dr hab. Lucyna Rotter


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur piątek 12.00 - 13.00
  ul. Franciszkańska, sala 202a

Curriculum Vitae:

 • 2019 – Powołanie do Komisji Ewaluacji Nauki (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2018 – Zastępca kierownika w projekcie wdrożeniowym "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17
 • 2018 – Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. Powołanie w skład zespołu do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
 • 2018 – Zastępca przewodniczącego kapituły Nagrody Odys i Nagrody Penelopa, przyznawanych corocznie przez Krakowską Izbę Turystyczną, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa za najlepszą jakość usług turystycznych i hotelarskich.
 • 2018 – Członek Zespołu Redakcyjnego "Nasza Przeszłość"
 • 2018 – Kierownik grantu "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności". w ramach konkursu MNiSW DIALOG 0245/2018.
 • 2018 – Członek Redakcji Serii wydawniczej "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy" (wydawnictwo AVALON)
 • 2018 – Członek Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji UPJPII
 • 2017 – Opiekun Specjalności Turystyka w Instytucie Historii WHiDK
 • 2017 – Nagroda Ministra indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2017 – Ekspert w projekcie "Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na spoločnom území slovensko-poľského pohraničia" Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014 - 2020 INT/EK/PO/3/I/B/0097
 • 2016 – Habilitacja na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.
 • 2015 – Powołanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2015 – Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Programów Kształcenia UPJPII w Krakowie
 • 2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym
 • 2012 – Kierownik Podyplomowych Studiów Semiologicznych - Symbolika w Kulturze Europejskiej
 • 2012 – Kierownik warsztatów \"Symbolika w kulturze europejskiej\"
 • 2010 – powołanie do Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina
 • 2009 – członkostwo w Zespole Badawczym Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym
 • 2008 – adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII
 • 2006 - 2008 – asystent w katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII
 • 2005 – powołanie do Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach
 • 2005 – członkostwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
 • 2005 – Sekretarz Zespołu Redakcyjnego w Wydawnictwie Archiva Ecclesiastica
 • 2004 – Zatrudnienie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2004 – Doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2001 – Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 2000 – Licencjat (kanoniczny) na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1998 – magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Bractwa Kurkowe w Polsce. Mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon, Kraków: Avalon 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wudawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: Unum 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: Unum 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Józef Marecki, German settlers in the Sądecczyzna Land, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowowe Nowy Sącz 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin, Kraków: UNUM 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Józef Marecki, Jak czytać wizerunki świętych?. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków: Universitas 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: PAN 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Z. Włodarczyk, Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Obfitość kwiatów we wnętrzu świątyni (Audiobook), Kraków: Inigo 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] S. Koperek, Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Mityczne oraz legendarne stwory i bestie (audiobook), Kraków: Inigo 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] E. Piwowarczyk, Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Rośliny jako atrybuty świętych (Audiobook), Kraków: Inigo 2008. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] J. Marecki, Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika kwiatów i ziół, (Audiobook), Kraków: INIGO 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] J. Marecki, Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Zwierzęta jako atrybuty świętych (Audiobook), Kraków: Inigo 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Tomasz Jelonek, Interpretacja i symbolika, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] Józef Marecki, Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Historia i duchowość benedyktynek w dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół p.w. św. Mikołaja w Czulicach. Historia i sztuka, Kraków: GOK Kocmyrzów Luborzyca 2004. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [współatorstwo z:] 2 [w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe: RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft, Wiesbaden: Springer 2015, s. 269-278.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Archiwa w dwudziestowiecznym prawodawstwie zakonnym [w:] M. Różański [red.], Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, Łódź: Archidiecezjalne wydawnictwo łódzkie 2014, s. 75-84.