Jan Józef Janicki


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek: 9.45-11.15, ul. Kanonicza 9, Dziekanat WHiDK

Curriculum Vitae:

 • 2011 – Stanowisko profesora zwyczajnego nauk teologicznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (nadane przez Stanisława kard. Dziwisza Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)
 • 2005 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk teologicznych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (nadane przez Stanisława kard. Dziwisza Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)
 • 2004 – Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych (nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
 • 2000 – Profesor nadzwyczajny w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1997 – Docent, Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1993 – Doktor habilitowany
 • 1992 – Kolokwium habilitacyjne, Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1979 – Nostryfikacja: Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • 1977 – Doktor teologii liturgii, Pontificio Istituto Liturgico, Roma (Rzym), Italia
 • 1974 – Licencjat teologii liturgii, Pontificio Istituto Liturgico, Roma (Rzym), Italia
 • 1972 - 1977 – Studia specjalistyczne z zakresu liturgiki, Pontificio Istituto Liturgico (Papieski Instytut Liturgiczny), Roma (Rzym), Italia
 • 1971 - 1972 – Studia z zakresu liturgiki, Instytut Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
 • 1964 - 1970 – Studia filozoficzno-teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne, Kielce

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święci chwałą Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015. [szukaj w bibliotece]
 • Świętymi bądźcie! Posługa uświęcania w Kościele, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II Kraków 2015. [szukaj w bibliotece]
 • Święci chwałą Krakowa, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Unum Kraków 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Święci chwałą Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003. [szukaj w bibliotece]
 • U początków liturgii Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2002. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1993. [szukaj w bibliotece]
 • Pamiątka Pana w Ziemi Świętej, Poznań: Pallottinum 1993. [szukaj w bibliotece]
 • Misterium paschalne w Mszale rzymskim Pawła VI. Studium liturgiczno-teologiczne euchologii okresu wielkanocnego, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Rozprawa habilitacyjna 1992. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Uwagi metodologiczne dotyczące pisania pracy magisterskiej z liturgiki, Kraków: Instytut Liturgiczny im. Bl. Michała Giedroycia 1990. [szukaj w bibliotece]
 • Liturgia poświęcenia pól, Lublin: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej w Lublinie 1989. [szukaj w bibliotece]
 • Le orazioni super oblata del ciclo de Tempore secondo il Missale Romanum di Paolo VI. Avviamento ad uno studio critico-teologico, Roma (Rzym): Pontificium Athenaeum Anselmianum. Pontificium Institutum Liturgicum 1977. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Cele sakramentów świętych według Konstytucji o liturgii świętej (1963) [w:] B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki [red.], Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 183-201.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM Wojna obecna a Miłosierdzie Boże (1915) [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 195-222.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja naukowa i Słowo wprowadzenia [w:] A. Duk, J. E. Urbański [red.], Kilka słów o wierze. Materiały z sympozjum, Kraków: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury w Krakowie. Wydawnictwo scrip 2013, s. 5-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dzieje klasztorów oo.Reformatów w Polsce w świetle mowy o. Zygmunta Janickiego na poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół oo. Reformatów we Lwowie (14 lipca 1896 roku) [w:] Helena Słotwińska, ks. Leszek Pintal, Michał Wyrostkiewicz [red.], Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 675-692.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Logos i etos męczeństwa. Męczennicy pierwszych wieków Kościoła w świetle tekstów liturgicznych [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 11-41.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obrzędy liturgii Mszy świętej [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Mysterium Christi. Msza święta, Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 263-305.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika kolorów szat w liturgii rzymsko-katolickiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – Znak – Przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: Wydawnictwo Unum 2011, s. 23-38.