dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  środy 11.15-12.00 pokój profesorski, II p. budynek od frontu, przy omawianiu spraw do których potrzebna jest np. dokumentacja studenta, wskazane wcześniejsze umówienie spotkania

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Jasna Góra wobec przemian politycznych w Rzeczypospolitej w latach 1661-1813, Częstochowa - Jasna Góra: Studia Claromontana T. 13:1994 1993.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problemy związane z wydawaniem materiałów źródłowych proweniencji watykańskiej [w:] Adam Perłakowski [red.], Edytorstwo źródeł - ograniczenia i perspektywy, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Jagiellonica" 2015, s. 91-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bractwa religijne na Jasnej Górze w XVII-XVIII wieku [w:] Dominika Burdzy, Beata Wojciechowska [red.], Bractwa religijne w średniowieczu i w epoce nowożytnym (do końca XVIII wieku), Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2014, s. 197-205.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dzieło Soboru Trydenckiego w okresie kontrreformacji [w:] A. Kuczman, A. Witko [red.], Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 9-22.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aktywność dyplomatyczna Michała Wielhorskiego w Paryżu jako wysłannika konfederacji barskiej w świetle korespondencji nuncjuszy papieskich [w:] Gogola Zdzisław [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 243-252.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kardynał Angelo Maria Durini - dyplomata, poeta, mecenas. Między Italią, Polską i Francją [w:] M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski [red.], Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, Kraków: Societas Vistulana 2013, s. 33-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka polska na łamach "Gazety Leydeyskiej" ("Nouvelles Extraoridinaires de Divers Endroits") w czasach stanisławowskich (lata 60-te XVIII w.) [w:] Jolanta Dzieniakowska, Monika Olczak-Kardas [red.], Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, III, Kielce: UJK 2012, s. 401-413.
 • Od Viscontiego do Garampiego - nuncjatura warszawska w pierwszym okresie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego [w:] T. Chynczewska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak [red.], Nuncjatura apostolska w Rzeczypospolitej, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku 2012, s. 307-319.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rzymska misja Karola Litawora Chreptowicza - przyczynek do dziejów dyplomacji konfederackiej na przełomie 1767/1768 roku [w:] M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak [red.], Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 573-585.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola nuncjatury wiedeńskiej w kształtowaniu polityki Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej w okresie pierwszego rozbioru [w:] Jan Dzięgielewski [i in.] [red.], Veritati serviens. Księga pamiątkowa ojcu profesorowi Januszowi Zbudniewkowi, Warszawa: 2009, s. 119-130.
 • Prezydentura Ronalda Reagana w prasie polskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku [w:] A. Bryk, A. Kapiszewski [red.], Ronald Reagan a wyzwania epoki, Kraków: 2005, s. 409-415.
 • Kryzys wokół sprawy dysydenckiej a sprawa suwerenności Rzeczypospolitej w latach 1764-1767 w świetle dokumentów papieskiego Sekretariatu Stanu [w:] A. Kaźmierczyk [i in.] [red.], Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków 18-20 listopada 2002, Kraków: 2004, s. 365-374.
 • Kryzys zakonu paulinów w drugiej połowie XVIII wieku - Stanisław August Poniatowski a Jasna Góra [w:] T. Kupisz [red.], W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XX wieku, Radom: 2004, s. 105-112.
 • Miedzy Radomiem a Barem. Stolica Apostolska wobec kryzysu w sprawie innowierców na przełomie 1767 i 1768 roku [w:] S. Piatkowski, Z. Pietrzyk [red.], Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce przedrozbiorowej, Radom: 2002, s. 117-126.
 • Twierdza jasnogórska - Fortalitium Marianum [w:] F. Kiryk [red.], Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, okres staropolski, Czestochowa: 2002, s. 559-576.
 • Stosunki Jasnej Góry z biskupstwem krakowskim w czasach saskich [w:] W. Kowalski, M. Muszyńska [red.], Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, Kielce-Gdańsk: 2001, s. 309-317.