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Habity w żeńskich zakonach reguły benedyktyńskiej – zarys problematyki [w:] W. Szetelnicki [red.], „Spem suam deo committere” – szkice benedyktyńskie. Historia – Duchowość – Kultura, Legnica: Diecezjalne Centrum Edukacyjne 2014, s. 89-104.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika i przemiany stroju nowożeńców w kulturze polskiej [w:] J, Marecki L. Rotter [red.], Symbol Znak Rytuał Od narodzin do śmierci, Kraków: Pasaże 2014, s. 111-126.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przemiany w kształcie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-przesłanie. Barwy i kształty, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2014, s. 87-100.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przemiany stylowe i symbolika habitu na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua proce ofiarowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP 2013, s. 431-444.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej [w:] M. Majewski, W. Szetelnicki [red.], In perdiciffili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania, Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej 2013, s. 68-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływy ludowe i historyczne w mundurologii na przykładzie wojsk radzieckich [w:] S. Dąbrowski, K. Jaworska, W. Szetelnicki [red.], Wojska radzieckie w Polsce 1939 - 1993, Legnica: Pwsz IM. Witelona w Legnicy 2013, s. 417-426.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Dźwiękami zapisane” Instrumenty muzyczne w symbolice [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 173-188.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rośliny - symbole, inspiracje czy pokarm. Znaczenie roślin w kulturze ludowej [w:] P. Tirpák. P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, Prešov: Prešovska universita v Prešove 2013, s. 121-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ubranie czy kostium - strój jako forma manifestacji władzy [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2012, s. 267-310.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ubiór jako wyróżnik przynależności do związków i organizacji na przykładzie bractw kurkowych [w:] P Tirpak, P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál ako forma společnej komunikácie, Prešov: 2012, s. 119-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie "Fizjologa" [w:] W. P. Wlaźlak i W. Zawitkowska [red.], Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, s. 117-124.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The symbolisme of the polychromy in the Cathedral of Saint John the Baptist in Presov [w:] J. Coranič, J. Koprivňáková, P. Šturák [red.], Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výrocí II, Prešov: Gréckokatolícka teologicka fakulta 2012, s. 213-223.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Infuła czy mitra. Przemiany stylowe i symboliczne ornamentum capitis devotarum (corona gloriae) [w:] M. Różański [red.], Kapłan, historyk, pedagog, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2011, s. 321-328.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zapomniane elementy stroju liturgicznego kapłanów kościoła Katolickiego [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70.rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 307-318.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zapomniane elementy stroju ceremonialnego i codziennego biskupów Kościoła Katolickiego za czasów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] W. Osadczy [red.], Święty Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, Lublin-Lwów: Wydawnictwo KUL 2011, s. 237-246.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Alegorie i personifikacje jako sposób ukazania złożoności natury człowieka. Miłość (fragment większej całości) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: UNUM 2011, s. 97-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kolor i forma ubioru pozaliturgicznego znakiem przynależności religijnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: UNUM 2011, s. 141-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Florarium christianum - u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych [w:] J. Brusiło [red.], Ogród Pana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2010, s. 69-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika współczesnych herbów biskupich [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Heraldyka kościelna, Kraków: UNUM 2010, s. 59-76.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej [w:] B. Szafran [red.], Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz: 2010, s. 67-72.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ora et labora. Praca i modlitwa w klasztorach żeńskich reguły benedyktyńskiej na przykładzie opactwa w Staniątkach [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: PAN Oddział w Katowicach 2009, s. 48-65.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zwierzęta jako atrybuty świętych [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 117-144.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mityczne oraz legendarne stwory i bestie [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 165-176.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Boże Narodzenie w ikonografii [w:] [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 445-463.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pierścień królowej Kingi [w:] Andrzej Burghardt [red.], Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, Katowice: 2008, s. 17-19.