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika postaw i gestów w liturgii rzymskiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – Znak – Przesłania. Symbolika człowieka, Kraków: Wydawnictwo Unum 2011, s. 113-149.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego [w:] Cz. Krakowiak, W. Pałęcki [red.], Studia Liturgiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 85-103.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego [w:] Cz. Krakowiak,W. Pałęcki [red.], Studia Liturgiczne. Prezbiterzy w Kościele do Soboru Trydenckiego. Liturgia święceń, teologia, ministerium, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 85-103.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Niedziela cotygodniowym świętem Paschy Chrystusa [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Unum 2010, s. 61-75.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liturgiczne obchody święta Rozesłania Apostołów upamiętnieniem zwycięstwa nad Krzyżakami [w:] D. Nowacki [red.], Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca-30 września 2010 Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki. Studia, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2010, s. 41-52.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teksty ułatwiające odmawianie psalmów: tytuły, antyfony i modlitwy [w:] H. J. Sobeczko [red.], Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: Dzieje i teologia, Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 291-305.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zarys liturgii Koptów - spadkobierców św. Marka Ewangelisty [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 17-34.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Najświętsza Maryja Panna - Matką Pocieszenia dla pielgrzymującego Ludu Bożego [w:] J. Kuliberda, G. Wieliczko [red.], Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej. Materiały z sesji naukowej Bęczkowice, 13 maja 2007 r., Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE 2007, s. 37-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Freski z Faras na znaczkach Poczty Polskiej [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 71-74.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liturgia i jej znaczenie wychowawcze [w:] J. Nowak [red.], Confitemini Domino, quoniam bonus. Księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007, s. 197-222.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pogrzeb chrześcijański [w:] R. Kamiński [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 630-634.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Triduum paschalne [w:] R. Kamiński [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 858-862.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Veritas i sanctitas Jan z Kęt w świetle dzisiejszych tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006, s. 519-539.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liturgiczna formacja [w:] R. Kamiński [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 429-433.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ antycznego teatru greckiego na liturgię [w:] H. Sobeczko, Z. Solski [red.], Liturgia w świecie widowisk, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 61-76.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uczta Słowa – dialog przymierza Boga ze swoim ludem [w:] T. Chałupczak [red.], Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 73-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Elementy pokutne we mszy świętej [w:] T. Chałupczak [red.], Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 63-72.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obrzęd przygotowania darów – pierwsza część liturgii eucharystycznej [w:] T. Chałupczak [red.], Zostań z nami, Panie! Rok Eucharystii, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 83-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Synowie św. Franciszka są powołani, aby być zwiastunami Wielkiego Króla, Chrystusa Pana! [w:] E. Dymowski [red.], Zakon Braci Mniejszych wobec wyzwań współczesnej kultury, Kraków: Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów OFM 2005, s. 15-23.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Auferte malum ex vobis (1 Kor 5, 13) Obrzęd ekskomuniki w średniowiecznym pontyfikale rzymskim [w:] S. Stabryła, R. M. Zawadzki [red.], Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu – Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003, s. 41-59.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odnowa liturgii w środowisku kieleckim po Soborze Watykańskim II [w:] D. Olszewski, R. Kuligowski, K. Gurda [red.], Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach 1727-2002. Księga jubileuszowa, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, s. 381-410.