Historia filozofii (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny propedeutyki filozofii. Wymagania pokrywają się z następującymi efektami kształcenia:
K_W02 – zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim.
K_U05 – poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną.

Cele

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Treści kształcenia

W trakcie ćwiczeń poddamy analizie i ocenie treści zawarte w wybranych tekstach Platona, Arystotelesa, św.. Augustyna, Boecjusza, św. Anzelma i św. Tomasza.
T_1 - Platon, Uczta - Filozoficzna analiza miłości; miłość mądrości – powołanie filozofa
T_2 - Platon, Państwo, Ks.VII - Metafora jaskini – zagadnienie poznania filozoficznego
T_3 - Arystoteles, Etyka nikomachejska, Ks. I, II - Szczęście i dobro oraz dzielność etyczna
T_4 - Arystoteles, Metafizyka, Ks. XII - Nieruchomy Poruszyciel
T_5 - Św. Augustyn, Wyznania, ks. XI – Zagadnienie czasu i wieczności
T_6 - Św. Augustyn, Solilokwia, ks. I – Poznanie Boga i prawdziwa mądrość,.
T_7 - Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, ks. V – Zagadnienie Opatrzności i wolności woli.
T_8 - Św. Anzelm, Proslogion, Wstęp, rozdz. 1-4, 15-20).
T_9 - Św. Tomasz, Suma teologiczna – Bóg i Jego natura (I, q. 2-3).
T_10 - Św. Tomasz - Suma teologiczna - O ostatecznym celu człowieka (I-II, q. 1).

Efekty kształcenia

E_1 - K_W03 - zna idee i argumenty filozoficzne wybranych klasycznych autorów na podstawie samodzielnej lektury ich pism
E_2 - K_W07 - zna metody interpretacji tekstu filozoficznego
E_3 - K_U03 - czyta i interpretuje tekst filozoficzny
E_4 - K_U05 - poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną

Metody dydaktyczne

M_1 - Ćwiczenia będą prowadzone w trybie tradycyjnym polegającym na wspólnej lekturze i analizie wybranych dzieł filozoficznych

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 - Kolokwia ze znajomości tekstu filozoficznego
W_2 - Pisemna praca semestralna
W_3 - Samodzielne wypowiedzi na temat analizowanego tekstu

Lektury podstawowe

Platon, Uczta, Warszawa 1992.
Platon, Państwo, Ks.VII, Kęty 2003.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Ks. I, II, Warszawa 1982.
Arystoteles, Metafizyka, Ks. XII, Warszawa 1984.
Św. Augustyn, Wyznania, ks. XI, Warszawa 1987.
Św. Augustyn, Solilokwia, ks. I, w: Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.
Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, ks. V, Warszawa 1962.
Św. Anzelm, Proslogion, Wstęp, rozdz. 1-4, 15-20, w: Monologion, Proslogion, Warszawa 1992.
Św. Tomasz, Suma teologiczna, I, q. 2-3, Londyn 1962-1986.
Św. Tomasz, Suma teologiczna, I-II, q. 1, Londyn 1962-1986.

Lektury uzupełniające

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria I, Krakow 2005.
Swieżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983.A
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 1983.