dr Katarzyna Drąg


 • Dyżur dydaktyczny:
  dyżur:
  piątek, godz. 14.00-15.00
  ul. Grodzka 40

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2011 – Doktorat, nauki humanistyczne w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 • 2007 – Magisterium, kulturoznawstwo międzynarodowe, Wydział Nauk Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • 2006 – Magisterium, Filologia polska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Godzina u dziennikarza" - Karol Kucz o redakcyjnych dylematach [w:] Michał Drożdż [red.], Mądrość w mediach - od bezmyślności do przemądrzałości, Tarnów: Biblos 2014, s. 263-274.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Juliusz Turczyński - postać, pasje, poglądy [w:] Urszula Jakubowska [red.], Galicja - mozaika nie tylko narodowa, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2014, s. 67-79.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Starcie wartości. Eksdziennikarz o starej i młodej prasie drugiej połowy XIX stulecia [w:] A. Baczyński, M. Drożdż [red.], Wartości w mediach - z dolin na szczyty, Tarnów: Biblios 2012, s. 83-89.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Batory Ormianinem. O tym, jak Matejko nie został zastrzelony na krakowskich Plantach [w:] Krzysztof Fiołek, Marian Stala [red.], Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914), Kraków: Universitas 2011, s. 379-389.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Tyle setek lat istniało nasze szlacheckie społeczeństwo stosunkami rodzinnymi, niech istnieje i dalej (?)” Jak proza polska na przełomie XIX i XX wieku odpowiadała na takie pytanie [w:] K. Kralkowska-Gątkowska [red.], Rodzina w czasach przełomów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, s. 87-95.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Naród w pismach Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909). Wizja historiozoficzna a wizja literacka [w:] Krzysztof Stepnik, Monika Gabryś [red.], Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, s. 201-207.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Jesteś na obcej ziemi. I sama. Doświadczenie emigracji w powieściowym płaszczu. Jesień Gringi Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej” [w:] S. Kossowska, M. Supruniuk [red.], Archiwum emigracji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009, s. 144-148.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Regionalizm w nauce o literaturze. Na podstawie prac okresu międzywojennego [w:] B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk [red.], Kultura w nauce o literaturze, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, s. 189-196.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Polacy, Ukraińcy, Ormianie… tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara-Sołtana) [w:] O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaskiewicz [red.], Pogranicze kulturowe. Studia i szkice, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 43-51.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stereotypy a badania obrazu grup etnicznych w literaturze. Uwagi teoretyczne [w:] [red.], Slavica Iuvenum X, Ostrawa: 2009, s. 21-30.
 • Jedność a różnorodność. Myśl Wacława Lipińskiego [w:] E. Komorowska, D. Dziadosz [red.], Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, Szczecin: Volumina.pl 2009, s. 138-143.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rycerze pióra? Michał Bałucki-dziennikarz o etosie dziennikarzy [w:] Zeszyty Prasoznawcze, t. 58, nr 1 (221) 2015, s. 191-201. [szukaj w bibliotece]
 • Powieściowy kodeks etyczny profesjonalizującego się dziennikarstwa. "W mętnej wodzie" Józefa Ignacego Kraszewskiego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 7, nr 1 (12) 2015, s. 131-142. [szukaj w bibliotece]
 • Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w rodzinie [w:] Studia Salvatoriana Polonica, 8 2014, s. 115-128. [szukaj w bibliotece]
 • O przeszłości, teraźniejszości i wyzwaniach e-learningu. Recenzja książki [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 (9) 2013, s. 175-176. [szukaj w bibliotece]
 • O wartościach w mediach. Recenzje książek [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 (9) 2013, s. 173-174. [szukaj w bibliotece]
 • Czy marksizm-leninizm to „świecka religia”? [w:] Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa, 2 2008, s. 20-25.
 • Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. Recenzja [w:] Ruch Literacki, 3 2008, s. 155-158.
 • Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych. Recenzja [w:] Ruch Literacki, 3 2008, s. 100-102.
 • Życie, cierpienie i śmierć, czyli kilka myśli o człowieku we współczesnym świecie [w:] Meteor, 1 2006, s. 20-25.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Profesjonalizm dziennikarski – XIX-wieczne poszukiwania jakości prasy [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Medioznawczej PAU, 18 grudnia 2018, .
 • Kompetencje informacyjne w cyfrowym świecie danych [podczas konferencji:] Lost or found in Web? II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Media for Man, 5 grudnia 2018, .