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bierzmowanie [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 82-84.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Boże Ciało [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 95-97.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Adwent [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 38-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rok liturgiczny w Itinerarium Egerii [w:] S. Koperek [red.], Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Unum 2002, s. 139-166.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Posługa uświęcania [w:] R. Kamiński [red.], Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin: Wydawnictwo Atla 2 2002, s. 221-290.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ kultury rzymskiej na liturgię chrześcijańską [w:] J. C. Kałużny [red.], U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Nie podano 2002, s. 25-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pascha Chrystusa – zawieszenie i początek nowego czasu w liturgii Kościoła [w:] Z. J. Kijas [red.], Czas i kalendarz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2001, s. 187-203.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święto Paschy - Uroczystość nad uroczystościami [w:] S. Czerwik, M. Mierzwa [red.], Diligis me? Pasce, Sandomierz: Hodie Wydawnictwo Diecezjalne 1999, s. 381-394.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo posługi [współatorstwo z:] A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 227-230.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Пocвячeния i блaгocлoвeния зa нoвим Кaтеxизмoм Кaтoлицькoї Цeркви [w:] Редактор: Єжи Юэеф Копецъ [red.], MICTEPIЯ ЛITУPГIЇ У KATEXИЭMI KATOЛИЦЬKOЇ ЦEPKBИ, Львів: Видавничий відділ Свічадо 1998, s. 127-133.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Unia Brzeska w filatelistyce [w:] P. Natanek, R. M. Zawadzki [red.], Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość 1596 - 1996. Materiały międzynarodowego sympozjum. Kraków, 19-20 listopada 1996, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1998, s. 327-329.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Agapa [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 21-22.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bierzmowanie [współatorstwo z:] A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 61-63.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Alleluja [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 26-26.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Amen [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 27-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rocznica Unii Brzeskiej w świetle nauczania Vaticanum II i Papieża Jana Pawła II [w:] P. Natanek, R. M. Zawadzki [red.], Unia Brzeska. Przeszłość i teraźniejszość 1596 - 1996. Materiały międzynarodowego sympozjum. Kraków, 19-20 listopada 1996, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1998, s. 75-111.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święcenia [współatorstwo z:] A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 578-579.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Namaszczenie chorych [współatorstwo z:] A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 321-324.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Eucharystia [współatorstwo z:] A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 160-165.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Niedziela [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 339-340.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wniebowstąpienie Pańskie [współatorstwo z:] J. Kudasiewicz [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 638-640.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wtajemniczenie chrześcijańskie [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 654-655.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny [współatorstwo z:] A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 640-642.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Homilia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 199-201.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Koncelebracja [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 240-241.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo [współatorstwo z:] E. Sztafrowski, A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 272-276.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Misterium paschalne [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 300-302.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liturgia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 264-267.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kult [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 254-255.