ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałek, godz. 10.00-10.45
  ul. Kanonicza 9, Biblioteka WPK
  proszę o wcześniejszy kontakt: e-mail: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl

Curriculum Vitae:

 • 2004 - 2017 – Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII Doktor habilitowany nauk prawnych (2011 r.). Doktor nauk teologicznych (2017 r.). Kierownik Katedry Prawa Rodzinnego na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie. Zajmuje się teorią prawa, prawem wyznaniowym i prawem małżeńskim oraz ekumenizmem. Ostatnio wydał: – Wychowanie: optyka prawa polskiego i kanonicznego (2013 r.), – Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne (2017 r.). - Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej. Studium teologiczno-prawne (2017 r.)

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Zasada „clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2004. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościelne poradnictwo rodzinne: stan prawny i postulaty de lege ferenda [w:] M. Duda, B. Majerek [red.], Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, Kraków: 2015, s. 279-296.
 • Wikariat Generalny w Cieszynie za czasów biskupa Franciszka Śniegonia jako inspiracja dla zmian w organizacji i funkcjonowaniu Kościoła na Śląsku Cieszyńskim [w:] J. Budniak, N. Ruman [red.], Edukacja Ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. Rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, Cieszyn: 2015, s. 45-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • List do rodzin „Gratissimam sane” jako wskazówka dla prawodawstwa państwowego [w:] Piotr Kroczek [red.], Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, Kraków: Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 81-97.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Encyklika Dives in misericordia [w:] M. Cholewa, Sz. Dzyżdżyk, M. Gilski [red.], Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: 2014, s. 20-41.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ekumenizm jako czynnik kształtujący decyzje prawodawcze [w:] J. Budniak, A. Kasperek [red.], Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej, Katowice: 2014, s. 71-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo konkordatowe – ewaluacja przepisów po 15 latach od wejścia w życie na przykładnie przesłanki z art. 10 ust. 1 pkt 1 konkordatu [w:] P. Kroczek [red.], Konkordat – ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania, Kraków: 2014, s. 143-162.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teoria prawa kanonicznego w optyce ks. prof. Remigiusza Sobańskiego [w:] T. Gałkowski [red.], Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 11 grudnia 2013 roku, Warszawa-Kraków: 2014, s. 69-85.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego [w:] W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła [red.], Kościoły i związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, s. 115-126.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mądrość w prawie [współatorstwo z:] 1 [w:] Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, Kraków: 2014, s. 107-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Współpraca samorządu terytorialnego i Kościoła partykularnego w optyce prawa kanonicznego: postulaty de lege ferenda [w:] S. Cader, S. Ciupka [red.], Beskidzkie dziedzictwo III, Łodygowice–Kraków: 2014, s. 7-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo kościelne jako narzędzie dialogu na przykładzie Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II [w:] M. Duda, A. Świerczek [red.], Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2014, s. 93-109.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Oddziaływanie wiary realizowanej poprzez prawo kanoniczne na jedność kulturową pogranicza – wskazania dla prawodawcy [w:] S. Cader, S. Ciupka [red.], Beskidzkie dziedzictwo II, Międzybrodzie Bialskie: 2013, s. 19-31.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kilka uwag kanoniczno-duszpasterskich dotyczących wypełniania obowiązku świętowania [w:] D. Czaicki [red.], W służbie miłości: Eucharystia, Siedlce–Kraków: 2013, s. 47-59.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Termin „fides” w optyce prawodawcy i interpretatora na przykładzie KPK 1983 [w:] [red.], Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2013, s. 143-159.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Duszpasterska troska biskupa Tadeusza Rakoczego o środowisko samorządowców terytorialnych i przedstawicieli zawodów prawniczych, [w:] T. Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego Pierwszego Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała–Kraków: Czuwajmy 2013, s. 475-486.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Modele stanowienia prawa w Kościele i ich konsekwencje dla wykładni prawa [w:] [red.], Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2013, s. 307-316.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” jako źródło inspiracji dla sto-warzyszeń służących rodzinom [w:] M. Duda, A. Świerczek [red.], Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków: 2013, s. 268-285.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawny wymiar troski Kościoła o rozwój człowieka i społeczeństwa, [w:] J. Mazur [red.], Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki “Sollicitudo rei social-is” Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 71-87.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo we wspólnocie Kościoła [w:] red. M. Kopczyk [red.], Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, Bielsko-Biała: 2011, s. 53-62.
