ks. dr hab. Dariusz Oko


 • Dyżur dydaktyczny:
  Czwartek: 13.00 - 13.45, sala 116

Curriculum Vitae:

 • 2011 – Habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym UPJPII
 • 1996 – Doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym PAT
 • 1992 – Podjęcie pracy na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1991 – Doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
 • 1987 - 1992 – Studia na Uniwersytecie Monachijskim oraz w Wyższej Szkole Filozoficznej SJ w Monachium
 • 1986 – Studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz Boston College w USA
 • 1985 – Święcenia kapłańskie oraz licencjat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Moje życie. Z ks. Dariuszem Oko rozmawia Piotr Litka, Kraków: Św. Stanisława 2014. [szukaj w bibliotece]
 • W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej, Kraków: WAM 1998. [szukaj w bibliotece]
 • Przełom - wyzwanie i szansa, Kraków: WAM 1998.
 • The Transcendental Way to God according to Bernard Lonergan, Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris: Peter Lang 1991. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • To jest walka o duszę narodu [w:] L. Sosnowski [red.], Dyktatura gender, Kraków: Biały Kruk 2014, s. 78-114.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Con il papa contro l'omoeresia. [współatorstwo z:] 1 [w:] Omosessulalità e Magistero della Chiesa. Compresione e speranza. Prefazione di mons. Tony Anatrella., Milano: SugarcoEdizioni 2013, s. 157-198.
 • Piękno i świętość jako własności transcendentalne w ujęciu Johannesa B. Lotza [w:] A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Z. Pańpuch [red.], Spór o piękno, seria: Zadania współczesnej metafizyki, Lublin: PTTA 2013, s. 311-320.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Suwerenność chrześcijaństwa. Teolog wobec filozofii ponowoczesności [w:] K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka [red.], Teologia wobec nurtu ponowoczesności. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków Pelplin 2011, Pelpllin: Bernardinum 2012, s. 119-136.
 • Kobieta - mistrzyni wspólnoty [w:] Ł. Kamykowski, Z. J. Kijas, A. Napiórkowski [red.], Kobieta w Kościele. Materiały z sesji ekumenicznej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddział Krakowskiej Polskiej Rady Ekumenicznej 18 listopada 2008 roku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2011, s. 129-135.
 • Doświadczenie religijne jako istota i miara religii. Koncepcja Bernarda Lonergana. [w:] P. Majer, A. Wójcik. [red.], Lux Tua Veritas., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 689-698.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tomizm Transcendentalizujący [współatorstwo z:] M. A. Krąpiec [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 512-516.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacja metafizyki i hermeneutyki w ujęciu Emericha Coretha [w:] S. Koperek, W. Zuziak [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia PAT w Krakowie dedykowana jej pierwszemu Rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: WN PAT 2006, s. 325-336.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łaska [współatorstwo z:] K. Góźdź, H. Ordon, P. Janowski, W. Wołyniec [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 2006, s. 382-407.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Stróż metafizyki". Katolicko-protestancki spór o filozofię pierwszą. [w:] W. Kowalski, T. Obolevitch [red.], Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2006, s. 115-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Niepokalana – idea regulatywna ludzkiej wolności [w:] S.Drzyżdżyk [red.], Niepokalana w wierze i teologii Kościoła, Kraków: WN PAT 2005, s. 97-116.
 • Encyklika Fides et ratio. Metafizyczne podstawy filozofii i teologii [w:] M. Grabowski [red.], Polska filozofia wobec encykliki Fides et Ratio. Toruń 19-21.04.1999 - Materiały z konferencji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1999, s. 125-137.
Artykuły w Czasopismach:
 • Metafizyczna konieczność autorytetu. [w:] Pastores, 58 (1) 2013, s. 32-39.
 • With the Pope: Against the Homo-heresy [w:] Los Pequenos Pepper, 15 (4) 2013, s. 1-16.
 • Zehn Argumente gegen die Homosexuellenpropaganda [w:] Theologisches, 1/2 (43) 2013, s. 47-54.
 • Mit dem Papst gegen Homohäresie [w:] Theologisches, 9/10 (42) 2012, s. 403-426.
 • Z papieżem przeciw homoherezji [w:] Fronda, 63 2012, s. 128-160.
 • Częściowe zwycięstwo prawdy [w:] Fronda, 63 2012, s. 24-41.
 • Doskonale obojętny? Zarys współczesnej krytyki Tomaszowego pojmowania niezmienności Boga [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2005, s. 61-71. [szukaj w bibliotece]
 • Egzystencjalne i kulturowe uwarunkowania poznania i decyzji w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, I (XVIII) 2005, s. 3-25. [szukaj w bibliotece]
 • Doświadczenie religijne jako egzystencjalny warunek akceptacji racjonalnej afirmacji Boga [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2004, s. 49-66. [szukaj w bibliotece]
 • Doświadczenie religijne jako droga do poznania Boga i nawrócenia [w:] Logos i Ethos, 1/2 (12/13) 2002, s. 84-97.