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krzyż [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 253-254.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Święci [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 580-581.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zesłanie Ducha Świętego [współatorstwo z:] J. Kudasiewicz [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 679-682.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Eucharystia - paschalną drogą chrześcijanina [w:] A. Durak [red.], Liturgia Domus Carissima, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1998, s. 57-84.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pokuta [współatorstwo z:] A. Dylus, A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 426-431.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rok liturgiczny [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 507-508.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwy eucharystyczne [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 312-313.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pokój [współatorstwo z:] S. Grabska,T. Sikorski, H. Witczyk [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 421-425.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Egzorcyzmy [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 144-144.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrzest [współatorstwo z:] A. Zuberbier [w:] Słownik teologiczny, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998, s. 85-88.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Doksologia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 128-129.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sakramentalia [w:] A. Zuberbier [red.], Słownik teologiczny, Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 1998, s. 518-519.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Hymn w codziennej modlitwie Ludu Bożego (Liturgia Godzin) [w:] A. Durak [red.], Lądzkie Sympozja Liturgiczne, Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997, s. 165-184.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sakramentalia i błogosławieństwa według nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego [w:] J.J.Kopeć-H.Sobeczko-R.Pierskała [red.], Misterium liturgii w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża - Opole 1995, s. 163-170.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ks.Wojciech Danielski - Liturgiae cultor et amator [w:] G. Wilczyńska [red.], Życie uczynił liturgią. Ks.Wojciech Danielski 10.IV.1935 - 24.XII.1985, Lublin: Wydawnictwo Światło - Życie 1995, s. 245-247.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sakramenty i sakramentalia według Konstytucji o liturgii świętej [w:] S. Koperek [red.], Euntes docete. XXV lat Instytutu Liturgicznego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 1993, s. 103-135.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obrzędy liturgii Mszy świętej. Obrzędy wstępne. Liturgia Słowa. Liturgia eucharystyczna. Przygotowanie darów [w:] W.Świerzawski-J.Boguniowski-S.Koperek [red.], Mysterium Christi. Msza święta, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1993, s. 216-252.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwy nad darami [w:] B. Nadolski [red.], Mszał księgą życia chrześcijańskiego, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1989, s. 35-70.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liturgia Mszy św. w Ziemi Świętej [w:] P. Skucha [red.], Ziemska Ojczyzna Jezusa, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1985, s. 186-270.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Elementy składowe Liturgii Godzin [w:] W. Świerzawski [red.], Mysterium Christi. Liturgia uświęcenia czasu, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1984, s. 111-124.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odnowa śpiewu i muzyki kościelnej - aktualność przesłania św. Piusa X w Inter sollicitudines pastoralis officii z 22 listopada 1903 roku [w:] Pro Musica Sacra, 12 2014, s. 41-53. [szukaj w bibliotece]
 • 8 maja - Św.Stanisława, Biskupa i Męczennika. Obrońca wiary i ładu moralnego w Ojczyźnie (Materiały) [w:] Współczesna Ambona. Kwartalnik Homiletyczny, 3 2014, s. 132-138. [szukaj w bibliotece]
 • Liturgia - życiem Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2-3 2014, s. 171-181. [szukaj w bibliotece]
 • Mowa Zygmunta Janickiego OFM na pogrzebie ks. dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie (10 grudnia 1900 roku) [w:] Folia Historica Cracoviensia, 20 2014, s. 179-204. [szukaj w bibliotece]