 • Stalle chóru panieńskiego w Staniątkach jako przykład symbolicznego przekazu emblematycznego doby baroku [w:] P. Šturák, P. Dancák [red.], Cnoty i wady - Pozitíva a negatíva baroka v oblasti vzdelanosti a umenia, Prešov: 2008, s. 49-75.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich [w:] E. Mateia, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak [red.], Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 409-425.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rośliny jako atrybuty świętych [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 41-58.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obecność kwiatów w świątyni chrześcijańskiej (kilka uwag na marginesie) [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 201-217.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika kwiatów i ziół [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 143-154.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 83-105.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Inspiracje biblijne w symbolice barokowej sztuki sakralnej [w:] Tomasz Jelonek Lucyna Rotter [red.], Interpretacja i symbolika, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2006, s. 115-129.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstawiennictwo Świętych w sztuce baroku [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 115-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry [w:] Wiesława Sajdek [red.], Czasy uniwersytetów, czasy katedr, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 97-114.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kształcenie archiwistów w Polsce [w:] Józef Marecki Lucyna Rotter [red.], Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2005, s. 105-117.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek [w:] [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory sióstr Felicjanek, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2005, s. 40-48.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 97-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przedstawienia Immakulaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki) [w:] Tomasz Jelonek [red.], Z badań nad Biblią 9, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 81-91.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Męskie i żeńskie wspólnoty zakonne w archidiecezji krakowskiej w latach 1978–2003 [współatorstwo z:] Józef Marecki [w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydaawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 141-152.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie [w:] [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Bonifratrów, materiały z sesji popularno-naukowej, Kraków: Muzueum Historyczne Miasta Krakowa 2004, s. 63-72.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce [w:] [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory oo. Paulinów, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2003, s. 37-42.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie [w:] - [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Jezuitów, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muze3um Historyczne Miasta Krakowa 2002, s. 13-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu [w:] - [red.], Skarby Krakowskich Klasztorów – Zbiory Księży Misjonarzy, materiały z sesji naukowej, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2001, s. 21-23.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Symbole mariologiczne zaczerpnięte ze świata przyrody. cz. 1: Niepokalanie Poczęta Dziewica, Pokorna Służebnica [w:] Theologos, 2 2014, s. 58-73. [szukaj w bibliotece]
 • Semiologiczny aspekt przemijania i wieczności [w:] Theologos, R. 14, nr 1 2012, s. 91-110. [szukaj w bibliotece]
 • Habit franciszkański na przykładzie wybranych wspólnot męskich i żeńskich [w:] Zeszyty sądecko-spiskie, 4 2009, s. 66-73. [szukaj w bibliotece]
 • The cult of saints in orders on the example of the Congregation of the Felician Sisters [w:] Theologos. Teologická revue, 2 2009, s. 27-38. [szukaj w bibliotece]
 • Motywy biblijna w symbolice chrześcijańskiej [w:] Theologos. Teologická revue, 10 2008, s. 33-48. [szukaj w bibliotece]
 • Pobożność pasyjna propagowana przez zakony, na przykładzie zakonów reguły franciszkańskiej. Próba analizy [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський, 5 2006, s. 357-370. [szukaj w bibliotece]
 • Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji lwowskiej na przełomie XIX i XX wieku [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський, 5 2006, s. 575-590. [szukaj w bibliotece]
 • Architektura i wystrój eremów kamedulskich w świetle prawodawstwa zakonnego [w:] Folia Historica Cracoviensia, 11 2005, s. 73-90. [szukaj w bibliotece]
 • Barokowe cykle ikonograficzne inspirowane Biblią [w:] Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський,, 4 2005, s. 275-293. [szukaj w bibliotece]
 • Biblijne pochodzenie symboli związanych z przedstawieniami w sztuce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej [w:] „Studia Catholica Podoliae”, Городок - Кам’янець Подільський,, 3 2004, s. 235-244. [szukaj w bibliotece]
 • Treści i symbolika polichromii w kościele cystersów w Jędrzejowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 327-338. [szukaj w bibliotece]
 • Recepcje biblijnego obrazu Sądu Ostatecznego w sztuce sakralnej [współatorstwo][w:] Poloniae Sacra, 7(25) 2003, s. 207-228. [szukaj w bibliotece]
 • Marcin Lekszycki i jego prace [w:] Krzysztofory. Zeszyt Naukowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 21 2002, s. 55-58. [szukaj w bibliotece]
 • Treści ideowe nagrobków na przykładzie dekanatu Wawrzeńczyce [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, 6 2002, s. 145-152.
 • Historyczne i artystyczne aspekty kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Czulicach [w:] Folia Historica Cracoviensia, 6 1999, s. 167-178. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Komunikacja pozawerbalna w stosunkch interpersonalnych (501-10-030054)

Wygłoszone Referaty:

 • Nagość, bielizna… Tematy tabu w zakonach? [podczas konferencji:] X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SYMBOL – ZNAK – RYTUAŁ NAGOŚĆ I ODZIENIE, 3 grudnia 2018, .
