dr Aleksandra Brzemia-Bonarek  Curriculum Vitae:

  • 2014 – adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Wydział Prawa Kanonicznego UPJP2 w Krakowie
  • 2013 – adiunkt w Katedrze Sakramentologii Wydziału Teologicznego UPJP2 w Krakowie
  • 2011 - 2013 – asystent w Katedrze Sakramentologii, Wydział Teologiczny, UPJP2 w Krakowie
  • 2010 – obrońca wezła przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie
  • 2008 - 2011 – dydaktyk w Instytucie Prawa Kanonicznego PAT ( obecnie UPJP2) w Krakowie
  • 2006 – doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego UKSW w Warszawie
  • 2006 - 2010 – adwokat zatwierdzony przy Sądach Metropolitalnych w Krakowie i Katowicach
  • 2002 – magister prawa UKSW w Warszawie
  • 2001 – magister prawa kanonicznego, UKSW w Warszawie

  Publikacje:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Analiza teologiczno-prawna. [współatorstwo z:] Szymon Drzyżdżyk [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015, s. 175-200. [szukaj w bibliotece]
  • Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej. [współatorstwo z:] Szymon Drzyżdżyk [w:] Rozwój dogmatu trynitarnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015, s. 139-174. [szukaj w bibliotece]
  • Bonum prolis w wyrokach coram Sobański [w:] A. Pastwa [red.], W orbicie zasady "odpowiedzialnego rodzicielstwa". Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki., Katowice: 2014, s. 117-129. [szukaj w bibliotece]
  • Kanoniczny wymóg „życia zgodnego z wiarą” (kan. 874 §1, 3) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania. [współatorstwo z:] [w:] Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013, s. 127-141. [szukaj w bibliotece]
  • Lepiej zapobiegać, niż sądzić. Uwagi prawnika kanonisty odnośnie do [w:] Andrzej Pastwa, Monika Gwóźdź [red.], Miłość i odpowiedzialność —wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 125-138.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • Objektive Wahrheit in Prozessen mit dem Klagegrund des Konsensmangels [w:] J. Kowal, J. Llobell [red.], Iustitia et Iudicium Studi di diritto matrimonial e processuale canonico in onore Antonio Stankiewicz, Vatican: Libreria Edirice Vaticana 2010, s. 1795-1812.
  • Średniowieczne źródła naukowe dotyczące zakazu stosowania restitutio in integrum w sprawach małżeńskich - praca poglądowa [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński [red.], Finis legis Christus - Księga pamiątkowa dedykowana ks. profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, s. 291-305.
  • Dowód zdobyty w sposób niegodziwy wg instrukcji Dignitas connubii [w:] T.Rozkrut [red.], Dignitas Conubii - pierwsze doświadczenia. Materiały z III ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem 11-12 czerwca 2007r, Tarnów: Biblos 2008, s. 147-155.
  • Pomoc sądowa między sądami państwowymi a sądami kościelnymi. Analiza prawna zagadnienia i propozycje de lege ferenda [w:] H. Typańska [red.], Sędzia i pasterz. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy sądowej ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego, Katowice: Wydawnictwo św. Jacka 2007, s. 41-53.
  Artykuły w Czasopismach:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Odkrywanie prawdy obiektywnej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (11320003)
  • Nadużycie prawa podmiotowego przez stronę procesową w kanonicznym procesie o nieważności małżeństwa (501-10-060002)
  • Harmonizacja nowych norm procesowych w sprawach małżeńskich :Mitis Iudes Dominus Iesus" z VII księgą Kodeksu Prawa Kanonicznego i Instrukcją Dignitas Conubii - zagadnienia praktyczne (501-10-060009)

  Wygłoszone Referaty:

  • Chrzestni niepełnosprawni intelektualnie? Analiza kanoniczna. [podczas konferencji:] Munus sanctificandi - wokół uświęcającego zadania Kościoła, 3 marca 2018, .
  • Czy do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczne jest używanie rozumu? [podczas konferencji:] Granice prawa do sakramentów. MIędzy kodeksem z 1917 roku a kodeksem z 1983 roku, 16 listopada 2017, .
  • Divieto del cumulo degli uffici (DC, art 36): l'applicazione per analogia ad altre fattispecie. [podczas konferencji:] Dignitas Connubii a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive., 23 stycznia 2015, .
  • Dopuszczalność dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do sakramentów pokuty, eucharystii i bierzmowania - spojrzenie kanonisty. [podczas konferencji:] Metoda Montessori w Katechezie specjalnej -, 19 wrzesnia 2013, .
  • Impotencja jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa w świetle prawa Kościoła katolickiego – analiza orzecznictwa Kościoła [podczas konferencji:] Seksualność osób niepełnosprawnych, 30 kwietnia 2013, .
  • Karta Prawa Rodziny - analiza artykułów 4-8, spojrzenie kanonisty. [podczas konferencji:] Rodzina suwerenna” – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia, 19 kwietnia 2013, .
  • Kanoniczny wymóg „życia zgodnego z wiarą” (kan. 874 §1, 3) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania [podczas konferencji:] Wolność wiary a posłuszeństwo prawu, 14 listopada 2012, .
  • Bonum prolis w wyrokach coram Sobański. [podczas konferencji:] W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, 26 pazdziernika 2012, .
  • Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Współczesne przygotowanie młodych do małżeństwa z perspektywy kanonisty. [podczas konferencji:] Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa”, 17 kwietnia 2012, .
  • Some reflection about the changes taking place within marriages and families over the past 20 Years in Poland – canonical perspective [podczas konferencji:] The Institution of Marriage in the Three Monoteistic Religions., 11 wrzesnia 2011, .
  • Dowód zdobyty w sposób niegodziwy. [podczas konferencji:] Proces małżeński w świetle "Dignitas Connubii" - pierwsze doświadczenia, 12 czerwca 2007, .