ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa 12.00 - 12.45

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2001 – Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce, Uniwersytet jagielloński, Wydzial Historyczny, rozprawa: Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich, promotor prof. der hab. Jerzy Gadomski, publiczna dyskusja, 7 maja 2001
 • 1998 - 1994 – Studia teologiczne - Papieska Akademia Teologiczna - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Pontificia Universita Gregoriana, Facolta di Teologia, Rzym; baccalaureus in sacra theologia, magister teologii
 • 1994 – Święcenia kapłańskie, 12 maja 1994, kościół Zmartwychwstania pańskiego w Krakowie-Woli Duchackiej, bp Maximilian Aichern OSB
 • 1993 - 2001 – Badania nad cysterskim iluminatorstwem śląskim XIII wieku
 • 1987 - 1988 – Nowicjat w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
 • 1985 - 1986 – Podyplomowe Studium Muzeologiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 1983 - 1987 – Praca w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Dzial Sztuki, merytoryczny nadzór nad zbiorami rzemiosla artystycznego
 • 1983 - 1987 – Badania nad rzemioslem artystycznym - późnogotyckim złotnictwem i ceramiką artystyczną XX wieku
 • 1977 - 1982 – Studia w dziedzinie Historii Sztuki wna Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wtroclawiu, praca magisterska: Gotyckie monstrancje śląskie, doc, dr hab. Janusz Kębłowski, tytuł: magister historii sztuki
 • 1973 - 1977 – Nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie Kozlu
 • 1958 – Data urodzenia - Miechów, 3 lutego

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Transcendencja i estetyka kultury chrześcijańskiej: casus średniowiecza [w:] Marek Piotr Chojnacki OCist, Józef Morawa, Andrzej A. NapiórkowskiOSPPE [red.], Piękno Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 173-183.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liturgy and astrology: The orantes on the Crypt Floor in the Collegiate Church at Wiślica [w:] Agnieszka Rożnowska-Sadrei, Tomasz Węcławowicz [red.], Medieval art, architecture and archeology in Cracow and Lesser Poland, Leeds: British Archeological Association, Maney Publishing 2014, s. 211-218.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Gdzie szukać sztuki XII-wiecznego renesansu? [w:] Rafał Eysymontt [red.], Procesy przemian w sztuce średniowiecznej: przełom-regres-innowacja-tradycja, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Warszawa 2014, s. 9-23.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Średniowieczna egzegeza Biblii- inspirator i promotor obrazóws podstawowych zagadnien [w:] Stanisław Durczok, Marcin Niesporek [red.], Pielgrzym - duszpasterz - profesor: księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi Góreckiemu w 70. rocznicę urodzin, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2014, s. 177-190.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The Holy City: idea and representation in the mediewal art of Central Europe [w:] Jarosław Wenta, Magdalena Kopczyńska [red.], Sacra Bella Septentrionalia II: Sacred space in the state of the Teutonic Order In Prussia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu 2013, s. 243-264.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Cielesność człowieka jako istotny czynnik duchowości cystersów i centralna rzeczywistość cysterskich obrazów. Analiza i interpretacja wybranych przykładów w miniatorstwie cysterskim XII i XIII wieku [w:] Urszula Mazurczak [red.], Studia anthropologica: pogranicza historii sztuki i kultury, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 13-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Malarstwo książkowe na Śląsku:główne momenty przemian stylowych i treściowych [w:] Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk [red.], Skarby uniwersyteckich kolekcji: wykłady towarzyszące wystawie jubileuszowej "Uniwersytet Wrocławski 1811-2011", Wrocław: ATUT 2013, s. 43-63.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biblia Pauperum. Le livre allégorique qui crée des images symboliques [w:] Dariusz Tabor [red.], Between allegory and symbole in the medieval art, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 23-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • The garden in the medieval art of Central Europe: Mediation between natural and Supernatural [w:] Jacek Urban, Andrzej Witko [red.], Limen expectationis: księga pamiątkowa ku czci śp. prof. dr hab. Zdzislawa Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 371-379.