 • Przekonanie obecne w wiedzy i w wierze [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIV 2002, s. 51-64.
 • Doświadczenie religijne jako wspólne źródło religii w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Roczniki Filozoficzne, 50/2 2002, s. 49-66.
 • Afirmacja Boga jako zwieńczenie rozwoju ludzkiej intencjonalności [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 149-169.
 • Wolność, wartość i kreatywność. Elementy podstaw etyki w filozofii Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 2 (9) 2000, s. 23-52.
 • Metoda transcendentalna i samo-korygujący się proces uczenia w ujęciu Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000, s. 111-135.
 • Teologiczne uwarunkowania filozoficznego sporu o metafizykę [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII 2000, s. 41-58.
 • Lonerganowskie rozwiązanie kantowskiego problemu krytycznego [w:] Analecta Cracoviensia, XXX/XXXI 1999, s. 37-60.
 • Struktura poznania według Bernarda Lonergana [w:] Logos i Ethos, 1 (6) 1998, s. 29-45.
 • Der Mut zur Metaphysik. Zum Verhältnis von Philosophie und Theologie [w:] Theologie und Glaube, 1 (87) 1997, s. 97-111.
 • Struktura ducha ludzkiego według Bernarda Lonergana [w:] Analecta Cracoviensia, XXIX 1997, s. 283-297.
 • Rahner i Lonergan o łasce [w:] Teologia w Polsce, 14 (47) 1996, s. 34-40.
 • Metoda transcendentalna jako metoda metafizyki po zwrocie transcendentalnym [w:] Analecta Cracoviensia, XXVIII 1996, s. 99-112.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Teorie poznawcze. Podstawy metafizyki oraz filozofii gender (501-10-020040)
 • Relacje pomiędzy filozofią gender a naukami szczegółowymi (501-10-020065)
 • Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w ujęciu Emericha Coretha i Bernarda Lonergana (220103)
 • Między sceptyzmem i agnostycyzmem a nihilizmem. Teoriopoznawcze uwarunkowania nihilizmu (501-10-020033)
 • Metafizyka i obrzeża (120101)

Wygłoszone Referaty:

 • Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży, rodziny i społeczeństwa [podczas konferencji:] Wykład wygłoszony dla naukowców oraz najwyższych przywódców religijnych i społecznych Ukrainy, 14 czerwca 2018, .
 • Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży, rodziny i społeczeństwa [podczas konferencji:] Spotkanie z posłami Rady Najwyższej Ukrainy, 14 czerwca 2018, .
 • Szkoła frankfurcka jako jedno ze źródeł teorii gender [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rok 1968 – 50 lat od rewolucji antropologicznej” zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Człowieka Wydziału Filozofii UPJP w Krakowie., 5 czerwca 2018, .
 • Czy islam zagraża Europie? [podczas konferencji:] Sympozjum "Ból i cierpienie" organizowanym przez Katedrę Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13 stycznia 2018, .
 • Nadużywanie alkoholu niszczeniem daru wolności [podczas konferencji:] Narodowy Kongres Trzeźwości 2017, 22 wrzesnia 2017, .
 • Gender jako współczesna namiastka religii. Dwanaście podobieństw. [podczas konferencji:] V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, 16 wrzesnia 2017, .
 • Teoria gender z punktu widzenia biologii [podczas konferencji:] X Konferencja Filozofów Słowiańskich „Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości” organizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Słowiańskich, Redakcję Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 29 czerwca 2017, .
 • Uwarunkowania i ograniczenia poznania w rozwiniętej koncepcji epistemologicznej Bernarda Lonergana [podczas konferencji:] Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Konferencja zorganizowana przez Słowackie Towarzystwo Filozoficzne., 6 pazdziernika 2016, .
 • Uwarunkowania i ograniczenia poznania w rozwiniętej koncepcji epistemologicznej Bernarda Lonergana [podczas konferencji:] Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, 6 pazdziernika 2016, .
 • Kościół w Polsce i Europie. Zagrożenia i szanse [podczas konferencji:] 1050. Rocznica Chrztu Polski - Konferencja Organizowana przez Zarząd i Burmistrza Miasta Sanok, 10 wrzesnia 2016, .
 • Ateizm i genderyzm jako fundamentalne uwarunkowanie wyborów bioetycznych w zakresie in vitro [podczas konferencji:] Zapłodnienie in vitro (IVF) - dokąd zmierzamy?, 1 kwietnia 2016, .
 • Cierpienie i ekstaza w życiu św. Teresy Wielkiej [podczas konferencji:] Ból i cierpienie, 16 stycznia 2016, .
 • Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny [podczas konferencji:] Wykłady otwarte na PWSZ w Krośnie, 27 pazdziernika 2015, .
 • Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny [podczas konferencji:] Obronić cywilizację Zachodu!, 24 pazdziernika 2015, .
 • Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów [podczas konferencji:] (Meta)Filozofia - Prax, 23 pazdziernika 2015, .
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu [podczas konferencji:] Cyklu spotkań Klubu Weissera, 20 pazdziernika 2015, .
 • Nauczanie św. Jana Pawła II a ideologia gender [podczas konferencji:] "Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny", 17 pazdziernika 2015, .
 • Ideologia gender a zagrożenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami [podczas konferencji:] Rodzice chronią dzieci, 30 maja 2015, .
 • Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów [podczas konferencji:] Gender. Spojrzenie krytyczne, 25 marca 2015, .
 • Gender jako zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny [podczas konferencji:] Wykłady dla WSD Siedlce i mieszkańców Siedlec, 26 lutego 2015, .
 • Zagrożenia płynące z ideologii gender [podczas konferencji:] Wykłady dla mieszkańców Dębicy, Katolickie Centrum Edukacji Kana, 22 stycznia 2015, .
 • Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny [podczas konferencji:] Wykłady dla wiernych Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwa Rodzin, 17 stycznia 2015, .
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu [podczas konferencji:] Wykłady otwarte na UZ w Zielonej Górze, 15 stycznia 2015, .
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu [podczas konferencji:] Wykłady w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, 14 stycznia 2015, .
 • Gender jako klęska rozumu ateistycznego [podczas konferencji:] Wykłady dla katechetów i nauczycieli Archidiecezji Szczecińskiej, 19 grudnia 2014, .
 • Gender jako zagrożenie dla dziecka, rodziny i społeczeństwa [podczas konferencji:] Wykłady dla Oazy Rodzin z całej Polski, 13 grudnia 2014, .
 • Gender - kolejna ateistyczna utopia [podczas konferencji:] Wykłady otwarte na PWT we Wrocławiu, 10 grudnia 2014, .
 • XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetycznym "Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i Wyzwania" [podczas konferencji:] Gender - od tolerancji do totalitaryzmu, 14 listopada 2014, .
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu [podczas konferencji:] Inauguracji Roku Akademickiego, 24 pazdziernika 2014, .
 • Ateizm jak zasadnicze źródło ideologicznych utopii [podczas konferencji:] Wykłady na UW dla młodzieży patriotycznej, 21 pazdziernika 2014, .
 • Gender - szansa czy zagrożenie? [podczas konferencji:] Wykłady o gender na Uniwerystecie Opolskim, 1 czerwca 2014, .
 • Gender - od tolerancji do totalitaryzmu [podczas konferencji:] Inauguracja Wykładów Naukowych w Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu, 27 maja 2014, .
 • Ideologia gender - zagrożenie dla cywilizacji [podczas konferencji:] Wykład w wygłoszony na posiedzeniu połączonych Zespołów Parlamentarnych: 1. Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej i Ruchu Światło-Życie; 2. Rodzin Katolickich; 3. Do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, 23 stycznia 2014, .
 • Natura ludzka a ideologia gender [podczas konferencji:] XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Spór o naturę ludzką", 12 grudnia 2013, .
 • The Christian Concept of Man, Woman and Family [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja "Faith in The 21 Century: New Anthropology for the Third Millenium", 14 marca 2013, .
 • Ból i cierpienie kobiet jako wina mężczyzn. [podczas konferencji:] Sympozjum "Ból i cierpienie", 19 stycznia 2013, .
 • Piękno jako świętość. Transcendentalistów ideał piękna. [podczas konferencji:] XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki", 15 grudnia 2012, .
 • Tomizm transcendentalny jako szczególnie udana filozoficzno-teologiczna realizacja postulatów Soboru Watykańskiego II. [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa "Wczoraj i dziś Soboru Watykańskiego II", 17 listopada 2012, .
 • Gender-ideologia LGTB i jej społeczne konsekwencje [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gender jako kategoria polityczna", 15 pazdziernika 2012, .
 • Wychowanie i nauczanie jako współtworzenie najwyższego dobra i świętości - człowieka [podczas konferencji:] Konferencja "Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej" na 20-lecie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 17 maja 2012, .
 • "Insight" Bernarda Lonergana jako katolicka "Krytyka czystego rozumu" w myśleniu o Bogu. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zrozumieć człowieka myśląc ku Bogu - idee dawne i nowe", 9 maja 2012, .
 • Ból i cierpienie jako ważny etap rozwoju człowieczeństwa. [podczas konferencji:] Sympozjum "Ból i cierpienie", 14 stycznia 2012, .
 • Duszpasterstwo Lekarzy w Kościele krakowskim jako pokłosie Vaticanum II [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły - Jana Pawła II", 14 stycznia 2012, .
