o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP  Curriculum Vitae:

  • 2017 – wicedyrektor Instytutu Historii UPJPII
  • 2016 – Laureat II nagrody "Studiów Źródłoznawczych" (IH PAN) im. prof. S. K. Kuczyńskiego
  • 2016 - 2017 – visiting scholar University of California (Berkeley)
  • 2013 – Sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności)
  • 2012 – Zastępca redaktora naczelnego Folia Historica Cracoviensia
  • 2012 – Adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecza UPJP II
  • 2012 – Laureat głównej nagrody "Studiów Źródłoznawczych" (IH PAN) im. prof. S. K. Kuczyńskiego
  • 2012 – Dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego
  • 2010 – Asystent w Katedrze Historii Średniowiecza UPJP II
  • 2009 – Ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich i promocja doktorska na Wydziale Historycznym UJ
  • 2009 – Wykładowca Kolegium Teologiczno-Filozoficznego OO. Dominikanów w Krakowie
  • 2007 – Członek międzynarodowego projektu naukowo-wydawniczego „La Bible en ses traditions” pod auspicjami École biblique et archéologique française de Jérusalem.
  • 2006 – p.o. archiwisty Polskiej Prowincji Dominikanów
  • 2004 – Ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym UJPJ II
  • 1999 – Stypendium naukowe KUL
  • 1998 – Stypendysta University of London

  Publikacje:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Pawel Kras, Adam Poznański, Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, Lublin: KUL 2017.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Henry Harrer`s „Tractatus contra beghardos”. The Dominicans and Early 14th Century Heresy in Lesser Poland, Kraków: Esprit 2015.
  • Amicis egregius fratrum ordinis praedicatorum. Medal św. Jacka dla prof. Jerzego Kłoczowskiego [red.], Kraków: Esprit 2014. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] , Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013.
  • [współredakcja z:] Wiesław Długokęcki, Rafał Kubicki, Anna Zajchowska, Inter oeconomiam celestem et terrenam. Mendykanci i zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011. [szukaj w bibliotece]
  • Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum cap. I-II : studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków: Esprit 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Marek Miławicki, Historicus Polonus-Hungarus : księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = Historicus Polonus-Hungarus : emlékkönyv Puciłowski Józef Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkakmából, Kraków: Esprit 2010. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Occultae partes praedicationis. Wizerunek złego kaznodziei w świetle De eruditione praedicatorum Humberta z Romans [w:] K. Bracha [red.], Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium, Warszawa: 2014, s. 223-233.
  • W sprawie datacji i edycji fragmentu akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (I F 640) [w:] S. Gawlas [red.], Ecclesia – societas – fontem. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa: 2014, s. 1-10.
  • Nowe badania nad średniowiecznymi nagrobkami w klasztorze dominikanów krakowskich [w:] A. Markiwicz, M. Walczak, M. Szyma [red.], Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, Kraków: Esprit 2013, s. 423-443.
  • Kryzys w diecezji krakowskiej w pierwszej połowie XIV wieku? Z badań nad Tractatus contra beghardos Henryka Harrera [w:] T. Gałuszka, G. Ryś, T. Graff [red.], Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: 2013, s. 285-300.
  • Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283-1526 [w:] Wiesław Długokęcki, Tomasz gałuszka, Rafał Kubicki, Anna Zajchowska [red.], Inter oeconomim celestem et terrenam. mendykanci i zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011, s. 433-455.
  • Hayn Maciej [w:] [red.], Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: 2011, s. 478-479.
  • Harrer (Havrer) Henryk [w:] [red.], Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin: 2011, s. 475-476.
  • [tłum.] Florent Cyngler, Bibliografia komentowana wybranych zagranicznych studiów nt. mendykantów w perspektywie zagadnien ekonomicznych [w:] Inter Oeconomiam celestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, Kraków: Esprit 2011, s. 17-35.
  • Z warsztatu inkwizytora : obraz heretyka w świetle "Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos" (ADK R.XV.14) [w:] Paweł Kras [red.], Inkwizycja papieska w Europie Środkowo -Wschodniej, Kraków: Esprit 2010, s. 269-291.
  • „Sensus historicus”. Z zagadnień hermeneutyki biblijnej św. Tomasza z Akwinu [w:] Tomasz Gałuszka [red.], Historicus Polonus-Hungarus : księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = Historicus Polonus-Hungarus : emlékkönyv Puciłowski Józef Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkakmából, Kraków: Esprit 2010, s. 173-181.
  • Dominikański dworek koło kościoła św. Idziego w Krakowie i jego dzierżawcy w latach 1595-1672 [w:] Marek Miławicki, Anna Markiewicz [red.], Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowozytnej, Kraków: Esprit 2009, s. 153-169.
  • Nieznany spór z ok. 1500 roku pomiędzy krakowskimi mendykantami : przyczynek do badań nad stosunkami międzyzakonnymi w okresie średniowiecza [w:] Krzysztof Ożóg, Tomasz Gałuszka, Anna Zajchowska [red.], Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, Kraków: Esprit 2008, s. 467-483.
  • [tłum.] Lektor Stanisław, Życie i cuda świętego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i Źróła, Kraków: Esprit 2007, s. 101-157.
  • Nota do artykułu Reginalda Loenertza [w:] Maciej Zdanek [red.], Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, Kraków: Esprit 2007, s. 69-79.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku? [w:] „Folia Historia Cracoviensia”, 20 2014, s. 35-65.
  • Kolektor Piotr z Auvergne i plebani versus biskup Jan Grotowic i dominikanie. Studium historyczne instrumentu notarialnego z 1333 roku ze zbiorów Archivio Secreto w Watykanie [w:] „Przegląd Historyczny”, 3 2014, s. 241-264.
  • Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu widymatu prowincjała Ludolfa z 1517 roku [w:] Roczniki Historyczne”, 80 2014, s. 67-88.
  • Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi. Recepcja bulli Jana XXII Vas electionis w diecezji gnieźnieńskiej w 1. połowie XIV wieku [w:] Studia Źródłoznawcze, 52 2014, s. 50-75.
  • Mikołaja Duthorowa OP Error condemnatus ab Ecclesia. Dominikanie polscy wobec herezji i nowych nurtów pobożności w 1. połowie XIV wieku [w:] Kwartalnik Historyczny, 122 2014, s. 100-130. [szukaj w bibliotece]
  • Franciszek i franciszkanie w czternastowiecznym dominikańskim Tractatus contra beghardos Henryka Harrera [w:] Średniowiecze Powszechne i Polskie, 6 (10) 2014, s. 90-110. [szukaj w bibliotece]
  • Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 90. lat XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu [w:] Roczniki Historyczne, 79 2013, s. 90-115.
  • Liber Constitutionum dominikanów krakowskich z lat 1273-1318. [w:] Studia Źródłoznawcze, 50 2012, s. 1-25.
  • Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera. [w:] Folia Historica Cracoviensia, 18 2012, s. 47-73.
  • Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 roku [w:] Studia Źródłoznawcze, 51 2012, s. 1-16.
  • Szkolnictwo konwentualne i partykularne w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł [w:] Roczniki Historyczne, 78 2012, s. 191-211.
  • Średniowieczne dominikańskie kazania do dzieci. Wilhelma de Tournai sermones ad pueros. [w:] Roczniki Historyczne, 77 2011, s. 35-51.
  • Aparat źródłowy w edycjach łacińskich tekstów średniowiecznych. Z prac nad edycjami dzieł św. Tomasza z Akwinu. [w:] Przegląd Tomistyczny, 17 2011, s. 1-10.
  • Kara więzienia w późnośredniowiecznej polityce penitencjarnej dominikanów polskich [w:] Kwartalnik Historyczny, 117 2010, s. 65-79.
  • Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu?: w poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego w średniowiecznej Małopolsce [w:] Nasza Przeszłość, 113 2010, s. 281-296.
  • W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich [w:] Przegląd Tomistyczny, 16 2010, s. 25-42.
  • "Krakowskie" bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich [współatorstwo][w:] Studia Źródłoznawcze, 44 2006, s. 49-65.
  • Magia jako factum haereticale: wokół bulli Jana XXII [w:] Przegląd Historyczny, 2 2006, s. 221-240.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • The Cracow`s pious laymen or Begard heretics? From the study on the fourteenth century Tractatus contra beghardos by Henry Harrer [podczas konferencji:] Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe, 25 wrzesnia 2014, .
  • Benefactor noster. Biskup Jan Grotowic i dominikanie krakowscy [podczas konferencji:] Działalnośc fundacyjna biskupów krakowskich, 24 kwietnia 2014, .
  • Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera. [podczas konferencji:] Inkvizice, hereze a reformace v pozdním středověku, 16 listopada 2012, .
  • Henryka Harrera Tractatus contra beghardos jako odpowiedz na kryzys w diecezji krakowskiej [podczas konferencji:] De Ecclesia semper reformanda. Średniowieczna metoda i praktyka w przezwyciężaniu kryzysów., 2 grudnia 2011, .
  • Liber Constitutionum dominikanów krakowskich (ADK Kr XIII 21) [podczas konferencji:] Źródła do dziejów dominikanów polskich., 29 listopada 2011, .
  • Średniowieczne kazania do dzieci. [podczas konferencji:] Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europejskim, 19 listopada 2011, .
  • Źródło na nowo odkryte. Henryka Harrera Tractatus contra beghardos [podczas konferencji:] IV Kongres mediewistów polskich, 20 wrzesnia 2011, .
  • Metody przygotowania aparatu źródłowego w edycjach średniowiecznych źródeł teoretycznych. Z prac nad edycjami tekstów Tomasza z Akwinu [podczas konferencji:] Nauki pomocnicze historii. Teoria i metody badań w dydaktyce, 3 grudnia 2010, .
  • Nowe badania nad gotyckimi płytami nagrobnymi w klasztorze Dominikanów w Krakowie. [podczas konferencji:] Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia, 21 pazdziernika 2010, .
  • Piękna legenda czy uczona opowieść? Relacja Abrahama Bzowskiego nt. dominikańskich męczenników w Sandomierzu [podczas konferencji:] Męczennicy Miasta Sandomierza, 4 czerwca 2010, .
  • Occultae partes veritatis. Kara więzienia u dominkanów polskich w średniowieczu [podczas konferencji:] Dominikanie o Prawdzie, 6 marca 2010, .
  • Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283-1526. [podczas konferencji:] Między ekonomią niebiańską a ziemską. Zakonu żebracze w Europie Środkowej a zagadnienia ekonomiczne, 2 marca 2010, .
  • Nowe badania nad XIV-wiecznym księgozbiorem dominikanów krakowskich [podczas konferencji:] Biblioteki zakonne wczoraj i dziś Co kryją klasztorne księgozbiory?, 24 listopada 2009, .
  • Warsztat inkwizytora - Glossa Ordinaria super prophetas contra hereticos (Rps R XV 14 Archiwum oo. Dominikanów w Krakowie) [podczas konferencji:] Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce – osiągnięcia i perspektywy badawcze, 27 listopada 2008, .
  • Nieznany spór między mendykantami krakowskimi ok. 1500 roku [podczas konferencji:] Zakony mendykanckie w średniowiecznej aglomeracji Krakowa, 19 pazdziernika 2007, .