 • Kościoły krakowskie [współatorstwo z:] I. Kęder [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków: 2000, s. 451-484.
 • Kościoły nieistniejące [współatorstwo z:] I. Kęder [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków: 2000, s. 450-451.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rec: Magdalena Wrany: Angelo Maria Durini, poeta i polityk w purpurze... [w:] Studia Sandomierskie, XXI 2014, s. 317-325. [szukaj w bibliotece]
 • Kardynał Angelo Maria Durini i jego biblioteka – Il Fondo Durini w Biblioteca Nazionale Braidense w Mediolanie [w:] Studia Sandomierskie, XXI 2014, s. 5-20. [szukaj w bibliotece]
 • Spór o obsadę stanowiska opata komendatoryjnego na Łysej Górze w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego w świetle korespondencji nuncjusza Giovanniego Antonio Davii [w:] Folia Historica Cracoviensia, XX 2014, s. 293-307. [szukaj w bibliotece]
 • Biskup Kajetan Sołtyk i jego aktywność w sprawie dysydenckiej w 1766-1767 roku w świetle korespondencji dyplomatów papieskich [w:] Studia Sandomierskie, T. XX, z. 2 2013, s. 21-34. [szukaj w bibliotece]
 • Biblioteka opactwa cystersów w Mogile - Krakowie w XVII wieku [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 15/2012, Z. 1 2012, s. 13-28. [szukaj w bibliotece]
 • Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782. Cz. 2: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w Ameryce Środkowej, Europie i Azji [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, T. 14 2011, s. 89-103.
 • Stolica Apostolska a konfederacja barska [w:] Nasza Przeszłość, T. 115/116 2011, s. 511-524.
 • Działalność Kazimerza Płaskiego w konfederacji barskiej w świetle depesz dyplomatów papieskich [w:] Studia Claromontana, T. 29 2011, s. 528-544. [szukaj w bibliotece]
 • Biblioteka Watykańska - Biblioteca Apostolica Vaticana w dobie rewolucji informatycznej. Materiały z drugiej międzynarodowej konferencji naukowej: Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą, Kielce 11-12 października 2010 [w:] Rocznik Świętokrzyski, T. 32 2010, s. 375-380.
 • Gazety jako źródło informacji dyplomatów papieskich w XVIII-to wiecznej Europie [w:] Rocznik Świętokrzyski, T. 32 2010, s. 59-64.
 • Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej w latach 1778-1782. Część I: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, T. 2/13 2010, s. 45-62.
 • \"Europa. La picciola gazetta\" o wojnie rosyjsko-tureckiej i sprawach polskich w czasach konfederacji barskiej w 1769 roku [w:] Studia Historyczne, R. LIII, z. 4 2010, s. 395-408.
 • Losy Jasnej Góry w okresie konfederacji barskiej w świetle korespondencji dyplomatycznej papieskiego sekretariatu stanu [w:] Studia Claromontana, T. 28 2010, s. 553-568. [szukaj w bibliotece]
 • Biblioteka klasztoru reformatów w Pińczowie w świetle inwentarza z 1746 roku [w:] Pietas et Studium. Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, I 2008, s. 209-217.
 • Nuncjusz Angelo Maria Durini a paulini. Przyczynek do wzajemnych relacji Stolicy Apostolskiej z Rzeczypospolitą w dobie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego [w:] Studia Claromontana, T. 27 2008, s. 397-432.
 • Hetman Ludwik Konstanty Pociej herbu Waga (1664-1730) fundator konwentu oo. paulinów we Włodawie [w:] Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczycko-Włodawskiego, T. 14 2007, s. 7-12.
 • Zamek wawelski w okresie konfederacji barskiej w oczach dyplomacji europejskiej w świetle dokumentów papieskiego Sekretariatu Stanu [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii nauk, oddział w Krakowie, T. XLVI/I, I-IV 2002, s. 201-202.
 • Arcybiskup Antonio Eugenio Visconti i jego związki z Rzeczypospolitą w latach 70-tych i 80-tych XVIII wieku [w:] Kronika Rzymska, R. 20, nr 131 2002, s. 19-21.
