Historia filozofii (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

K_W03 - zna idee i argumenty filozoficzne wybranych klasycznych i nowożytnych autorów na pod-stawie samodzielnej lektury ich pism
K_07 - zna metody interpretacji tekstu filozoficznego
K_U03 - czyta i interpretuje tekst filozoficzny
K_U05 - poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną
K_U12 - trafnie przywołuje w swoich argumentacjach poglądy i argumenty filozoficzne autorów kla-sycznych

Cele

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi tekstami filozofii nowożytnej i współczesnej

Treści kształcenia

W trakcie ćwiczeń poddamy analizie i ocenie treści zawarte w wybranych tekstach Kanta, Kierkegaarda, Nietzschego i Rorty’ego
T_1 - I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności - najwyższa zasada moralności; dobra wola; imperatyw kategoryczny
T_2 - S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie - bohater tragiczny a rycerz wiary; przykłady Abrahama i Matki Bożej
T_3 - F. Nietzsche, Z genealogii moralności, rozprawa I: „Dobry i zły”, „dobry i lichy” - moralność panów i moralność niewolników; krytyka chrześcijaństwa
T_4 - J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem - egzystencja; wolność
T_5 - R. Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii - prywatyzacja filozofii; wola większości jedynym źródłem prawdy
T_6 - J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym - funda-ment porządku społecznego I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności - najwyższa zasada moralności; dobra wola; imperatyw kategoryczny
S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie - bohater tragiczny a rycerz wiary; przykłady Abrahama i Matki Bo-żej
F. Nietzsche, Z genealogii moralności, rozprawa I: „Dobry i zły”, „dobry i lichy” - moralność panów i moralność niewolników; krytyka chrześcijaństwa
R. Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii - prywatyzacja filozofii; wola większości jedy-nym źródłem prawdy
J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym - funda-ment porządku społecznego

Efekty kształcenia

Wiedza: student rozumie podstawowe pojęcia, problemy i koncepcje z zakresu filozofii nowożytnej i współczesnej
E_1 - K_W07 - zna metody interpretacji tekstu filozoficznego
E_2 - K_U03 - czyta i interpretuje tekst filozoficzny
E_3 - K_U05 - poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną
E_4 - K_U12 - trafnie przywołuje w swoich argumentacjach poglądy i argumenty filozoficzne autorów kla-sycznych i współczesnych

Metody dydaktyczne

M_1 - Ćwiczenia będą prowadzone w trybie tradycyjnym polegającym na wspólnej lekturze i analizie wybranych dzieł filozoficznych

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 - Kolokwia ze znajomości tekstu filozoficznego
W_2 - Pisemna praca semestralna
W_3 - Samodzielne wypowiedzi na temat analizowanego tekstu

Lektury podstawowe

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984
Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie, Łódź 1972.
Nietzsche F., Z genealogii moralności, rozprawa I: „Dobry i zły”, „dobry i lichy”, Kraków 1997.
Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998.
Rorty R., Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, w: R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999, s. 261-291
Ratzinger J., Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, w: J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, Kraków 1999, s. 59-87

Lektury uzupełniające

Copleston F., Historia filozofii, t. VII–IX, Warszawa 1989-1995.
Kuderowicz Z. (red.), Filozofia współczesna, t. I–II, Warszawa 1990. Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 1998.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. III, Warszawa 1983.