 • Próba samokrytycznego kształtowania profesji dziennikarskiej w twórczości Gabrieli Zapolskiej [podczas konferencji:] Українська періодика: історія і сучасність; ДВАНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 30 listopada 2018, .
 • Troska o wartościowe dziennikarstwo u korzeni niepodległości. Inspiracje historyczne na dziś [podczas konferencji:] Prasa krakowska. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, 15 listopada 2018, .
 • Edukacja dziennikarska dla dobra społeczeństwa w niepodległej Polsce. Szkolnictwo dziennikarskie w II RP [podczas konferencji:] Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa Jakie media? X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, 14 listopada 2018, .
 • Świat dziennikarski i prasoznawczy w II Rzeczpospolitej – symbioza, korelacje, współpraca [podczas konferencji:] Konferencja jubileuszowa. Wiedza - komunikacja - działanie 25-lat IDMIKS UJ, 26 pazdziernika 2018, .
 • Nowy wymiar odpowiedzialności za słowo. Dziennikarskie doświadczenia lwowskich literatów przełomu XIX i XX wieku [podczas konferencji:] Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, 9 wrzesnia 2018, .
 • W trosce o „autorytet etyczny i umysłowy” prasy. Towarzystwo Wiedzy Prasowej – cele i dokonania [podczas konferencji:] XII Konferencja Etyki Mediów Prawdziwe media - uczciwość i prawda w mediach, 24 maja 2018, .
 • Historia mediów – cele i perspektywy [podczas konferencji:] Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami, 19 kwietnia 2018, .
 • San Junipero, czyli życie bez końca: komunikacja, relacje, technologia [podczas konferencji:] II Colloquium z Teologii Mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego, 23 stycznia 2018, .
 • Komunikować się odpowiedzialnie [podczas konferencji:] Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych, 22 stycznia 2018, .
 • Dziennikarstwo jako służba społeczna? Perspektywa historyczna [podczas konferencji:] Man for the Media or the Media for man?, 7 grudnia 2017, .
 • Panel: Transmisja dziedzictwa - Kompetencje kulturowe dzieci [podczas konferencji:] III Kongres Kultury Regionów, 18 pazdziernika 2017, .
 • Dyskusja o profesjonalizmie dziennikarskim. Reminiscencje z końca XIX wieku [podczas konferencji:] Media-Biznes-Kultura, 13 pazdziernika 2017, .
 • Między dezaprobatą a fascynacją... Migracja Polaków do Ameryki w świetle (pre)reportaży podróżniczych Rogera Łubieńskiego [podczas konferencji:] Polsko-amerykańska Konferencja Naukowa "Polacy w Ameryce", 27 czerwca 2017, .
 • A Voyage to America in the Work of Polish Writers and Journalists in the Nineteenth Century [podczas konferencji:] Sixth World Congress - The Polish Institute of Arts & Sciences of America, 16 czerwca 2017, .
 • Komunikowanie międzykulturowe w mediach i poprzez media [podczas konferencji:] 10 lat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej - dokonania ostatniej dekady i perspektywy rozwojowe nauk o mediach i komunikowaniu w Polsce, 26 kwietnia 2017, .
 • Rola kompetencji międzykulturowych skutecznym i stosownym komunikowaniu społecznym [podczas konferencji:] Zarządzanie międzykulturowe – etyka, kultura, gospodarka, 12 stycznia 2017, .
 • Komunikować zaufanie i dobro. O gestach i postawach Jana Pawła II [podczas konferencji:] Media: przestrzeń i narzędzie miłosierdzia. XI Dni Jana Pawła II.Miłosierdzie, 8 listopada 2016, .
 • Panel: Komunikować dziedzictwo [podczas konferencji:] II Kongres Kultury Regionów, 19 pazdziernika 2016, .
 • Obraz Ukraińców w nowych mediach - zróżnicowane formy zagrożenia [podczas konferencji:] Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie, 5 pazdziernika 2016, .
 • Serialowy obraz migrantów z Ukrainy – ujęcie antropologiczne i aksjologiczne [podczas konferencji:] IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej "Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii", 16 wrzesnia 2016, .
 • "Dzieci i środki komunikowania - wyzwanie dla edukacji" - Orędzie Benedykta XVI na 41 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu [podczas konferencji:] Colloquium z teologii mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego, 22 czerwca 2016, .
