dr Katarzyna Kutek-Sładek


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżury w sesji zimowej 2019/2020: środa 5 i 19 lutego godz. 12.00-13.00, pokój 62, Bernardyńska 3

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2016 – Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej UPJPII
 • 2011 - 2012 – Studia Podyplomowe Doskonalące Geriatria i Opieka Długoterminowa w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM UJ
 • 2008 – Asystent w Katedrze Pedagogiki Ogólnej PAT
 • 2007 – Pełnomocnik Rektora UPJPII ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 2005 - 2006 – Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Doradztwo zawodowe
 • 2004 – Akademia Pedagogiczna w Krakowie, kierunek: Pedagogika specjalna.

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim -doświadczenia krakowskie [w:] M.Szymański, J.Kostkiewicz, M.Domagała-Kręcioch [red.], Szkoła Wyższa w toku zmian, Kraków: Impuls 2011, s. 215-231.
 • Związki nieformalne- refleksja pedagoga [w:] J. Mastalski, B. Mielec [red.], Na skrzyżowaniu dróg. O mediach, sztucznym zapłodnieniu \, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2011, s. 88-98.
 • Zaburzenia relacji wewnatrzrodzinnych w kontekście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością [współatorstwo z:] Małgorzata Duda [w:] Osoby Niepełnosprawne a życie rodzinne, Katowice: Księgarnia św.Jacka 2011, s. 83-97.
 • Preventive role of social work in selected areas of threat of social exclusion [współatorstwo z:] Małgorzata Duda [w:] Sućasnost a perspektivy probacie a mediacie,, Presov: Presovska Univerzita w Presove 2010, s. 271-291.
 • Instrumenty polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Kontekst rynku pracy [w:] A.Kubów, J.Szczepaniak [red.], Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, s. 258-269.
 • Bariery, ograniczenia i różnice w upowszechnianiu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w wielkich miastach i małych miejscowościach [w:] Arkadiusz Żukiewicz [red.], Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Kraków: Impuls 2010, s. 65-77.
 • Wpływ rodziny na decyzje edukacyjno-zawodowe młodzieży niepełnosprawnej [w:] Małgorzata Duda [red.], Rodzina wobec zagrożeń, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 255-265.
 • Bezrobocie osób niepełnosprawnych determinantem wykluczenia społecznego [w:] Ryszard Orłowski [red.], Zamojskie Studia i Materiały, Zamość: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu 2007, s. 423-431.
 • Studia wyższe szansą na autonomię osób niepełnosprawnych [w:] Maria Flanczewska -Wolny [red.], Jakość życia w niepełnosprawności. Mity a rzeczywistość, Kraków: Wydawnictwo Impuls 2007, s. 172-181.
 • Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na poprawę jakości życia [w:] Małgorzata Duda [red.], Oblicza polskiej biedy. Stan i perspektywy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 50-58.
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Kształcenie dorosłych osób z niepełnosprawnościami – zmiany w okresie ostatnich 30 lat [podczas konferencji:] Aktywizacja i aktywność osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni ostatnich 30 lat, 3 grudnia 2018, .
 • Funkcjonowanie społeczno-zawodowe dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce [podczas konferencji:] Mocna rodzina – zdrowe społeczeństwo, 23 pazdziernika 2018, .
 • Rodzina z seniorem z niepełnosprawnością a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego [podczas konferencji:] NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA OSÓB W STARSZYM WIEKU W OBSZARZE TEORII, KSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWE, 20 kwietnia 2018, .
 • Senior z niepełnosprawnością - wyzwanie (nie tylko) dla rodziny [podczas konferencji:] SENIOR I RODZINA: AKSJOLOGIA, POMOC, WSPARCIE, 25 lutego 2017, .
 • Czas wolny osób z niepełnosprawnością – wybrane aspekty [podczas konferencji:] IV Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, 24 listopada 2016, .
 • Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością w przestrzeni akademickiej – na przykładzie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [podczas konferencji:] Nova socialna edukacia cloveka V, 7 listopada 2016, .