 • Misterium paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 12 2013, s. 59-85. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiony abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927) [w:] Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne, 2 2013, s. 17-49. [szukaj w bibliotece]
 • Boże Ciało - Oktawa.(Materiały). Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba [w:] Współczesna Ambona. Kwartalnik Homiletyczny, 3 2013, s. 179-187. [szukaj w bibliotece]
 • Bł. arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1871-1927) [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 11 2012, s. 275-304. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 22 2012, s. 496-502. [szukaj w bibliotece]
 • Święta Maryja, Uczennica Pańska. Logos i etos formularza ze Zbioru Mszy o NMP [w:] Salvatoris Mater. Kwartalnik mariologiczny, 1-4 (53-56) 2012, s. 70-85. [szukaj w bibliotece]
 • Święty Pius X (1903-1914) – papież Eucharystii [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 191-213. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulaitis – Matulewicz [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2011, s. 217-243. [szukaj w bibliotece]
 • Treści religijne i patriotyczne kazania o. Zygmunta Janickiego OFM na 492 rocznicę bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1902 roku) [w:] Pietas et Studium, 3 2011, s. 195-222. [szukaj w bibliotece]
 • Ojciec wszystkich wierzących. Patriarcha Abraham w liturgii Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II [w:] Warszawskie Studia Teologiczne, XXIV/1 2011, s. 143-163. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 21 2011, s. 580-589. [szukaj w bibliotece]
 • Błogosławiony Wincenty Kadłubek – nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny, w świetle tekstów liturgicznych i nauczania Kościoła [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 9 2010, s. 35-60. [szukaj w bibliotece]
 • Święty Michał Archanioł – Patron miasta i gminy Słomniki. Historyczne i teologiczne znaczenie herbu [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 8 2009, s. 357-390. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja Pietas et Studium [w:] Studia Franciszkańskie, 19 2009, s. 545-550. [szukaj w bibliotece]
 • 100. rocznica II. Polskiej Pielgrzymki do Ziemi Świętej (1909) w świetle wspomnień jej organizatora, o. Zygmunta Janickiego z Zakonu Braci Mniejszych [w:] Pietas et Studium, 2 2009, s. 555-575. [szukaj w bibliotece]
 • Burkhard Neunheuser OSB (1903-2003) - Homo paschalis [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 7 2008, s. 43-66. [szukaj w bibliotece]
 • Udział wiernych we Mszy świętej według encykliki Mediator Dei [w:] Roczniki Teologiczne. Liturgika, 8 2008, s. 217-235. [szukaj w bibliotece]
 • Naród a Eucharystia. Sekcja polska na XXIII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu (1912) [w:] Folia Historica Cracoviensia, 14 2008, s. 87-109. [szukaj w bibliotece]
 • The rite of Excommunication as Contained in the Medieval Roman Pontifical [w:] Folia Historica Cracoviensia, 13 2007, s. 55-66. [szukaj w bibliotece]
 • Mane nobiscum Domine - eucharystyczny testament Jana Pawła II [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 5 2006, s. 27-47. [szukaj w bibliotece]
 • Mądrość i miłość drogą do świętości. Św. Jadwiga królowa w liturgii i nauczaniu Jana Pawła II [w:] Folia Historica Cracoviensia, 12 2006, s. 49-70. [szukaj w bibliotece]
 • Maryja wzorem pobożności wyrażanej życiem [w:] Salvatoris Mater, 3-4 2005, s. 231-249. [szukaj w bibliotece]
 • Pobożność ludowa w Europie trzeciego tysiąclecia [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 3-4 2004, s. 191-206. [szukaj w bibliotece]
 • Instaurare omnia in Christo papieża św. Piusa X (1903-1914) a odnowa liturgiczna [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 167-181. [szukaj w bibliotece]
 • Uczestnictwo w prorockiej misji Chrystusa w świetle kolekt o świętych franciszkańskich Mszału Rzymskiego Pawła VI [współatorstwo][w:] Studia Franciszkańskie, 13 2003, s. 89-109. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół żyje dzięki Eucharystii – radosne orędzie dla Europy [w:] Informator Akademicki. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie. Oddział w Sosnowcu, 1 2003, s. 63-83. [szukaj w bibliotece]
 • Nowo mianowany proboszcz we wspólnocie parafialnej – Liturgia wprowadzenia w posługiwanie [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 2 2003, s. 343-356. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół parafialny – miejscem i czasem życia Bożego [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 cz.2 2003, s. 77-89. [szukaj w bibliotece]
 • Śp. Prof. Tommaso Luigi Federici (1927-2002) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2003, s. 139-143. [szukaj w bibliotece]
 • Boże macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny w ambrozjańskiej liturgii Adwentu [w:] Salvatoris Mater, 4 2003, s. 74-93. [szukaj w bibliotece]
