Textus et StudiaW środowisku historyków związanych z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pojawiła się inicjatywa powołania międzynarodowego pisma promującego historię, a zwłaszcza dzieje Kościoła katolickiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dotychczas w żadnym polskim uniwersytecie oraz instytucie badawczym nie wydaje się podobnego naukowego czasopisma.
Ważną przesłanką do powołania takiego pisma jest zamysł twórcy uczelni św. Jana Pawła II, który w akcie erygującym wydział historyczny wyraził życzenie, by związani z nim pracownicy naukowi zajmowali się dziejami Kościoła, „ze szczególnym uwzględnieniem dziejów chrześcijaństwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”.
W zamyśle redakcji czasopismo ma być wydawane cztery razy w roku w wersji elektronicznej i papierowej (pierwotna wersja wydawnicza - wersja elektroniczna). Przecz cztery lata pismo będzie się ukazywało również jako wydawnictwo zbiorowe (oprócz znaków: ISNN i e-ISSN będzie miało nadawany numer ISBN).

Materiały do pierwszych numerów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres redakcji do 15 października 2014 r.


Przyjęto następujące zasady wydawnicze:
1. Publikuje się artykuły i edycje tekstów źródłowych: (a.) dotyczące historii i dziejów Kościoła, „ze szczególnym uwzględnieniem dziejów chrześcijaństwa w Europie Środkowej i Wschodniej”; (b.) poświęcone nowej tematyce, lub zasadniczo zmieniającej dotychczasowe rezultaty badań; (c.) oparte na pierwszorzędnych i kompletnych źródłach.
2. W tekście artykułu baza źródłowa ma być regularnie cytowana.
3. Preferowane będą teksty, w których we wstępie autor będzie omawiał: (a.) problem badawczy; (b.) dotychczasową literaturę przedmiotu; (c.) umiejscowienie opisywanego zagadnienia w historii; (d.) informacje dotyczące metodologii badań.
4. Artykuły będą przyjmowane w języku: polskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim.
5. Każdy teks opublikowany w innym języku niż angielski, będzie posiadał angielskie streszczenie.
6. Autorzy powinni złożyć oświadczenie, że ich prace nie były w części lub w całości publikowane lub że nie zostały złożone do druku w żadnym innym wydawnictwie
7. Objętość tekstu ma wynosić ok. 25 stron (60 tys. znaków) oraz posiadać résumé na 10 linijek.
8. Każdy artykuł będzie recenzowany przez dwóch zewnętrznych recenzentów, na formularzach znajdujących się na stronie redakcji.
9. W razie sugestii recenzentów wniesienia poprawek muszą one być uwzględnione przez autora.