ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa: 16.00-16.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski

Curriculum Vitae:

 • 2010 – tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie książek: 1. Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945-1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja życia społecznego, 2. Księża diecezji sandomierskiej w więzieniach PRL, 3. Sprawa agenturalna "Północ". Represje UB wobec działaczy niepodległościowego podziemia i społeczeństwa na pograniczu powiatów: jasielskiego, dębickiego i tarnowskiego. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - 2012 – dyrektor Instytutu Historii
 • 2008 – zatrudnienie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2008 – profesor nadzwyczajny KUL
 • 2006 – habilitacja na podstawie książki Diecezja sandomierska w nowej rzeczywistości politycznej w latach 1945-1967, tom 1, Problematyka personalno-organizacyjna (KUL Lublin)
 • 2006 - 2007 – członek Komisji Historycznej Konferencji Episkopatu Polski do zbadania dokumentów Służby Bezpieczeństwa związanych z inwigilacją Kościoła
 • 2003 - 2007 – adiunkt w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL w Lublinie
 • 1999 – redaktor naczelny „Studiów Sandomierskich”
 • 1998 – wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu
 • 1997 – obrona doktoratu: Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939 (KUL Lublin)
 • 1997 - 1999 – dyrektor Oddziału Redakcji "Gościa Niedzielnego" w Sandomierzu
 • 1995 - 2005 – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu
 • 1992 - 1996 – studia doktoranckie w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL w Lublinie
 • 1991 – obrona pracy magisterskiej pt. Dzieje parafii Brzostek w latach 1918-1939, KUL Lublin
 • 1985 - 1991 – studia w Instytucie Teologicznym w Przemyślu

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta, w: Dzieje miasta Pilzna, t. 1 [red.], Pilzno: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Stary cmentarz w Brzostku, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2013.
 • Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 3 [red.], Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Represje władz komunistycznych wobec społeczeństwa Polski południowo-wschodniej. Jasło-Wadowice-Dębica [red.], Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Krzysztofiński, J. Marecki,, Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944-1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, Kraków: WAM 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Józef Jałowy, Moje wspomnienia [red.], Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu pilzneńskiego w latach 1928-1932 w świetle sprawozdań sytuacyjnych starosty, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Lorek (1886-1967). Życie i dzieło [red.], Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Sprawa agenturalna "Północ". Represje UB wobec działaczy niepodległościowego podziemia i społaczeństwa na pograniczu powiatów: jasielskiego, dębickiego i tarnowskiego, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 2, Okres staropolski i czasy zaborów [red.], Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Księża diecezji sandomierskiej więzieni przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, Rzeszów: Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Kryptonim „Wisła”. Służba Bezpieczeństwa wobec obchodów Milenium Chrztu Polski w Sandomierzu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007. [szukaj w bibliotece]
 • „Zdecydowany przeciwnik ustroju…” Władze PRL wobec ks. Edwarda Frankowskiego, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 1, XIX-XX w. [red.], Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945-1967, t. 2, Duszpasterstwo i laicyzacja życia społecznego, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945-1967, t. 1, Problematyka personalno-organizacyjna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006. [szukaj w bibliotece]
 • „Wrogo ustosunkowany do naszego państwa”. Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Usunąć biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2004. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] , Dziedzictwo wiary. Kościoły diecezji sandomierskiej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2001. [szukaj w bibliotece]
 • Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Parafia Brzostek w latach 1918-1939, wyd. 3, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 1998. [szukaj w bibliotece]
 • Brzostek i okolice, wyd. 3, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 1997. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wątki rozwadowskie w dorobku naukowym ks. doc. dra hab. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego [w:] [red.], Z przeszłości miasta Rozwadowa, Stalowa Wola: Muzeum Okręgowe w Stalowej Woli 2015, s. 9-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ochotnicy związani z Brzostkiem w powstaniu styczniowym [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2014, s. 83-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność Powiatowego Komitetu Narodowego i komisarza wojskowego NKN w powiecie pilzneńskim w okresie I wojny światowej [w:] B. Stanaszek [red.], Pilzno. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta, Pilzno: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2013, s. 131-174.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Represje władz państwowych wobec uczestników strajku NSZZ RI [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2012, s. 31-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego w Sandomierzu w latach 1944-1956 [w:] M. Krzysztofiński, J. Marecki, B. Stanaszek, [red.], Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944-1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej,, Kraków: WAM 2012, s. 11-31.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ryx Marian, [w:] [red.], Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin: 2012, s. 722-723.