 • Stolica Apostolska wobec zamachu konfederatów barskich na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1771 roku [w:] Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. 50-51 2001, s. 93-101.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Sytuacja polityczno-społeczna na Kresach Wschodnich w dobie rozbiorów (1772-1795) w świetle sprawozdań dyplomatów papieskich (501-10-030050)
 • Społeczeństwo i Kościół w okresie Staropolskim (130301)
 • Rzym a Rosja i Rzeczpospolita w walce o hegemonię w Europie Środkowo-Wschodniej w I ćwierci XVIII w (501-10-030084)
 • Pielgrzymi polscy w Italii. Rzym i Loreto (501-10-030030)
 • Misja Katolicka w Chinach w okresie zniesienia zakonu jezuitów (lata 60/70-te XVIII w.) w świetle korespondencji Congregations de Propaganda Fide (501-10-030065)

Wygłoszone Referaty:

 • Prezentacja przewodnika "Roma sacra - Święty Rzym" [podczas konferencji:] Prezentacja przewodnika, 2 lipca 2017, .
 • Hospicjum polskie: między Rzymem a Rzeczypospolitą [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka, Rzym 17 X 2016, 17 pazdziernika 2016, .
 • Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie w okresie nowożytnym [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka, Rzym 17 X 2016, 17 pazdziernika 2016, .
 • „Oświeceni” i „nowocześni” – hierarchia Kościoła katolickiego w epoce stanisławowskiej w świetle depesz papieskich nuncjuszy w Rzeczypospolitej (arcybiskupi Visconti i Durini) [podczas konferencji:] Wiek XVIII jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie, Poznań 15-17 września 2016, 16 wrzesnia 2016, .
 • Przydatność akt nuncjatury papieskiej jako źródła historycznego [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach. Międzynarodowa konferencja naukowa 4-6 grudnia 2014, 4 grudnia 2014, .
 • Misja arcybiskupa Angelo Marii Duriniego w Rzeczypospolitej [podczas konferencji:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów, 17 wrzesnia 2014, .
 • Dzieło soboru trydenckiego w okresie kontrreformacji [podczas konferencji:] Sztuka po Trydencie, 31 maja 2012, .
 • Bractwa religijne na Jasnej Górze w XVII-XVIII wieku [podczas konferencji:] Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym, 15 maja 2012, .
 • Problematyka polska na lamach Gazety Leydeyskiej (Nouvelles Extraoridinaires de Divers Endroits) w czasach stanisławowskich (lata 60-te XVIII wieku) [podczas konferencji:] Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: Książka, biblioteka, informacja - miedzy podziałami a wspólnotą, 23 kwietnia 2012, .
 • Kardynał Angelo Maria Durini - dyplomata, poeta, mecenas - między Italią, Polską i Francją [podczas konferencji:] II Kongres Badaczy XVIII wieku, 19 pazdziernika 2011, .
 • Biblioteka Watykańska (Biblioteca Apostolica Vaticana) w dobie rewolucji informatycznej [podczas konferencji:] Druga międzynarodowa konferencja naukowa: Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą, 12 pazdziernika 2010, .
 • Od Viscontiego do Garampiego. nuncjatura warszawska w pierwszym okresie panowania Stanisława Augusta 1764-1772 [podczas konferencji:] Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej. Stan badań i perspektywy, 7 pazdziernika 2010, .
 • Nuncjusz Angelo Maria Durini a paulini. Przyczynek do wzajemnych relacji Stolicy Apostolskiej z Rzeczypospolitą w dobie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego [podczas konferencji:] Paulini w służbie Kościoła i wielu narodów. Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 700-lecia zatwierdzenia Zakonu paulinów przez Stolicę Apostolską, 12 grudnia 2008, .
 • Stolica Apostolska a konfederacja barska [podczas konferencji:] Konfederacja barska. Jej konteksty i tradycje, 27 wrzesnia 2008, .