 • Kanoniczne konsekwencje przysposobienia [w:] red. A. Garbarz, G. Grzybek [red.], Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo, Rzeszów: 2011, s. 275-288.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II w optyce prawa [w:] red. M. Godawa [red.], Błogosławiony, który przyszedł w Imię Pańskie. Duchowy przewodnik pielgrzyma, Kraków: 2011, s. 5-11.
 • [szukaj w bibliotece]
 • O pożytkach ze znajomości prawa Kościołów wschodnich dla prawodawcy łacińskiego [w:] red. F. Čitbaj [red.], Semper fidelis, Prešov: 2011, s. 36-42.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Should Canonical Form still be Required for the Validity of Marriage? the Future of Can. 1108 CIC 1983 [w:] red. J. Kowal, J. Llobell [red.], Estratto da «Iustitia et Iudicium» Studi di Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico in Onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano: 2010, s. 857-879.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo świeckie jako bariera komunikacyjna dla niektórych treści nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie [w:] red. N. Pikuła [red.], Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej, Kraków: 2010, s. 331-344.
 • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i prawie polskim [w:] red. A. Świerczek [red.], Różne oblicza rodziny, Kraków: 2010, s. 130-165.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacje Kościół – państwo w interpretacji Jana Pawła II. Na kanwie „Pamięci i tożsamości” [w:] red. A. Olech, M. Rembierz [red.], Wokół „Pamięci i tożsamości”, Poznań: 2010, s. 185-190.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Proces wyniesienia na ołtarze św. Jana Kantego w porównaniu z dzisiejszą procedurą kanonizacyjną [w:] red. M. Rembierz, S. Cader [red.], Rozum i wiara – intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego, Kęty: 2010, s. 139-144.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rodzicielstwo w aspekcie prawnym – analiza porównawcza prawa kanonicznego i prawa polskiego [w:] red. M. Duda [red.], Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: 2010, s. 48-68.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pamięć i tożsamość w prawie kanonicznym [w:] red. P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas, Kraków: 2010, s. 461-466.
 • Prawny wymiar sacrum w Kętach – sanktuaria [w:] red. S. Cader [red.], Kęckie sacrum, Kęty: 2008, s. 89-100.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Trybunał i osoby występujące w dochodzeniu diecezjalnym: postulator, biskup diecezjalny i jego delegat, promotor sprawiedliwości, notariusz, świadkowie, biegli [w:] red. Sz. T. Praśkiewicz [red.], Postępowanie kanonizacyjne, Kraków: 2008, s. 73-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Cele stowarzyszeń wiernych świeckich i ich realizacja na przykładzie wybranych stowarzyszeń działających w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi, Kraków: 2008, s. 313-322.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo do stowarzyszania się w prawie kościelnym i polskim [w:] red. T. Borutka [red.], Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia,, Bielsko-Biała – Kraków: 2007, s. 49-69.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Proces beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej – perspektywa kanoniczna [w:] red. S. Cader [red.], Matka Celina Borzęcka, Kęty: 2007, s. 115-128.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Przygotowanie do małżeństwa w optyce prawnopsychologicznej (501-10-040036)
 • Problem obywatelstwa dzieci imigrantów: porównanie uregulowań prawnych Wielkiej Brytanii, Polski i innych państw wraz z analizą orzecznictwa sądowego (501-10-040090)
 • Prawo kościelne i prawo państwowe w służbie rodziny (14130001)
 • Prawo kościelne i prawo państwowe w służbie rodziny (501-10-040013)
 • Prawa imigrantów a prawa obywateli (501-10-040089)
 • Małżeństwo z punktu widzenia rzymskokatolickiego i prawosławnego (501-10-040059)
 • brak tematu 3 (11290003)
 • Badanie motywacji osób starających się o orzeczenie nieważności małżeństwa kanonicznego ()
 • Analiza zadań prawodawcy kościelnego i ich znaczenie dla życia wspólnoty Kościoła (212602)

Wygłoszone Referaty:

 • Personal Data Protection as an Expression of Personalism [podczas konferencji:] The 4rd International Conference on Philosophy and Canon Law: Karol Wojtyla’s “Person and Act” – on the 50th Anniversary of the Publication of the Work, 22 listopada 2019, .
