremis" z kościoła w Małogoszczu. Treścio ideowe i wzór graficzny [współatorstwo z:] Marta Pieniążek-Samek [w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 371-391. [szukaj w bibliotece]
 • Na zawsze utracone, czyli o okolicznościach powstania i dalszych losach neznanego dzieła złotnika krakowskiego Kazimierza Sołtykowicza [w:] ks. Zdzisław Gogola OFMConv [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 149-153. [szukaj w bibliotece]
 • Wzory graficzne w dziełach malarni jasnogórskiej [w:] Przemysław Mrozowski, Jerzy Żmudziński [red.], Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Jasna Góra w Częstochowie: Czuwajmy 2012, s. 197-218. [szukaj w bibliotece]
 • Kielich i puszka na komunikanty "z Taiemnicami Męki Panski" w krakowskim klasztorze sióstr wizytek [w:] ks. Jacek Urban, ks. Andrzej Witko [red.], Limen expectationis. Księga ku czci sp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwrrsytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukow 2012, s. 77-87. [szukaj w bibliotece]
 • Refleksy wielkiej sztuki w \"małej wspólnocie parafii\", czyli o kilku obrazach w kościele w Woli Radziszowskiej [w:] s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN, ks. Rafał Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 81-91. [szukaj w bibliotece]
 • Ryciny w Officium Beatae Mariae Virginis z antwerpskiej oficyny wydawniczej „Officina Plantiniana” i ich recepcja w sztuce polskiej XVII w. [w:] Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska, [red.], Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowżytne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 79-99. [szukaj w bibliotece]
 • Kaplica Bractwa św. Zofii i ołtarz św. Zofii w kościele św. Marka [w:] Magdalena Łużna, ks. Jan Machniak [red.], Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 91-121. [szukaj w bibliotece]
 • Przedstawienia zwierząt w krakowskim malarstwie XVII wieku [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Symbol. Znak. Przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 285-316. [szukaj w bibliotece]
 • Plakietka wotywna i aplikacje na feretronach w kaplicy Męki Pańskiej krakowskiego kościoła Franciszkanów [w:] ks. Zdzisław Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, Kraków: Unum 2006, s. 207-216. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Geneza scen pasyjnych na kolumnie zwanej Boża Męka przed klasztorem Kamedułów na Bielanach, czyli o popularności rycin ilustrujących Evangelicae Historiae Imagines ... Hieronymusa Natalisa [w:] Folia Historica Cracoviensia, 11 2005, s. 134-153. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Refleks sztuki europejskiej w kaplicy ojców augustianów w Prokocimiu [podczas konferencji:] 650 lat Prokocimia, 25 listopada 2017, .
  • "Św. Magdalena malowana na lustrze" w klasztorze benedyktynek w Staniątkach [podczas konferencji:] „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie”, 15 pazdziernika 2016, .