 • „MO wita Maryję”. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Sandomierzu w marcu 1973 r. w optyce Służby Bezpieczeństwa, [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas, Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2010, s. 761-767.
 • [szukaj w bibliotece]
 • CK Sąd Powiatowy w Brzostku w latach 1868-1914 [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 177-183.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [Dziewięć dokumentów z okresu staropolskiego], [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 245-305.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu w okresie rządów biskupa Jana Kanetgo Lorka (1945-1967) [w:] A. Dziurok [red.], Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2009, s. 317-336.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Brzostek siedzibą urzędu powiatowego (1855-1867) [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 169-176.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Terytorium, zabudowa i ludność Brzostku w pierwszym półwieczu rządów austriackich w Galicji [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 133-167.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działania komunistycznej bezpieki wobec bpa Jana Kantego Lorka [w:] B. Stanaszek [red.], Biskup Jan Lorek, (1886-1967). Życie i dzieło, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2009, s. 125-192.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Terytorium i ludność Brzostku w XVII i XVIII w. [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 59-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Cechy rzemieślnicze w XVI-wiecznym Brzostku [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2009, s. 31-58.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Inwigilacja działalności ks. Edwarda Frankowskiego w świetle meldunków operacyjnych Wydziału IV KW MO w Tarnobrzegu z 1980 r. [w:] J. Konefał [red.], Jego życie to służba i świadectwo. Ksiądz biskup Edward Frankowski, Stalowa Wola: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2008, s. 79-112.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Idąc za popędem miłości Ojczyzny, Ks. Michał Stępień (1892-1958) [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t. 1, XIX-XX w., Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 9-26.
 • Struktura zawodowa mieszkańców Brzostku wyznania rzymskokatolickiego w latach 1843-1850 [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 34-43.
 • Trzy krzyże przepasane kirem. Represje władz komunistycznych wobec przewodniczącego NSZZ „Solidarność” SKR w Brzostku [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 27-33.
 • Supliki mieszkańców Kleci, Januszkowic i Bukowej do biskupa tarnowskiego w obronie kościoła w Kleciach z 1797 i 1814 r. [red.][w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 107-118.
 • Jan Śmiechowski, Historie i historyjki brzosteckie [red.][w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 151-172.
 • Struktura zawodowa mieszkańców Brzostku wyznania rzymskokatolickiego w świetle „Status animarum Brzostek” z 1936 r. [w:] B. Stanaszek [red.], Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 63-79.
 • NN, Monografia wsi Nawsie Brzosteckie [red.][w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, Brzostek: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 2007, s. 92-105.
 • Kłyza Walerian (1946-2001) [w:] J. Mandziuk [red.], Słownik polskich teologów katolickich, Warszawa: 2006, s. 285-285.
 • Szkolniaki Piotr, [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Warszawa: Verbinum 2006, s. 238-241.
 • Aktywność patriotyczna i sympatie polityczne duchowieństwa diecezji sandomierskiej w okresie międzywojennym (1918-1939) [w:] J. Gapys, M. B. Markowski [red.], Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, Kielce: 2006, s. 42-67.
 • Ślubowanie księży na wierność PRL w diecezji sandomierskiej w 1953 r. [w:] [red.], Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, Lublin: 2006, s. 431-446.