 • Homilia i przepowiadanie. Jak dzisiaj głosić prawdę nie naruszając dobrego imie-nia? [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sympozjum Naukowe: „Co mówić i jak mówić?” Ochrona tajemnicy, dobrego imienia oraz intymności w prawie Kościoła, 21 listopada 2019, .
 • Poszanowanie życia rodzinnego w RODO [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina odkryta na nowo w prawie, ekonomii i socjologii, 14 listopada 2019, .
 • The Right to Personal Data Protection and Family Life. [podczas konferencji:] 50. The 2nd Colloquia Familiaria: International Interdisciplinary Scientific Conference, „Marriage and Family in Different Cultures and Religions”, 21 maja 2019, .
 • Cross-border Flow of Personal Data in the Context of Emigration of the Faithful of the Catholic Church from Poland [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Migracja – ekumenizm – integracja, 26 kwietnia 2019, .
 • Klutura jako jeden z determinantów prawa polskiego i kanonicznego [podczas konferencji:] 48. The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law: Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual – on the 50th Anniversary of the Pope Paul VI’s Encyclical Lett, 10 listopada 2018, .
 • Klutura jako jeden z determinantów prawa polskiego i kanonicznego [podczas konferencji:] The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law: Between the Culture of the Right to Responsible Parenthood and the Culture of the “New” Human Rights: Reproductive and Sexual – on the 50th Anniversary of the Pope Paul VI’s Encyclical Letter H, 10 listopada 2018, .
 • Ochrona tajemnicy spowiedzi w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności. [podczas konferencji:] III Europejski Kongres Penitencjarny, „Rozwój myśli penitencjarnej na przestrzeni stulecia państwowości polskiej”, 8 listopada 2018, .
 • Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”, 3 wrzesnia 2018, .
 • Right to privacy in the Catholic Church [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Prawa człowieka: ewaluacja i kierunki rozwoju” z okazji 70-lecia uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. oraz 25 rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Przez Rzeczpospolitą Polsk, 3 lipca 2018, .
 • Marriage by Proxy in the Baptist Union of Poland [podczas konferencji:] International Scientific Conference Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations,, 25 maja 2018, .
 • Podstawy polskiego prawa rodzinnego [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina: wychowanie – polityka społeczna – ekonomia, 23 kwietnia 2018, .
 • Diocesan Synod from the Catholic and Lutheran Perspectives [podczas konferencji:] VII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Idea synodalności: konteksty, wyzwania i perspektywy, 20 kwietnia 2018, .
 • Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych [podczas konferencji:] Instytucje kościelne: odpowiedzialność za gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych., 24 stycznia 2018, .
 • Instytucje kościelne: odpowiedzialność za gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych [podczas konferencji:] Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, 24 stycznia 2018, .
 • Obywatelstwo jako kryterium członkostwa w związkach wyznaniowych działających w Polsce a prawo imigrantów do wolności religijnej [podczas konferencji:] Ekonomiczne i socjalne prawa imigranta, 12 grudnia 2017, .
 • Regulacja wykładni w CIC 1917 i CIC 1983: status quo czy novum?. [podczas konferencji:] Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, 9 listopada 2017, .
 • Teaching Religion and the Catholic Educational System in Poland [podczas konferencji:] The 4th International Conference on Philosophy and Canon Law Contemporary Challenges of Education: Values – Norms – Legislation on the 425th Anniversary of John Amos Comenius’ Birthday, 4 listopada 2017, .
 • Zagadnienie moralności w stanowieniu, wykładni i stosowaniu prawa kanonicznego [podczas konferencji:] Prawo i moralność w życiu publicznym, 25 pazdziernika 2017, .
 • The Future of Interpretation of Canon Law [podczas konferencji:] Things both new &old. Challenges of the contemporary canon law, 25 pazdziernika 2017, .
 • „Czy prawo do emerytury oznacza zakaz pracy? 
Analiza teoretyczno-prawna w kontekście prawa polskiego i kanonicznego” [podczas konferencji:] Wsparcie seniora w środowisku, 27 wrzesnia 2017, .
 • State Law as a Determinant of Church Legislation [podczas konferencji:] The Churches of Romania, Georgia, Macedonia and Poland. Their forms of organization and leadership over the centuries, 11 wrzesnia 2017, .