 • Młodość- niepełnosprawność-wykształcenie. Rola uczelni wyższych w przygotowaniu do pracy młodych osób z niepełnosprawnościami [podczas konferencji:] Obszary integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, 21 pazdziernika 2016, .
 • Wpływ niepełnosprawności ruchowej na funkcjonowanie społeczno-zawodowe ludzi młodych w Polsce [podczas konferencji:] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja, 20 pazdziernika 2016, .
 • W pułapce pomagania – refleksja nad systemem wsparcia studentów z niepełnosprawnością [podczas konferencji:] IX Konferencja Naukowa Pedagogika Specjalna – koncepcje i rzeczywistość, 12 wrzesnia 2016, .
 • Jakość życia rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością ruchową 9 [podczas konferencji:] Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku, 9 czerwca 2016, .
 • Instytucjonalny i środowiskowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie antycypacji kariery zawodowej. [podczas konferencji:] Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Perspektywy Rozwoju Kariery Zawodowej, 2 czerwca 2016, .
 • Rodzina jako środowisko wpierające decyzje edukacyjno-zawodowe młodych osób z niepełnosprawnością ruchową. [podczas konferencji:] Dylematy młodego pokolenia – między teraźniejszością a przyszłością, 24 maja 2016, .
 • Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z niepełnosprawnościami - dylematy inkluzji z perspektywy nauczyciela akademickiego [podczas konferencji:] XIV Wielkopolskie Forum Pedagogiczne "Narzędzia pomiaru dydaktycznego wobec innowacji w edukacji", 11 maja 2016, .
 • Postawy nauczycieli akademickich wobec studentów z niepełnosprawnościami [podczas konferencji:] XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością, 18 kwietnia 2016, .
 • Przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkół masowych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych [podczas konferencji:] II Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI pt. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, 29 pazdziernika 2015, .
 • Superwizja jako narzędzie rozwiązywania dylematów etycznych w pracy socjalnej [podczas konferencji:] Dylematy etyczne pracownika socjalnego - granice interwencji, 28 pazdziernika 2015, .
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu studentów niewidomych i słabowidzących, na przykładzie doświadczeń wybranych uczelni wyższych w Polsce [podczas konferencji:] „Nauka i biznes – razem dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, 23 pazdziernika 2015, .
 • Profilaktyka społeczna w działalności na rzecz młodych osób z niepełnosprawnością ruchową [podczas konferencji:] Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju, 13 pazdziernika 2015, .
 • System wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w uczelniach wyższych – doświadczenia polskie [podczas konferencji:] Perspektiva a uloha humanitarnych odborov Pri formovani mysliacej a tworiacej spolocnosti, 24 wrzesnia 2015, .
 • W pułapce pomagania – o (nie)dokończonej emancypacji studentów z niepełnosprawnościami [podczas konferencji:] Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej, 15 wrzesnia 2015, .
 • Jedyni tacy Rodzice – o wyzwaniach macierzyństwa i ojcostwa osób z niepełnosprawnościami [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona, 2 czerwca 2015, .
 • Przygotowanie niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych do funkcjonowania na rynku pracy – stan i perspektywy [podczas konferencji:] Interesariusze Pomocy Społecznej, 19 marca 2015, .
 • System wsparcia dziecka chorującego przewlekle w rodzinie i szkole– teoria i praktyka [podczas konferencji:] Wychowanie dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole, 25 listopada 2014, .
 • Zakłady aktywności zawodowej szansą na reintegrację zawodową i społeczną osób z niepęłnosprawnościami. Dobre praktyki na przykładzie ZAZ prowadzonego przez Bonifraterską Fundacje Dobroczynną w Konarach [podczas konferencji:] Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, 14 pazdziernika 2014, .
 • Superwizja – nowa jakość pracy socjalnej [podczas konferencji:] Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych, 18 wrzesnia 2014, .
 • Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością - krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie w Rodzinie. Konteksty Historyczne i Współczesne, 15 maja 2014, .