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy istnieje hermeneutyka historii sztuki? [w:] Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder, Tadeusz J. Żuchowski [red.], Historia sztuki dzisiaj: Materiały LVIII ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań 19-21 listopada 2009, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2010, s. 63-74.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Górnośląska Oś Cysterska jako wkład zakonu cystersów w kształtowanie się krajobrazu kulturowego Górnego Śląska [w:] [red.], Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka: Ogólnopolski Sejmik Przedkongresowy, Katowice: 2010, s. 42-47.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Retoryczne inspiracje w narracyjnych cyklach obrazowych wieków średnich [w:] Artur Badach, Monika Janiszewska, Monika Tarkowska [red.], „Visibilia et invisibilia” w sztuce średniowiecza. księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski 2009, s. 205-220.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miniatorstwo lubiąskie pierwszej polowy XIV wieku [w:] Andrzej Kozieł [red.], Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 61-77.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dwa nieznane inicjały figuralne Homiliarza lubiąskiego IF 663 w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [w:] Wojciech Bałus, Wojciech Walanus, Marek Walczak [red.], Artifex doctus: Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 21-30.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Myśl europejska Bogdana Jańskiego [w:] Stanisław Urbański [red.], Dziedzictwo Bogdana Jańskiego: Służba Narodowa/, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 2007, s. 227-234.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy Bogdan Jański stworzył teorię kultury? [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne: Rocznik Zmartwychwstańców, XIX 2013, s. 101-114. [szukaj w bibliotece]
 • Średniowieczna retoryka jako czynnik kształtujący sztuki plastyczne. Przegląd podstawowych problemów [w:] Analecta Cracoviensia, XLIV 2012, s. 257-271. [szukaj w bibliotece]
 • Vorto en bildo: lingva komunikado en la mezepoka arto [w:] Scienca Revuo, R. 4, z. 4 2011, s. 217-226.
 • In search of expression of faith: two complementary ways in the central Europe – art and mysticism [w:] Analecta Cracoviensia, R. XLIII 2011, s. 365-375.
 • Dworskie inspiracje w kodeksie cysterskim: wybrane motywy zdobnicze I ikonograficzne „Moralia In Iob Santi Gregorii Magni” z Rud Wielkich (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, IF 149) [w:] Cistercium Mater Nostra, R. V 2011, s. 45-53.
 • Idea Paschy w sztuce średniowiecznej [w:] Folia Historica Cracoviensia, R. 14 2008, s. 195-208.
 • - W głąb przestrzeni: z badań nad warstwową strukturą przestrzeni komponowanej regionu historycznego Górnego Śląska [w:] Zarządzanie i edukacja, nr 51 2007, s. 81-87.
 • Gesture as the expression of the Pascal Mystery in the central european Medieval Art [w:] Folia Historica Cracoviensia, R. 13 2007, s. 119-134.
 • - Średniowieczne dziedzictwo przestrzeni wielkiej kompozycji krajobrazowej Rud Wielkich [w:] Cistercium Mater Nostra, R. 1 2007, s. 119-124.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Tematyka sakralna w sztuce średniowiecza (130803)
 • Średniowieczne rękopisy iluminowane i ich treści ideowe i symboliczne (501-10-030026)
 • Średniowieczne malarstwo książkowe, witrażowe i tablicowe oraz rzeźba architektoniczna i ołtarzowa na ziemiach polskich (501-10-030056)
 • Średniowieczna religijność oraz życie zakonne i ich wpływ na kształt kultury artystycznej (501-10-030062)
 • Średniowieczna ikonografia chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w architekturze, rzeźbie i malarstwie Polski i Europy (501-10-030066)
 • Sztuka cysterska wieków średnich (13080004)
 • Sztuka cysterska w odniesieniu do duchowości cysterskiej ()
 • Misterium Paschalne w sztuce średniowiecznej (13080003)
 • Misterium Paschalne w sztuce średniowiecznej (501-10-030014)
 • Miasto średniowieczne: struktura i znaczenie (13080002)
 • Dzieło sztuki średniowiecznej – nośnik wartości artystycznych i treści intelektualnych uwikłany w wielopoziomowe konteksty społeczne, umysłowe, emocjonalne i religijne (501-10-030100)

Wygłoszone Referaty:

 • Apokaliptyka i rys apokaliptyczny w dziele J. R. R. Tolkiena [podczas konferencji:] Mit odnaleziony w fantastyce: Teologia, światopogląd i świat wartościw twórczości J. R. R. Tolkiena, 23 marca 2018, .