 • Otwarcie granic dla imigrantów muzułmańskich a bezpieczeństwo publiczne Europy w kontekście współdziałania między państwem a Kościołem (dla dobra człowieka i dobra wspólnego) [podczas konferencji:] Kościół–naród–państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, 3 wrzesnia 2017, .
 • Opieka naprzemienna jako wynik zderzenia dobra dziecka i równości płci, [podczas konferencji:] II Naukowa Konferencja dla Przedstawicieli Zawodów Prawniczych - "Rodzina przed obliczem Temidy", 20 czerwca 2017, .
 • Internal Regulations of Multinational Corporations and the Traditional Model of the Family [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum w ramach XVIII Dni Interdyscyplinarnych pt. „Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo”, 12 czerwca 2017, .
 • Rights and duties of a Catholic parish and a Lutheran Parish [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Jednoczeni w różnorodności - w 50. rocznice Dyrektorium Ekumenicznego”, 28 kwietnia 2017, .
 • Członkostwo w muzułmańskich związkach wyznaniowych w Polsce: perspektywa imigrantów [podczas konferencji:] „Ekonomiczne i prawne aspekty imigracji do Polski”, 24 listopada 2016, .
 • Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego z 1936 r. a statut tego związku z 2009 r. – próba konfrontacji [podczas konferencji:] Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, 18 listopada 2016, .
 • Spotkanie pracownika socjalnego ze zjawiskiem wczesnego macierzyństwa [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” Praca socjalna w świetle filozofii spotkania, 15 listopada 2016, .
 • Wkład Polski w ochronę praw dziecka na przykładzie Konwencji o prawach dziecka – założenia, cele, rezultaty [podczas konferencji:] System Narodów zjednoczonych z polskiej perspektywy, 14 pazdziernika 2016, .
 • Czy doktrynalne poglądy związku wyznaniowego dotyczące jego stosunku do państwa powinny mieć odbicie w indywidualnej ustawie? [podczas konferencji:] Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person – on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter Centesimus Annus and on the 50th Anniversary of the UN International Covenant on Economic, Social an, 4 pazdziernika 2016, .
 • Kultura prawna w polityce społecznej: perspektywa Centesimus annus [podczas konferencji:] 25 lecie encykliki Centesimus annus Jana Pawła II, 21 maja 2016, .
 • Katolicka oferta edukacyjna dla młodzieży w Polsce: aspekty prawne [podczas konferencji:] Młodzież – Kościół – Ewangelizacja – z okazji Światowych Dni Młodzieży, 29 kwietnia 2016, .
 • Encyklika Franciszka Laudato si’ w perspektywie prawnej [podczas konferencji:] Encyklika Laudato si’ w perspektywie ekumenicznej, 9 grudnia 2015, .
 • Wpływ imigracji na prawo: rozważania w kontekście prawodawstwa [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych, 12 listopada 2015, .
 • Wymagania stawiane prawodawstwu w sprawach społecznych: rozważania na kanwie Gaudium et spes [podczas konferencji:] Man – Family – Society: in the Modern World – on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution “Gaudium et Spes”,, 7 listopada 2015, .
 • Profilaktyka społeczna w prawodawstwie Kościoła katolickiego: ocena w kontekście prawa polskiego. [podczas konferencji:] Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju, 13 pazdziernika 2015, .
 • Wybrane problemy wykładni prawa Kościołów i Związków wyznaniowych dokonywanej przez organy władz publicznych [podczas konferencji:] Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, 14 wrzesnia 2015, .
 • Opieka naprzemienna: ocena projektu ustawy (Druk Sejmu VII kadencji nr 3104) [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona, 2 czerwca 2015, .
 • Sumienie w prawie polskim [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie, 15 maja 2015, .
 • Sumienie jako pozaprawna gwarancja niezależności organu władzy publicznej: postulat de lege ferenda na kanwie homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Skoczowie [podczas konferencji:] Był wśród nas (związki Jana Pawła II z naszymi ziemiami, upamiętnienie 10. rocznicy śmierci i 20. rocznicy pobytu w diecezji bielsko-żywieckiej, 19 kwietnia 2015, .
 • Religious Freedom in Dignitatis Humanae and Polish Law [podczas konferencji:] „Religious Freedom Today” – on 50 th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae, 17 kwietnia 2015, .
 • List do rodzin Gratissimam sane jako wskazówka dla prawodawstwa państwowego. [podczas konferencji:] The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension - on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane”, 25 pazdziernika 2014, .