 • Interdyscyplinarne rozwijanie dumy narodowej młodzieży. [podczas konferencji:] Ogólnopolka Konferencja Naukowa "Kreatywność, Indywidualizacja, Rzetelność, Entuzjazm w wychowaniu patriotycznym", 24 listopada 2018, .
 • lorarium christianum a Florarium profanum. Różnice i podobieństwa w semantycznym postrzeganiu świata flory [podczas konferencji:] gólnopolska konferencja naukowa "Natura - Homines – Historia Interpretacje przyrody w przeszłości.Rozumienie, znaczenia, symbole", 16 listopada 2018, .
 • Nowe trendy w "modzie zakonnej" po Soborze Watykańskim II [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku", 12 pazdziernika 2018, .
 • Podobieństwa i różnice w strojach narodowych i ludowych krajów Grupy V4 [podczas konferencji:] Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej", 15 listopada 2017, .
 • "Czarna sukienka" - żałobny strój kobiecy jako forma walki o polskość [podczas konferencji:] Czasy kobiet niezwykłych - Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka, 16 wrzesnia 2017, .
 • Panel dyskusyjny [podczas konferencji:] Jak promować nauki humanistyczne i społeczne, 15 maja 2017, .
 • Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na współczesną przestrzeń artystyczną [podczas konferencji:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Trwałość i przemijanie, 10 maja 2017, .
 • Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i znaczeni semantyczne strojów bractw kurkowych w Polsce [podczas konferencji:] „Co (nie)przystoi mężczyźnie, 3 kwietnia 2017, .
 • Ogień w sferze sacrum [podczas konferencji:] Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore, 28 marca 2017, .
 • Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym. [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin,, 1 grudnia 2016, .
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej – troska o jakość kształcenia. [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja „W trosce o rozwój Uczelni”, 28 listopada 2016, .
 • Křesťanské symboly Evropy. Tradice, proměny, přivlastnění [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja „Evropská identita a její křesťanské kořeny”, 8 listopada 2016, .
 • Percepcja elementów kulturowych przez grupy religijne, narodowe i społeczne na przykładzie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii”, 15 pazdziernika 2016, .
 • Symbolami opowiedziana "Historia Zbawienia". Semiologia kościoła opackiego w Staniątkach [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie”, 14 pazdziernika 2016, .
 • „Nie szata zdobi człowieka"? Semiologia ubioru na przykładzie wybranych grup społecznych [podczas konferencji:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku, 11 pazdziernika 2016, .
 • Ruch Cywilizacji Miłości jako znak nowych czasów. [podczas konferencji:] Ogólnopolaka konferencja naukowa "Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945 - 1989",, 1 czerwca 2016, .
 • Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej, [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI”, 27 kwietnia 2016, .
 • Patrzeć tak by zrozumieć. Jak "czytać" zabytki sakralne [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne”, 10 marca 2016, .
 • Symboliczne znaczenie liter i liczb [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja „Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinach”, 26 listopada 2015, .
 • Postać św. Jadwigi w edukacji i wychowaniu [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w kulturze i tradycji polskiej”,, 6 czerwca 2015, .
 • Czwarty ślub zakonny jako wyraz charyzmatu i duchowości [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej”, 28 maja 2015, .
 • Strój ludowy jako zwierciadło krajobrazu [podczas konferencji:] symbol-znak-rytuał Krajobraz semantyczny wsi i miast, 21 kwietnia 2015, .
 • Symbolika i przemiany habitów karmelitańskich [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja W kręgu kultury zakonnej, Konferencja Naukowa poświęcona pamięci o. prof. J. Benigna Wanata OCS, 9 kwietnia 2015, .
 • Pomniki „przyjaźni” jako element propagandy [podczas konferencji:] Ogólnopolska KOnferencja Krajobraz kulturowy miast postkomunistycznych w Polsce, 29 grudnia 2014, .
 • Źródła do badań z zakresu kostiumologii kościelnej [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa Historia chrześcijaństwa w źródłach, 5 grudnia 2014, .
 • Pokarm w roli symbolu. Semantyczne znaczenie pokarmów w kulturze europejskiej [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v pozemskom a duchovnom pokrme, 3 grudnia 2014, .