 • Śp. Ks. prof. Theodor Maas-Ewerd (1935-2002) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2003, s. 65-67. [szukaj w bibliotece]
 • Św. Stanisław – Biskup i Męczennik na znaczkach pocztowych [w:] Folia Historica Cracoviensia, 9 2003, s. 78-83. [szukaj w bibliotece]
 • Logos i etos świętości w świetle tekstów liturgicznych o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku [w:] Folia Historica Cracoviensia, 9 2003, s. 53-72. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: Z. Kiernikowski, Eucharystia i jedność, Częstochowa 2000, s.381 [w:] Liturgia Sacra, 1 2002, s. 148-152. [szukaj w bibliotece]
 • Maryja w rzymskiej liturgii okresu paschalnego [w:] Salvatoris Mater, 4 2002, s. 99-114. [szukaj w bibliotece]
 • Ildefons Herwegen i Romano Guardini – Prekursorzy Ruchu liturgicznego w Niemczech [w:] Folia Historica Cracoviensia, 8 2002, s. 205-227. [szukaj w bibliotece]
 • Balthasar Fischer (1912-2001) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2001, s. 244-247. [szukaj w bibliotece]
 • Wykłady historii liturgii w seminariach duchownych według odnowionego Ratio studiorum [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2001, s. 103-114. [szukaj w bibliotece]
 • Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem [w:] Anamnesis, 1 2001, s. 29-46. [szukaj w bibliotece]
 • Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków [w:] Folia Historica Cracoviensia, 7 2000, s. 205-219. [szukaj w bibliotece]
 • Celebracja Triduum Paschalnego w Roku Jubileuszowym 2000. Zarys teologii i propozycje duszpasterskie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1999, s. 262-268. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: Ks.Stanisław Bogdanowicz, Karol Maria Antoni Splett, Biskup gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL, Gdańsk 1995, ss. 358 [w:] Folia Historica Cracoviensia, 6 1999, s. 295-302. [szukaj w bibliotece]
 • Hansjörg Auf der Maur (1933-1999) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1999, s. 363-365. [szukaj w bibliotece]
 • Uczestnictwo wiernych w paschalnym misterium [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 1999, s. 44-49. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: Paul de Clerck, Zrozumieć liturgię, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1997, ss.191 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1998, s. 242-244. [szukaj w bibliotece]
 • Pascha - centrum roku liturgicznego Starego i Nowego Ludu Bożego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1998, s. 101-115. [szukaj w bibliotece]
 • Sakramentarz Gelazjański (Reginensis latinus 316) - zarys roli i znaczenia najstarszego mszału Kościoła [w:] Folia Historica Cracoviensia, 4-5 1997, s. 139-151. [szukaj w bibliotece]
 • Królowa Jadwiga w filatelistyce [w:] Analecta Cracoviensia, 29 1997, s. 519-552. [szukaj w bibliotece]
 • Pokuta w nauczaniu i praktyce Kościoła dwóch pierwszych wieków [w:] Folia Historica Cracoviensia, 3 1996, s. 287-303. [szukaj w bibliotece]
 • Misterium paschalne Chrystusa - centralnym wydarzeniem życia Kościoła [w:] Collectanea Theologica, 4 1995, s. 95-105. [szukaj w bibliotece]
 • Misterium Adwentu w tekstach Mszału Rzymskiego [w:] Liturgia Sacra, 3-4 1995, s. 5-20. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia pastoralna-Liturgia-Instytut Liturgiczny w 30 lat po Konstytucji o Liturgii [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 1995, s. 243-254. [szukaj w bibliotece]
 • Rola Instytutów Liturgicznych w Kościele na przykładzie Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie [w:] Collectanea Theologica, 1 1995, s. 148-155. [szukaj w bibliotece]
 • Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie małżeństwa [w:] Collectanea Theologica, 3 1995, s. 147-160. [szukaj w bibliotece]
 • Pokuta w Kościele pierwotnym - I/II w. [w:] Collectanea Theologica, 2 1993, s. 101-112. [szukaj w bibliotece]
 • Eucharystia - centrum i wypełnienie misterium paschalnego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3-4 1993, s. 148-156. [szukaj w bibliotece]
 • Catechumenato di nuovo attuale [współatorstwo][w:] Notitiae, 11 1991, s. 650-651. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] A.M.Triacca Odo Casel i Ruch liturgiczny [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 1988, s. 105-128. [szukaj w bibliotece]
 • Tajemnica Adwentu w świetle Tajemnicy Eucharystii [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 3 1987, s. 201-209. [szukaj w bibliotece]
 • Liturgiczne wprowadzenie nowomianowanego proboszcza w posługiwanie we wspólnocie parafialnej [w:] Collectanea Theologica, 1 1984, s. 73-79. [szukaj w bibliotece]
 • Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI (dokończenie) [w:] Collectanea Theologica, 1 1983, s. 73-80. [szukaj w bibliotece]