 • Prasa katolicka wydawana w diecezji sandomierskiej w latach 1908-1992 [w:] R. B. Sieroń [red.], Sandomierski Gość Niedzielny Idzie z gałązką oliwną... Dziesięć lat obecności tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” w diecezji sandomierskiej, Sandomierz: 2005, s. 55-77.
 • Polityka władz PRL wobec misji i rekolekcji parafialnych w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] K. A. Kuczyński, P. Obrączka [red.], Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin, Londyn: 2005, s. 411-424.
 • Problemy duszpasterskie księży w czasach PRL-u (na przykładzie diecezji sandomierskiej 1945-1970) [w:] J. Konefał [red.], Ksiądz Stanisław Sudoł człowiek i duszpasterz (1895-1981), Sandomierz: 2004, s. 187-231.
 • Działalność społeczno-kulturalna księży diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939 [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 49-70.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Radomskie środowisko kościelne w okresie pobytu ks. Rokosznego (1915-1931) [w:] J. Burek [red.], : Ks. Józef Rokoszny (1870-1931). Życie i dzieło. Materiały z sesji. Sandomierz, 19 października 2001, Sandomierz: 2003, s. 65-84.
 • Radomskie środowisko kościelne w okresie pobytu ks. Rokosznego (1915-1931) [w:] J. Burek [red.], : Ks. Józef Rokoszny (1870-1931). Życie i dzieło. Materiały z sesji. Sandomierz, 19 października 2001, Sandomierz: 2003, s. 65-84.
 • Klecie [w:] [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: 2002, s. 90-91.
 • Sandomierskie środowisko kościelne w okresie działalności ks. Jana Kantego Gajkowskiego [w:] K. Burek [red.], Ks. Jan Kanty Gajkowski (1866-1919). Kapłan. Pisarz. Społecznik. Materiały z sesji Sandomierz, 22 października 1999 r., Sandomierz: 2000, s. 14-27.
 • Spór o obsadę biskupstwa sandomierskiego w latach 1934-1939 [w:] [red.], Diligis Me? Pasce, Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich, Sandomierz: 2000, s. 366-375.
 • Duchowieństwo diecezji sandomierskiej wobec wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. [w:] J. Wołczański [red.], Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Lwów - Kraków: 1999, s. 279-294.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jan z Kijan, Januarius Sovizralius, Jan Dzwonowski – dwa pseudonimy, jedno nazwisko? Rzecz o tożsamości plebejskiego poety [w:] Pamiętnik Literacki, 3 2013, s. 207-216. [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2009 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1-2, 2010, s. 279-300. [szukaj w bibliotece]
 • Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2008 [w:] Studia Sandomierskie, z. 3-4, 2009, s. 273-284. [szukaj w bibliotece]
 • Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2007 [w:] Studia Sandomierskie, z. 2, 2008, s. 301-320. [szukaj w bibliotece]
 • Instrukcja MBP z 10 VII 1952 r. w sprawie pozyskiwania agentury wśród więzionych księży i jej wykonanie [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2008, s. 133-140. [szukaj w bibliotece]
 • Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2006 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2007, s. 133-154. [szukaj w bibliotece]
 • Wykaz księży skazanych prawomocnymi wyrokami, przebywających w polskich więzieniach według stanu na dzień 7 VII 1953 r. [red.][w:] Studia Sandomierskie, z. 4, 2006, s. 140-160. [szukaj w bibliotece]
 • Spis polskich księży świeckich, zakonników i zakonnic aresztowanych od kwietnia 1950 r. do grudnia 1952 r. [red.][w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2006, s. 163-180. [szukaj w bibliotece]
 • Materiały do bibliografii księży diecezji sandomierskiej za rok 2005 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2006, s. 137-171.
 • Inwigilacja działalności kaznodziejskiej Kościoła przez władze państwowe na przykładzie diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970 [w:] Saculum Christianum, 12 2005, s. 139-163.