 • Parafialne poradnictwo rodzinne: stan prawny i postulaty de lege ferenda. [podczas konferencji:] Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, 14 pazdziernika 2014, .
 • Współpraca samorządu terytorialnego i Kościoła partykularnego w optyce prawa kanonicznego: postulaty de lege ferenda [podczas konferencji:] „Beskidzkie Dziedzictwo III – Tradycja – Oświata – Samorządność, 26 czerwca 2014, .
 • Does the Catholic Vision of the Principle of Subsidiarity Pertain to Polish Family Law? [podczas konferencji:] Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa ¬– w 25. Rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci, 10 kwietnia 2014, .
 • Teoria prawa kanonicznego w optyce ks. prof. R. Sobańskiego. [podczas konferencji:] Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięczności pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki, 11 grudnia 2013, .
 • Małżeństwo konkordatowe: ocena z perspektywy 15 lat od wejścia w życie przepisów Konkordatu. [podczas konferencji:] Czy polski konkordat faworyzuje Kościół katolicki?, 14 listopada 2013, .
 • Oddziaływanie wiary realizowanej poprzez prawo kanoniczne na jedność kulturową pogranicza – wskazania dla prawodawcy [podczas konferencji:] Beskidzkie Dziedzictwo. Wiara i kultura pogranicza, 27 pazdziernika 2013, .
 • Religious Freedom in the Context of Education in Poland: Relationship be-tween Polish State and the Catholic Church [podczas konferencji:] The Edict of Milan and Religious Liberty. The Impact of this Liberty Over the Centuries, 11 pazdziernika 2013, .
 • The Rights of the Family in the Vision of the Evangelical Church. [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „«Rodzina suwerenna» – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia, 19 kwietnia 2013, .
 • „Unitas in diversitate et diversitas in unitate”: czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla innych systemów prawnych? [podczas konferencji:] Dostrzec różnice(ę), 26 listopada 2012, .
 • Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego jako pomoc w realizacji założeń prawa rodzinnego [podczas konferencji:] IX Sympozjum Prawa Wyznaniowego, 18 maja 2012, .
 • Małżeństwo w ujęciu katolickim i luterańskim jako paradygmat dla prawodawcy polskiego [podczas konferencji:] Przymierze małżeńskie – paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio«,, 27 kwietnia 2012, .
 • Czy można rozdzielić prymat nauczania od prymatu jurysdykcji? Perspektywa ekumeniczna [podczas konferencji:] Urząd biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła, 17 listopada 2011, .
 • Prawo we wspólnocie Kościoła [podczas konferencji:] Pytanie o wspólnotę, 14 listopada 2010, .
 • Rodzicielstwo w aspekcie prawnym – analiza porównawcza prawa kanonicznego i prawa polskiego [podczas konferencji:] Rodzicielstwo XXI wieku szanse i zagrożenia, 20 pazdziernika 2010, .
 • Prawo świeckie jako bariera komunikacyjna dla nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie [podczas konferencji:] Rodzina, wychowanie a modele komunikacji społecznej, 1 czerwca 2010, .
 • O pożytkach ze znajomości prawa Kościołów wschodnich dla prawodawcy łacińskiego [podczas konferencji:] Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich: Semper Fidelis, 11 marca 2010, .
 • Regulacje w prawie kościelnym jako odpowiedź na przemiany społeczne w Polsce po 1989 r. [podczas konferencji:] Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności: historia – współczesność – perspektywy, 5 maja 2009, .
 • Prawny wymiar sacrum w Kętach – sanktuaria [podczas konferencji:] Kęckie sacrum, 18 pazdziernika 2008, .
 • Trybunał i osoby występujące w dochodzeniu diecezjalnym: postulator, biskup diecezjalny i jego delegat, promotor sprawiedliwości, notariusz, świadkowie, biegli. [podczas konferencji:] I Ogólnopolski kurs dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, 5 listopada 2007, .
 • Proces beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej – perspektywa kanoniczna. [podczas konferencji:] Matka Celina Borzęcka – nauczycielką dla współczesnych i potomnych, 22 wrzesnia 2007, .
 • Odpoczynek w prawie kanonicznym i polskim prawie pracy [podczas konferencji:] Praca w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, 16 stycznia 2007, .