Seminarium naukowe (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ma podstawową wiedzę z metodologii nauk humanistycznych i społecznych.

Cele

Ukierunkowanie merytoryczne i wsparcie metodyczne warsztatu pracy studenta, zwieńczone napisaniem pracy licencjackiej; przygotowanie do samodzielnej działalności naukowej – ewentualnych studiów II stopnia.

Treści kształcenia

1. Prowadzenie indywidualnych etapów procesów badawczych.
2. Indywidualne wystąpienia quasi- naukowe.
3. Prezentacje poszczególnych etapów własnej pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia

UMIEJĘTNOŚCI
1. Tworzy i posiada umiejętność innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań problemów socjalnych współpracując z klientami, członkami zespołu oraz przedstawicielami kluczowych instytucji.
2. Umie powoływać podstawowe jednostki pomocowe (grupy samopomocy, grupy wsparcia, organizacje pozarządowe), monitorować oraz ewaluować działania oraz efektywnie wykorzystywać środki, które ma do dyspozycji rozwiązując problemy socjalne.
3. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz typowych prac pisemnych w języku polskim i obcym w zakresie pracy socjalnej i szeroko rozumianej pomocy społecznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
KOMPETENCJE (POSTAWY)
1. Wykazuje się samodzielnymi i twórczymi inicjatywami zawodowymi.

Metody dydaktyczne

dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja (w tym multimedialna), napisana i obroniona praca licencjacka.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

1. Bieżąca realizacja etapów procesu badawczego – przedstawienie poszczególnych rozdziałów pracy.
2. Przygotowanie i realizacja badań własnych.
3. Prezentacje – ocenianie ciągłe.
4. poprawnie zredagowana praca licencjacka.

Na ocenę ostateczną składają się składniki: 50% ocena z postepów częściowych (poszczególne rozdziały), 50% ostateczna redakcja tekstu.

Lektury podstawowe

Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Gdańsk 2000.

Lektury uzupełniające

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.