 • Polityka władz PRL wobec ruchu pielgrzymkowego w diecezji sandomierskiej w latach 1945-1966 [w:] Nasza Przeszłość, 203 2005, s. 287-320.
 • Likwidacja organizacji kościelnych w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, z. 2, 2005, s. 15-31.
 • Materiały bibliografii księży diecezji sandomierskiej - 2004 [w:] Studia Sandomierskie, z. 1, 2005, s. 156-195. [szukaj w bibliotece]
 • Próba przejęcia kontroli przez władze komunistyczne nad centralnymi urzędami kościelnymi w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, z. 4, 2005, s. 35-64. [szukaj w bibliotece]
 • Problem likwidacji procesji ulicznych w diecezji sandomierskiej za Bieruta i Gomułki [w:] Roczniki Teologiczne KUL, z. 4, 2005, s. 173-202.
 • Bibliografia ks. doc. dra hab. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego [w:] Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, t. 3, 2004, s. 6-19.
 • Konflikty władz państwowych i kościelnych w kontekście polityki personalnej w diecezji sandomierskiej w latach 1957-1967 [w:] Studia Sandomierskie, z. 4, 2004, s. 287-320. [szukaj w bibliotece]
 • Polityka władz państwowych wobec obchodów świąt kościelnych w diecezji sandomierskiej w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, z. 2, 2004, s. 57-80. [szukaj w bibliotece]
 • Konflikty władz wyznaniowych z biskupem sandomierskim o obsadę parafii radomskich w latach 1953-1956 [w:] Studia Diecezji Radomskiej, 6 2004, s. 483-512.
 • Władze państwowe wobec Wielkiej Nowenny i obchodów milenijnych w diecezji sandomierskiej [w:] Studia Sandomierskie, z. 3, 2004, s. 23-60. [szukaj w bibliotece]
 • Rozbudowa sieci parafialnej w diecezji sandomierskiej w czasach Bieruta i Gomułki [w:] Almanach Historyczny, 6 2004, s. 345-377.
 • Represje władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w czasach Władysława Gomułki [w:] Zeszyty Sandomierskie, 18 2004, s. 37-43.
 • Polityka władz państwowych wobec wizytacji biskupich w diecezji sandomierskiej w latach pięćdziesiątych XX w. [w:] Resovia Sacra, 9-10 (2002-2003) 2003, s. 127-138.
 • Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w czasach stalinowskich [w:] Zeszyty Sandomierskie, 17 2003, s. 28-33.
 • Publikacje księży diecezji sandomierskiej [w:] Studia Sandomierskie, t. 10, 2003, s. 386-447. [szukaj w bibliotece]
 • Ingerencje władz komunistycznych w obsadę personalną Seminarium Duchownego w Sandomierzu w czasach stalinowskich [w:] Studia Sandomierskie, 10 2003, s. 88-116. [szukaj w bibliotece]
 • Budownictwo kościelne w diecezji sandomierskiej w latach 1945-1970 [w:] Studia Sandomierskie, 9 2002, s. 372-473. [szukaj w bibliotece]
 • Wykaz publikacji księży diecezji sandomierskiej [w:] Studia Sandomierskie, t. 8, 2001, s. 386-537. [szukaj w bibliotece]
 • Prasa parafialna w diecezji sandomierskiej w latach 1992-2000 [w:] Studia Sandomierskie, 7 (1997-2000) 2000, s. 234-261. [szukaj w bibliotece]
 • Kalendarium wydarzeń w parafii Brzostek w latach 1965-1994 [w:] Rocznik Brzostecki, t. 5 (1999-2001) 2000, s. 107-141. [szukaj w bibliotece]
 • Ks. W. Miegoń, Pamiętnik z wojny polsko-bolszewickiej [red.][w:] Zeszyty Sandomierskie, nr 9, 1999, s. 32-42.