 • Suwerenność chrześcijaństwa. Teolog wobec filozofii ponowoczesności. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków "Problem teologii ponowoczesności", 20 wrzesnia 2011, .
 • Transcendentalne ugruntowanie filozofii Emericha Coretha i Bernarda Lonergana jako ważny etap rozwoju metafizyki [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Kant i św. Tomasz w dialogu. Metafizyka tomizmu transcendentalnego", 10 grudnia 2010, .
 • Ideologia jako pozór prawdy. [podczas konferencji:] Sympozjum Wyższej Szkoły Zawodowej im. Bogdana Jańskiego Krakowie "Świat wartości wobec ideologii hegemonicznych", 9 grudnia 2009, .
 • Doświadczenie religijne jako istota i miara religii. Koncepcja Bernarda Lonergana. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Katedrę Filozofii Boga i Religii WF PAT oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów "Współczesna filozofia religii. Myśl anglosaska", 13 listopada 2009, .
 • Relacji filozofii i teologii w encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio”. [podczas konferencji:] Sympozjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu „Fides et ratio.” Czy istnieje konflikt między wiarą i rozumem?, 4 listopada 2009, .
 • Kobieta mistrzynią wspólnoty. [podczas konferencji:] Sesja Ekumeniczna Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej "Kobieta w Kościele", 14 listopada 2008, .
 • Non possumus. Kościół wobec homoideologii. [podczas konferencji:] IV Międzynarodowy Kongres Rodzin "Rodzina – Wiosną dla Europy i świata", 12 maja 2007, .
 • Teologiczne uwarunkowania filozoficznego sporu o metafizykę. [podczas konferencji:] Konferencja "Czy religii potrzebna jest metafizyka?" Organizowana przez Katedrę Metafizyki WF PAT, 7 listopada 2006, .
 • Stanowisko Kościoła wobec ideologii jako zagrożenia dla małżeństwa i rodziny. [podczas konferencji:] Konferencja "Rodzina – Wiosną dla Europy i świata", 21 pazdziernika 2006, .
 • Doskonale obojętny? Zarys współczesnej krytyki tomaszowego pojmowania niezmienności Boga. [podczas konferencji:] Sympozjum Instytutu Tomistycznego "Jak nieskończenie doskonały i niezmienny Bóg może interesować się swoim stworzeniem?", 26 stycznia 2006, .
 • Wyzwania procesów globalizacyjnych. [podczas konferencji:] XV Bydgoskie Dni Społeczne "Kościół w Polsce w obliczu społecznych wyznań III Tysiąclecia", 5 grudnia 2001, .
 • Byt jako przedmiot nieograniczonego pragnienia poznania w filozofii transcendentalnej Bernarda Lonergana. [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna "Byt i jego możliwość ujęcia pojęciowego" organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WfiS UMCS w Lublinie, 24 listopada 2001, .
 • „Fides et ratio” – papieska zachęta do filozofii. [podczas konferencji:] Sympozjum, 2 kwietnia 2001, .
 • Przedmiot metafizyki jako korelat świadomości intencjonalnej. [podczas konferencji:] Sympozjum WSF-P „Ignatianum" Przedmiot metafizyki i sposób jej wyodrębniania, 11 stycznia 2001, .
 • Encyklika Fides et ratio. Metafizyczne podstawy filozofii i teologii. [podczas konferencji:] Konferencja Uniwesytetu Mikołaja Kopernika, 20 kwietnia 1999, .
 • Die Rolle der Kirche in einem sich vereinigenden Europa. [podczas konferencji:] Tygodnie Kultury Polskiej w Aachen z okazji wręczenia panu profesorowi Bronisławowi Geremkowi, ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Polski, Międzynarodowej Nagrody Karola, 4 maja 1998, .
 • Katholische Kirche in Polen – Innenperspektive. [podczas konferencji:] Sympozjum organizowane przez Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde Kirchen-Staat-Gesellschaft. "Kirchen nach dem Umbruch in ehemals kommunistischen Ländern.", 26 pazdziernika 1997, .
 • Herausforderung des polnischen Katholizismus durch Europa? [podczas konferencji:] Kongres Akademii Ewangelickiej w Mühlheim an der Ruhr \, 23 listopada 1996, .
 • Przyszłość Kościoła, przyszłość teologii. [podczas konferencji:] Sympozjum Polskich Wykładowców Teologii Systematycznej "Służba prawdzie w Kościele", 18 wrzesnia 1995, .
 • Der Mut zur Metaphysik. Die Bemerkungen zur heutigen Situation der katholischen Tradition des Verständnisses der Beziehung von Philosophie und Theologie. [podczas konferencji:] Sympozjum Filozoficzno-Teologiczne "Philosophie und Theologie" Berlin 21-23.04.1995, 22 kwietnia 1995, .