 • Mighty and mysterious bread: the eucharistic epos based on the story of Gideon from the chalice of Włoclawek [podczas konferencji:] International Medieval Congress, 5 lipca 2016, .
 • Szaty oblubienicy: czy można odczytać duchowość zakonów dokumentując i badając tkaniny z ich kościołów i skarbców? [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów, 26 maja 2016, .
 • Cistercian exegesis of twelfth century: study of selected writings and its visual correlates [podczas konferencji:] International Congress of Medieval Studies: Cistercian Studies Conference, 14 maja 2016, .
 • Apostolskość księgi w sztuce wczesnego średniowiecza w Europie [podczas konferencji:] Apostołowie barbarzyńskiej Europy, 20 kwietnia 2016, .
 • Społeczeństwo i jego zjawiska; Stefana Pawlickiego myślenie o kulturze; socjologia czy filozofia kultury [podczas konferencji:] Ksiądz Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej,, 17 lutego 2016, .
 • Architectura militans zakonów mniszych i rycerskich na ziemiach polskich xiii-xiv wieku, [podczas konferencji:] La chiesa e la pace, 5 lutego 2016, .
 • Znak czasu: sposób istnienia dzieła sztuki w historycznej codzienności [podczas konferencji:] LXIV Sesja Naukowa SHS „Sztuka na co dzień”, 26 listopada 2015, .
 • Sztuki plastyczne w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich: od bezpośredniej zależności obrazu od komentarza do samodzielnej, obrazowej interpretacji tekstu świętego [podczas konferencji:] V Kongres Mediewistów Polskich, 22 wrzesnia 2015, .
 • Hirsau and Citeaux: Two different monastic reforms and their artistic creations of the 12th and 13tn centuries in Central Europe [podczas konferencji:] International Medieval Congress, Leeds, 6 lipca 2015, .
 • W poszukiwaniu doskonalej "puszczy": anachoretyzm w duchowości i sztuce cystersow [podczas konferencji:] W kregu kultury zakonnej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci. o. prof. Benignusa Wanata OCD, 10 kwietnia 2015, .
 • Emperor of Heaven or emperor of Earth? ; The ottonian Miniatures with Emperor's Representation at the Beginning of Liturgical Books [podczas konferencji:] International Medieval Congress, 9 lipca 2014, .
 • Mistrz i uczeń w miniaturach śląskich: cysterski paradygmat kontemplacji [podczas konferencji:] IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, 7 czerwca 2014, .
 • Tablica Prawa i Łaski - temat końca średniowiecza i początku ery nowożytnej: ekskluzywny identyfikator konfesyjny czy zaprzepaszczona szansa dialogiczna? [podczas konferencji:] Sztuka doby el Greca, 29 maja 2014, .
 • Thirteen Century Cistercian Architecture in Polish Regiuons of Lesser Poland, Silesia and Pomerania: Regional Versions of Church Feature and Their Symbolic Meanings and Social Functions [podczas konferencji:] 49th International Congress on Mewdieval Studies, Cictercian Studies Conference, 9 maja 2014, .
 • "Władca pierścieni" jako epos i apokalipsa [podczas konferencji:] Między magią a rewligią. Sacrum w tworczości Tolkiena, 29 marca 2014, .
 • Estetyka i transcendencja chrześcijańskiej kultury [podczas konferencji:] Kościół jest piękny, 27 lutego 2014, .
 • Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu? [podczas konferencji:] Przełom/Regres-Innowacja/Tradycja:Procesy pzremian w sztuce sredniowiecznej, 21 listopada 2013, .
 • The Cistercian garden: the source of sensual and spiritual pleasure [podczas konferencji:] International Medieval Congress, 2 lipca 2013, .
 • Christomimesis – l’idée directrice des psautiers enluminés christo- logiques grecs et latins. [podczas konferencji:] Mimesis in byzantine art, 5-7 września 2012, 30 grudnia 2012, .
 • Czego pilnują legioniści w centralnej kwaterze sarkofagu pasyjnego? Symbol czy alegoria w kontekście Misterium paschalnego [podczas konferencji:] Między symbolem a alegorią, 6 grudnia 2012, .
 • Rich books of poor monks: the book painting in service of Cistercian spirituality [podczas konferencji:] International Medieval Congress, Leeds, 11-14 lipca 2011, 14 lipca 2012, .
 • Bernard of Clairvaux nas Creator of Rules in Cistercian Art: sever evaluator of works or spiritual advisor of artists? [podczas konferencji:] International Medieval Congress, Leeds, 9-12 lipca 2012, 12 lipca 2012, .
 • Legenda obrazowa o św. Jadwidze: księga z ducha cysterskiego? [podczas konferencji:] III Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, 17-19 maja 2012, 17 maja 2012, .
 • Średniowieczna retoryka jako czynnik kształtujący sztuki plastyczne: przegląd podstawowych problemów [podczas konferencji:] Kongres Mediewistów Polskich, 19-21 września 2011, 21 wrzesnia 2011, .
 • The Liturgy and Astrology: the "orantes" on the floor of crypte of collegiate church in Wiślica [podczas konferencji:] British Archeological Association Conference in Cracow, 3 lipca 2011, .
 • Symbol w srodowisku Słowa: cysterska symbolika XII i XIII wieku [podczas konferencji:] II Seminarium sztuki i KUltury Duchowej Cystersów, 2 czerwca 2011, .
 • The Travel in the Medieval Art as an Art of Travelling in the Spiritual Ways: Some Pictorial Cycles from 13th to 15th Century [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2010, 14 lipca 2010, .
 • Dworskie Inspiracje w Kodeksie cysterskim: wybrane motywy zdobnicze i ikonograficzne „ Moralia In Iob Sancti Gregorii Magni\" z Rud (BUWR IF 149)” [podczas konferencji:] I Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, 21 maja 2010, .
 • Architektura graniczna: budowle na wewnętrznych rubieżach chrześcijaństwa [podczas konferencji:] Pogranicza chrześcijaństwa, 13 maja 2010, .
 • Górnośląska Oś Cysterska jako wkład zakonu cystersów w kształtowanie się krajobrazu kulturowego Górnego Śląska [podczas konferencji:] Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka: Ogólnopolski Krajoznawczy Sejmik Przedkongresowy, 23 kwietnia 2010, .
 • Czy istnieje hermeneutyka historii sztuki? [podczas konferencji:] Historia sztuki dzisiaj. LVIII Ogolnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historykow Sztuki, 20 listopada 2009, .
 • Biblia pauperum: le livre allégorique qui crée des images symbolique [podczas konferencji:] Between alegory and symbol in the Medieval Art, 24 pazdziernika 2009, .
 • In search of the expression of faith: two complementary ways in Central Europe - art and mystics. [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2009, 15 lipca 2009, .
 • The garden in the medieval art of Central Europe: mediation between natural and supernatural [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2008, 9 lipca 2008, .
 • Retoryczne inspiracje w narracyjnych cyklach obrazowych wieków średnich [podczas konferencji:] „Visibilia et invisibilia” w sztuce średniowiecza, 17 pazdziernika 2007, .
 • The Holy City: idea and representation in the medieval art of Central Europe [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2007, 11 lipca 2007, .