 • Raporty proboszczów z Brzostku i Przeczycy o stratach spowodowanych przez I wojnę światową [red.][w:] Rocznik Brzostecki, t. 4, 1998, s. 105-110. [szukaj w bibliotece]
 • Brzostek w czasie I wojny światowej [w:] Rocznik Brzostecki, 4 1998, s. 9-54. [szukaj w bibliotece]
 • Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Brzostku (1909-1933), Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej [w:] Rocznik Brzostecki, 3 1997, s. 12-60. [szukaj w bibliotece]
 • Spis ludności miasta Brzostku z 1843 r. [w:] Rocznik Brzostecki, t. 3, 1997, s. 79-110. [szukaj w bibliotece]
 • Śladem żołnierskiej tułaczki - wspomnienia Jana Nosala i Juliana Wnęka [w:] Rocznik Brzostecki, t. 2, 1994, s. 90-113. [szukaj w bibliotece]
 • Rozkazy i instrukcje komendanta Obwodu AK Jasło (październik 1943 - lipiec 1944) [red.][w:] Rocznik Brzostecki, 2 1994, s. 50-70. [szukaj w bibliotece]
 • Konspiracja w okolicy Brzostku w latach 1939-45 [w:] Rocznik Brzostecki, 2 1994, s. 12-39. [szukaj w bibliotece]
 • Księża jasielscy w służbie Kościoła przemyskiego 1819-1945 [w:] Rocznik Brzostecki, 1 1993, s. 7-60. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Społeczeństwo polskie w uwarunkowaniach społeczno-politycznych XIX i XX w. (13040003)
 • Społeczeństwo polskie w uwarunkowaniach społeczno-politycznych XIX i XX w. (501-10-030005)
 • Społeczeństwo dawnego powiatu pilzneńskiego (501-10-030041)
 • Prace redakcyjne - "Studia sandomierskie" Teologia. Filozofia. Historia - czasopismo naukowe (501-10-030038)
 • Kościół katolicki w PRLu ze szczególnym uwzględnieniem diecezji sandomierskiej (130403)
 • Episkopat polski w okresie międzywojennym (13040002)
 • Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w XIX-XX wieku (501-10-030022)
 • Biskupi diecezji sandomierskiej w XIX-XX wieku (501-10-030059)

Wygłoszone Referaty:

 • Pilzno w latch 1914-1939 [podczas konferencji:] Dzieje miasta Pilzna, 13 pazdziernika 2018, .
 • Sytuacja Kościoła w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 50. rocznicy śmierci bpa Karola Pękali, 5 marca 2018, .
 • Bp Jan Kanty Lorek (1936-1967) [podczas konferencji:] Biskupi diecezji sandomierskiej, 28 pazdziernika 2017, .
 • Dzieje miasta Brzostku do końca XVI w. [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 650-lecia lokacji miejskiej Brzostku (1367-2017), 18 czerwca 2017, .
 • Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1956 [podczas konferencji:] Christian Social Martyrdom 1944-1956, 9 lutego 2017, .
 • Rozbudowa kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim (1925-1938) [podczas konferencji:] Dzieje parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, 29 stycznia 2017, .
 • Przygotowania do powstania narodowego w okolicy Brzostku w 1846 r. [podczas konferencji:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji odniesienia, interpretacje, pamięć, 16 listopada 2016, .
 • Udział mieszkańców Brzostku w powstaniu styczniowym [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji: 150. rocznicy powstania styczniowego, 165. rocznicy Wiosny Ludów i powstania na Węgrzech, 5. rocznicy odzyskania praw miejskich przez Brzostek, 11 pazdziernika 2014, .
 • CK Sąd Powiatowy w Pilźnie i związek jego pracowników z miastem [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 660-lecia nadania Pilznu praw miejskich, 4 pazdziernika 2014, .
 • Działalność Powiatowego Komitetu Narodowego w Pilźnie i komisarza wojskowego NKN w czasie I wojny światowej [podczas konferencji:] Dzieje Pilzna, 10 listopada 2012, .