 • Etyka wg "króla reporterów", czyli Feliksa Fryzego [podczas konferencji:] X Konferencja Etyki Mediów, 17 maja 2016, .
 • Obrazy medialne - obrazy mentalne. Retoryka wizerunku migrantów [podczas konferencji:] Retoryka wizerunku medialnego, 6 listopada 2015, .
 • Dziennikarstwo jako "zespolenie ludzkich sił". J. I. Kraszewski o społecznej misji prasy [podczas konferencji:] Rola mediów w edukacji społecznej, 17 czerwca 2014, .
 • Lwowskie czasopisma ludowe: program działania, obraz czytelników [podczas konferencji:] Obce/swoje Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej, 23 maja 2014, .
 • Dyskusja o dziewiętnastowiecznym dziennikarstwie. "W mętnej wodzie" J. I. Kraszewskiego [podczas konferencji:] VIII Konferencja Etyki Mediów Dialog w mediach. Media w dialogu, 15 maja 2014, .
 • Kultura bez selekcji. Kompetencja medialna a kompetencja kulturowa [podczas konferencji:] Kultura w mediach. Media w kulturze, 2 kwietnia 2014, .
 • Juliusz Turczyński, postać, pasje, poglądy [podczas konferencji:] Galicja - zapisy minionego czasu, PAN, 25 pazdziernika 2013, .
 • Rycerze pióra? O etosie dziewiętnastowiecznych dziennikarzy-literatów [podczas konferencji:] III Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 28 wrzesnia 2013, .
 • Karol Kucz o głupocie i mądrości prasy w połowie XIX stulecia [podczas konferencji:] VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów Rozumiec media - mądrośc w mediach?, 17 maja 2013, .
 • Znaczące ćwierkanie. Dziennikarze na i o Twitterze [podczas konferencji:] Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie, 17 kwietnia 2013, .
 • Starcie wartości. Eksdziennikarz o starej i młodej prasie drugiej połowy XIX stulecia [podczas konferencji:] Wartości w madiach. Wartość mediów, 1 czerwca 2012, .
 • Typ gawędziarza. O Kajetanie Abgarowiczu [podczas konferencji:] Niedoczytani, niedoczytane... Zapomniane postacie polskiej literatury 1863-1914, 4 listopada 2011, .
 • Słowiańska jedność a narodowa różnorodność.Ukraińcy o Polakach, Polacy o Ukraińscach w literaturze 2 poł. XIX w. [podczas konferencji:] Świat Słowian w języku i kulturze, 17 kwietnia 2009, .
 • Stereotypy a badania obrazu grup etnicznych w literaturze XIX w. [podczas konferencji:] Slavica Iuvenum, 31 marca 2009, .
 • Tyle setek lat istniało nasze szlacheckie społeczeństwo stosunkami rodzinnymi, niech istnieje i dalej (?)” Jak proza polska na przełomie XIX i XX wieku odpowiadała na takie pytanie [podczas konferencji:] Obrazy rodziny w literaturze od XIX do XXi wieku, 2 grudnia 2008, .
 • Polacy, Ukraińcy, Ormianie... tygiel etniczny i narodowy. Na podstawie prozy Kajetana Abgarowicza (Abgara - Sołtana) [podczas konferencji:] Dialog pogranicza kulturowego. Odrębność - wymiana - przenikanie, 9 pazdziernika 2008, .
 • "Kultura" a literatura. Na podstawie pism Stefanii Skwarczyńskiej [podczas konferencji:] Kultura w nauce o literaturze, 6 czerwca 2008, .
 • Dominacja czy braterstwo? Michał Czajkowski (Sadyk Pasza) o Ukrainie [podczas konferencji:] Studia postkolonialne nad kulturąi cywilizacją polską, 28 maja 2008, .
 • "Jesteś na obcej ziemi. I sama". Doświadczenie emigracji w powieściowym płaszczu. "Jesień Gringi" J. Surynowej-Wyczółkowskiej [podczas konferencji:] Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji, 10 maja 2008, .
 • Naród w pismach Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909) [podczas konferencji:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, 23 kwietnia 2008, .
 • Etyczny nakaz bratania się szlachty polskiej z ludem ukraińskim na podstawie prozy polskiej lat 1863-1914 [podczas konferencji:] Kategorie etyczne w literaturze i kulturze, 25 wrzesnia 2007, .