 • Rekonstrukcja, czy oryginał. Problemy związane z ochroną trwałych ruin [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy, 27 listopada 2014, .
 • Symbole i znaki "praktyk tajemnych" w XV wiecznym Krakowie [podczas konferencji:] Konferencja naukowa w ramach XIII Dni Długoszowskich, 18 wrzesnia 2014, .
 • Symboliczny przekaz w wystroju światyń Lwowa [podczas konferencji:] 13. Międzynarodowa konferencja Ecclesia Leopoliensis Kościoły Lwowa i archidiecezji lwowskiej obrz. łacińskiego: historia, tradycja i dzień dzisiejszy, 8 wrzesnia 2014, .
 • Nakrycia głowy w zakonach klariańskich – semantyka i rozwój [podczas konferencji:] Spotkanie członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 19 maja 2014, .
 • Zaślubiny zwyczaje, tradycja, symbole [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja Symbol znak rytuał Od narodzin do śmierci, 29 stycznia 2014, .
 • Archiwa zakonne w regułach i konstytucjach [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja ARCHIWA – PRAWO – KOSCIÓŁ, 12 grudnia 2013, .
 • Inspiracje strojami ludowymi i historycznymi w mundurologii na przykładzie wojsk sowieckich [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa "Wojska sowieckie w Polsce 1945 - 1993", 26 listopada 2013, .
 • Codzienność „niecodzienna”. Życie na wygnaniu mniszek benedyktynek z opactwa staniąteckiego [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Życie codzienne osób duchownych i zakonnych w miejscach odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej (1944/45-1989)", 21 listopada 2013, .
 • Motywy patriotyczne i narodowe w stroju ziemian polskich [podczas konferencji:] Urodziny Rzeczypospolitej, 9 listopada 2013, .
 • Symbolika i przemiany w habitach wspólnot benedyktyńskich [podczas konferencji:] Spem suam Deo committere Ogólnopolska konferencja w 420 rocznicę utworzenia fundacji Lwoskiego Klasztoru Benedyktynekobrządku Łacińskiego, 5 pazdziernika 2013, .
 • Woda jako symbol w kulturze europejskiej [podczas konferencji:] Woda życia Woda śmierci, 16 maja 2013, .
 • Rośliny-symbole, inspiracje czy pokarm? Znaczenie roślin w kulturze ludowej [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, 26 listopada 2012, .
 • Treści narodowe i religijne na portretach ziemian polskich [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ziemiaństwo polskie na rzecz ojczyzny i kościoła, 23 listopada 2012, .
 • Strój i insygnia kanoników kapituł katedralnych i kolegiackich ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły Katedry Legnickiej [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa In perdifficili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania. W 20 rocznicę erygowania Diecezji Legnickiej, 20 wrzesnia 2012, .
 • Wielokulturowość Galicji [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Galicja w filmach, dokumentach i opracowaniach, 14 wrzesnia 2012, .
 • Symboliczny przekaz na zachowanych paramentach i szatach liturgicznych z kościoła sakramentek we Lwowie [podczas konferencji:] Międzynarodowy kongres historyczny Sescenti anni 1412 – 2012. Мiжнародний iсторичний конгрес присвячений 600-лiттю перенесення столицi архiдiецезi з Галича до Львова, 10 wrzesnia 2012, .
 • Podwika, welon, czepek. Rzecz o nakryciach głowy zakonnic [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Klara – kobieta nowa”, 22 czerwca 2012, .
 • Stroje ludowe okolic Krakowa [podczas konferencji:] Sesja wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 23 maja 2012, .
 • Symbolika zwierząt mitycznych na przykładzie „Fizjologa” [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, 24 marca 2012, .
 • Ubiór czy kostium. Strój jako manifestacja władzy [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja naukowa Symbol znak rytuał Doświadczenie władzy, 23 lutego 2012, .
 • Bractwa Kurkowe tradycja i teraźniejszość. Odradzanie się ruchu w Polsce i na Ukrainie [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska-Ukraina: 20 lat na tle 1000.letniego sąsiedztwa, 17 grudnia 2011, .