 • Sens i rola hymnów [w:] Ateneum Kapłańskie, 101 1983, s. 33-46. [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwy odnowionej liturgii sakramentu chorych wyrazem wiary Kościoła [w:] Studia Theologica Varsaviensia, 1 1982, s. 157-171. [szukaj w bibliotece]
 • Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI (c.d.) [w:] Collectanea Theologica, 2 1982, s. 89-96. [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwy nad darami okresu Wielkiego Postu w Mszale Rzymskim Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 2 1981, s. 79-86. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia modlitw odnowionej liturgii sakramentu chorych [w:] Collectanea Theologica, 1 1981, s. 74-82. [szukaj w bibliotece]
 • Zasady odnowy tekstów modlitw Mszału Rzymskiego Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 3 1981, s. 79-85. [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (pod. red. J. Kudasiewicza), Warszawa 1981 [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 6 1981, s. 276-284. [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwa nad darami okresu w ciągu roku w Mszale Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 1 1980, s. 87-92. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia modlitw za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI i w Liturgii Godzin [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 1980, s. 113-126. [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwa nad darami Adwentu, Narodzenia oraz Objawienia Pańskiego w Mszale Pawła VI [w:] Collectanea Theologica, 3 1980, s. 93-98. [szukaj w bibliotece]
 • Modlitwy nad darami czasu wielkanocnego [w:] Collectanea Theologica, 4 1979, s. 80-87. [szukaj w bibliotece]
 • Teologia modlitw za zmarłych w Mszale Rzymskim Pawła VI i w Liturgii Godzin [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 2-3 1979, s. 118-138. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Rzeczywistości liturgiczne i ich rola oraz znaczenie w życiu Kościoła ()
 • Rzeczywistości liturgiczne i ch rola oraz znaczenie w życiu Kościoła (131101)
 • Posługa uświęcenia w kościele. Wymiar historyczny, pastoralny i muzyczny (501-10-030085)
 • Liturgia – realizacja posługi uświęcenia we wspólnocie Kościoła. Wymiar historyczny i pastoralny. Męczennicy i Święci (501-10-030028)

Wygłoszone Referaty:

 • Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle źródeł [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach, 5 grudnia 2014, .
 • Nauczyciel miłości Boga i Ojczyzny. Wkład bł. Wincentego Kadłubka (1150-1223) do kultury duchowej Polaków [podczas konferencji:] IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej CYSTERSÓW, 4 czerwca 2014, .
 • Słowo wprowadzenia [podczas konferencji:] Kilka słów o wierze, 19 pazdziernika 2012, .
 • Symbole biblijne w liturgii [podczas konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol– Znak– Przesłanie, 11 lutego 2012, .
 • Symbolika kolorów szat w liturgii rzymsko-katolickiej [podczas konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol – Znak – Przesłanie. Barwy i kształty, 12 lutego 2011, .
 • Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego [podczas konferencji:] XLVI. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ordinatio Presbyterorum. Liturgia. Teologia. Ministerium (do Soboru Trydenckiego), 8 wrzesnia 2010, .
 • Symbolika paramentów liturgicznych [podczas konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte z cyklu: Symbol – Znak – Przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, 13 lutego 2010, .
 • Niedziela – cotygodniowym świętem Paschy Chrystusa [podczas konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Sesja naukowa: Niedziela Dzień święty w starożytności chrześcijańskiej, 30 kwietnia 2009, .
 • Symbolika postaw i gestów w liturgii rzymskiej [podczas konferencji:] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Wykłady otwarte: Człowiek. Symbol. Znak, 10 stycznia 2009, .
 • Historyczne i teologiczne znaczenie herbu miasta Słomniki [podczas konferencji:] Sesja Rady Miejskiej na inaugurację Jubileuszu 650-lecia Lokacji Miasta Słomniki, 26 kwietnia 2008, .
 • Chcę, aby Bracia moi postępowali w znajomości prawdy [podczas konferencji:] Sesja naukowa: św. Bonawentura - Patron Seminarium, 13 marca 2008, .
 • Świętość - godnością chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Jan Paweł II - obrońca godności człowieka, 13 pazdziernika 2007, .
 • Matka Jezusa - Matką Pocieszenia dla pielgrzymującego Ludu Bożego w świetle formularza mszalnego [podczas konferencji:] Ku koronacji Matki Bożej Bęczkowickiej, 13 maja 2007, .
 • Udział wiernych we Mszy świętej według Mediator Dei [podczas konferencji:] Aktualność encykliki Piusa XII "Mediator Dei" w 60. rocznicę jej ogłoszenia, 19 kwietnia 2007, .
