Historia filozofii (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

K_W03 - zna idee i argumenty filozoficzne wybranych klasycznych autorów na podstawie samo-dzielnej lektury ich pism
K_07 - zna metody interpretacji tekstu filozoficznego
K_U03 - czyta i interpretuje tekst filozoficzny
K_U05 - poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną
K_U12 - trafnie przywołuje w swoich argumentacjach poglądy i argumenty filozoficzne autorów kla-sycznych

Cele

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi tekstami filozofii nowożytnej.

Treści kształcenia

W trakcie ćwiczeń poddamy analizie i ocenie treści zawarte w wybranych tekstach Machiavellego, Kartezjusza, Pascala, Spinozy i Locke’a
T_1 - N. Machiavelli, Książę, Wstęp oraz rozdziały VI-IX; XVII-XXVI - rady dla polityków; makiawelizm
T_2 - Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, medytacja I, II i III - sceptycyzm metodyczny; istnienie i natura duszy; istnienie Boga
T_3 - B. Pascal, Myśli, numery 188-282; 451-481 (w układzie Jacques Chevaliera) - porzadek rozumu a porządek serca; zakład Pascala
T_4 - B. Spinoza, Etyka, cz. I - panteizm; determinizm
T_5 - J. Locke, Drugi traktat o rządzie, rozdziały I-III; VII-XII - stan natury; liberalna koncepcja władzy i praw człowieka N. Machiavelli, Książę, Wstęp oraz rozdziały VI-IX; XVII-XXVI - rady dla polityków; makiawelizm
Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, medytacja I, II i III - sceptycyzm metodyczny; istnienie i natura duszy; istnienie Boga
B. Pascal, Myśli, numery 188-282; 451-481 (w układzie Jacques Chevaliera) - porzadek rozumu a porządek serca; zakład Pascala
J. Locke, Drugi traktat o rządzie, rozdziały I-III; VII-XII - stan natury; liberalna koncepcja władzy i praw człowieka

Efekty kształcenia

Wiedza: student rozumie podstawowe pojęcia, problemy i koncepcje z zakresu filozofii nowożytnej
E_1 - K_07 - zna metody interpretacji tekstu filozoficznego
E_2 - K_U03 - czyta i interpretuje tekst filozoficzny
E_3 - K_U05 - poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną
E_4 - K_U12 - trafnie przywołuje w swoich argumentacjach poglądy i argumenty filozoficzne autorów no-wożytnych

Metody dydaktyczne

M_1 - Ćwiczenia będą prowadzone w trybie tradycyjnym polegającym na wspólnej lekturze i analizie wybranych dzieł filozoficznych

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 - Kolokwia ze znajomości tekstu filozoficznego
W_2 - Pisemna praca semestralna
W_3 - Samodzielne wypowiedzi na temat analizowanego tekstu

Lektury podstawowe

Machiavelli N., Książę, Wstęp oraz rozdziały VI-IX; XVII-XXVI, Warszawa 1987.
Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, medytacja I, II i III, Kęty 2001.
Pascal B., Myśli, numery 188-282; 451-481 (w układzie Jacques Chevaliera), Warszawa 1989.
Spinoza B., Etyka, cz.I, Warszawa 1954
Locke J., Drugi traktat o rządzie, rozdziały I-III; VII-XII, w: Dwa trataty o rządzie, Warszawa 1992.

Lektury uzupełniające

Copleston F., Historia filozofii, t. IV–VI, Warszawa 1995-1997.
Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. II, Warszawa 1983.