 • Symbolický odkaz polychrómie v Katedrále svätého Jána Krstitela v Prešove [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II, 29 listopada 2011, .
 • Strój i obrzęd jako formy manifestowania przynależności do struktur bractwa [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie, 22 listopada 2011, .
 • Symboliczne przedstawienie uczuć w kulturze Europejskiej [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata, 19 listopada 2011, .
 • Stroje ludowe na znaczkach pocztowych [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konfewrencja Naukowa Filatelistyka, 17 wrzesnia 2011, .
 • Ikonografia i symbolika świętych w tradycjach różnych Kościołów i obrządków [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Święci Ziemi Wołyńskiej, 4 czerwca 2011, .
 • Dzieje ubioru dworskiego [podczas konferencji:] Spotkania ze sztuką, 4 marca 2011, .
 • Stroje osadników na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem kolonistów niemieckich doby józefińskiej [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja naukowa Wielokulturowość na Sądecczyźnie, 25 listopada 2010, .
 • Zapomniane stroje liturgiczne biskupów z przełomu XIX i XX wieku [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Święty Arcybiskup Lwowa, 19 listopada 2010, .
 • Kołpaczek, fortugał i pludry. Z dziejów ubioru dworskiego [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 12 pazdziernika 2010, .
 • Florarium christianum u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sacrum i przyroda – ogród pana, 9 pazdziernika 2010, .
 • Symboliczne znaczenie barwy w stroju [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty, 9 pazdziernika 2010, .
 • Ubiór na przestrzeni wieków [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Zamki pogranicza sądecko-spiskiego, 28 maja 2010, .
 • Duchowość i charyzmat zakonny wyrażony poprzez symbolikę hagiograficzną [podczas konferencji:] Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej, 20 maja 2010, .
 • Kostiumologia i symbolika hagiograficzna na wyobrażeniach św. Mikołaja [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ut unum sint Niepokonany Kościół, 6 maja 2010, .
 • Portret kobiety XVIII w [podczas konferencji:] Muzealne spotkania ze sztuką, 20 marca 2010, .
 • Habit jako znak i wyróżnik grupy społecznej [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja Naukowa Szata chwały i zwycięstwa, 2 marca 2010, .
 • Obraz kozaka mazepiańskiego. Strój kozacki jako wyróżnik grupy wieloetnicznej na tle społeczeństwa przełomu XVII/XVIII wieku [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje, 4 grudnia 2009, .
 • Ubranie czy kostium – znaczenie symboliczne ubiorów na przestrzeni wieków [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, 10 pazdziernika 2009, .
 • Kostiumologia franciszkańska [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz Jubileuszu 800 – lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskie, 5 czerwca 2009, .
 • Stroje Łemkowskie [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 21 maja 2009, .
 • Alegorie i personifikacje [podczas konferencji:] Na swój obraz na obraz Boży go stworzył. Człowiek – symbol - znak, 11 pazdziernika 2008, .
 • Mityczne oraz legendarne stwory i bestie [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt, 12 kwietnia 2008, .
 • Herby współczesnych biskupów polskich – próba interpretacji [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Heraldyka kościelna, 13 marca 2008, .
 • Zwierzęta jako atrybuty świętych [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika zwierząt, 13 pazdziernika 2007, .
 • Symbolika hagiograficzna wybranych świętych dominikańskich [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, 9 pazdziernika 2007, .
 • Symbolika kwiatów i ziół [podczas konferencji:] Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddział w Krakowie, 8 czerwca 2007, .
 • Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych. Zarys problematyki [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obydwu stronach Karpat, 19 maja 2007, .
 • „Pierścień królowej Kingi” [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 15 maja 2007, .
 • Emblematy jako wyraz postaw etyczno-moralnych na przykładzie opactwa sióstr benedyktynek w Staniątkach [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Cnoty i wady. Pozitíva a negatíva baroka v oblasti vzdelanosti a umenia, 26 kwietnia 2007, .
 • Symbolika kwiatów i ziół [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin, 10 marca 2007, .
 • Biblia Pauperum [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 16 grudnia 2006, .
 • Sacrum Bożego Narodzenia ukryte w symbolach [podczas konferencji:] Kazania, 11 grudnia 2006, .