 • Zarys liturgii Koptów - spadkobierców św. Marka Ewangelisty [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo w północno-wschodniej Afryce do XIII wieku, 13 wrzesnia 2006, .
 • Pielgrzymować dzisiaj...Odpusty dzisiaj [podczas konferencji:] VIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 20 maja 2006, .
 • Wpływ antycznego teatru greckiego na liturgię [podczas konferencji:] Rola teatru w życiu współczesnego człowieka, 31 marca 2005, .
 • Rok Eucharystii w świetle Mane nobiscum Domine Jana Pawła II [podczas konferencji:] Rok Eucharystii, 27 listopada 2004, .
 • Logos i etos świętości w świetle tekstów liturgicznych o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku [podczas konferencji:] Św. Stanisław B.M. w roku jubileuszu 750-lecia kanonizacji, 17 grudnia 2003, .
 • Wpływ kultury rzymskiej na liturgię chrześcijańską [podczas konferencji:] U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, 25 kwietnia 2002, .
 • Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem (Eucharystia – Liturgia Godzin) [podczas konferencji:] Sympozjum dla osób konsekrowanych pod patronatem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 16 pazdziernika 2001, .
 • Wykłady historii liturgii w seminariach według odnowionego Ratio studiorum [podczas konferencji:] Sesja Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie,nt. Nowe Ratio studiorum w zakresie wykładów i ćwiczeń z liturgiki, 8 listopada 2000, .
 • Odnowa liturgii w środowisku kieleckim po Soborze Watykańskim II [podczas konferencji:] Kultura teologiczna środowiska kieleckiego – wczoraj i dziś, 8 maja 2000, .
 • Odnowa liturgii w diecezji kieleckiej [podczas konferencji:] Liturgia w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia, 2 maja 2000, .
 • Pascha Chrystusa – zawieszenie i początek nowego czasu w liturgii Kościoła [podczas konferencji:] Międzynarodowa sesja naukowa MIED PAT w Krakowie i PRE-oK, nt.: Koncepcja czasu i jej wpływ na kształt i układ kalendarza w kościołach chrześcijańskich i religiach niechrześcijańskich, 15 marca 2000, .
 • Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków [podczas konferencji:] Sympozjum Instytutu Liturgicznego Wydziału Teologicznego PAT w Krakowie, nt. Niedziela w życiu chrześcijańskim, 12 lutego 1999, .
 • Eucharystia a Rodzina – dawniej i dziś [podczas konferencji:] Statio Kościoła Sosnowieckiego przed XLVI Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, 9 kwietnia 1997, .
 • Rocznica Unii Brzeskiej w świetle nauczania Vaticanum II i Ojca Świętego Jana Pawła II [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej, 19 listopada 1996, .
 • Problematyka liturgiczna czasopisma: Liturgisches Jahrbuch rocznika 1995 [podczas konferencji:] Sesja Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, PAT, 23 maja 1996, .
 • Obrzęd błogosławieństwa pól i plonów ziemi [podczas konferencji:] XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Wykładowców Liturgiki, 12 wrzesnia 1995, .
 • Kult Eucharystii [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji II Synodu Plenarnego d/s Liturgii, 22 czerwca 1995, .
 • Zadania Instytutu Liturgicznego w dziedzinie zamanifestowania jedności nauk pastoralnych [podczas konferencji:] Spotkanie Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, Instytut Liturgiczny PAT, 21 pazdziernika 1994, .
 • Sakramentalia i błogosławieństwa [podczas konferencji:] XXX Ogólnopolskie Sympozjum Wykładowców Liturgiki, 13 wrzesnia 1994, .
 • Programy Instytutów Liturgicznych w Europie a zadania Instytutu Liturgicznego w Krakowie [podczas konferencji:] Spotkanie Koła Naukowego Wykładowców Liturgiki, Instytut Liturgiczny PAT, 15 czerwca 1994, .
 • Sakrament małżeństwa w Katechiźmie Kościoła Katolickiego [podczas konferencji:] Kongres Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, 20 kwietnia 1994, .