 • Rośliny jako atrybuty świętych [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska – Symbolika roślin, 14 pazdziernika 2006, .
 • Mikołaj Wolski – życie i działalność [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 6 czerwca 2006, .
 • Biblijne wezwania świątyń rzymskokatolickich archidiecezji Lwowskiej na przełomie XIX i XX wieku [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу, 2 czerwca 2006, .
 • Pobożność pasyjna propagowana przez zakony na przykładzie zakonów reguły franciszkańskie [podczas konferencji:] Miedzynarodowa KOnferencja Naukowa Біблія в културі світу, 30 maja 2006, .
 • Formy pracy z uczniem zdolnym na przykładzie Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy [podczas konferencji:] Dziecko zdolne formy pracy wspierające kształtowanie i rozwój zdolności dzieci, 9 marca 2006, .
 • Przedstawienia narracyjne i symboliczne św. Piotra i Pawła [podczas konferencji:] Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Biblia w kulturze świata, 23 lutego 2006, .
 • Wstawiennictwo świętych w sztuce baroku [podczas konferencji:] Pośrednicy łask, 28 stycznia 2006, .
 • Boże Narodzenie w ikonografii [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 17 grudnia 2005, .
 • Cykle ikonograficzne baroku inspirowane Biblią [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу, 25 maja 2005, .
 • Przedstawiciele zakonu franciszkanów w wiekach średnich w Polsce [podczas konferencji:] Sesja Wyjazdowa członków Sekcji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, 24 maja 2005, .
 • Motywy zaczerpnięte z Biblii w sztuce baroku [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata, 21 maja 2005, .
 • Symbolika hagiograficzna. Święci szczególnie czczeni w zgromadzeniu sióstr felicjanek [podczas konferencji:] Zbiory Felicjanek, 11 maja 2005, .
 • Inspiracje biblijne w sztuce baroku, [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia w kulturze świata, 17 lutego 2005, .
 • Pierwowzory i symbolika przedstawień Niepokalanej [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Maria Immaculata (150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny), 11 grudnia 2004, .
 • Treści ideowe w monumentalnej dekoracji potrynitarskiego kościoła św. Trójcy w Krakowie [podczas konferencji:] Zbiory Bonifratrów, 5 listopada 2004, .
 • Od starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czasy Katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, 20 pazdziernika 2004, .
 • Biblijne pochodzenie symboli związanych z przedstawieniami w sztuce Matki Bożej Niepokalanie Poczęte [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Біблія в културі світу, 28 maja 2004, .
 • Przedstawienia Immakulaty w sztuce w odniesieniu do tekstów biblijnych (zarys problematyki) [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia w kulturze świata, 19 lutego 2004, .
 • Architektura i wyposażenie klasztorów kapucyńskich na przykładzie Krosna [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753–2003) 250 lat działalności, 4 pazdziernika 2003, .
 • Zabytki złotnictwa XIX i XX wieku w kościele Paulinów na Skałce [podczas konferencji:] Zbiory Ojców Paulinów, 13 lipca 2003, .
 • Zabytki złotnictwa w kościele p.w. św. Barbary w Krakowie [podczas konferencji:] Zbiory Księży Jezuitów, 14 lipca 2002, .
 • Trzy osiemnastowieczne monstrancje z przedstawieniem świętych bernardyńskich – Kraków i Alwernia [podczas konferencji:] Jubileusz 70-lecia Profesora dr hab. Jana Sławomira Samka i Sesja Naukowa poświęcona Błogosławionemu Szymonowi z Lipnicy, 25 pazdziernika 2001, .
 • Najcenniejsze zabytki złotnictwa w skarbcu kościoła XX. Misjonarzy na Stradomiu [podczas konferencji:] Zbiory Księży Misjonarzy, 15 lipca 2001, .
 • Wychowanie przez sztukę w kościołach na przykładzie Dekanatu Wawrzeńczyce Archidiecezji Krakowskiej [podczas konferencji:] O wychowaniu przez sztukę, 8 grudnia 2000, .
 • Marcin Lekszycki i jego prace [podczas konferencji:] Zbiory Ojców Franciszkanów, 16 listopada 2000, .