ks. dr Szymon Tracz


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w sesji poprawkowej - czwartek 20 lutego 2020 r.
  godz. 9.00-9.45
  ul. Sławkowska 32

Curriculum Vitae:

 • 2017 – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej
 • 2015 – Przewodniczący Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 2015 – Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 2015 – Stypendium Fundacji Lanckorońskich (Florencja)
 • 2010 – Prowadzenie zajęć z zakresu historii sztuki średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie
 • 2010 - 2016 – Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 – Prowadzenie wykładu monograficznego w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie
 • 2009 – Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Obraz „Św. Hieronim w pracowni” z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu – iluzja i realizm na styku malarstwa włoskiego i niderlandzkiego przełomu XV i XVI w. [w:] Świat i Słowo, 1 (22) 2014, s. 19-34. [szukaj w bibliotece]
 • Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503), tłum. Tomasz Gromelski, Towarzystwo Naukowe SOCIETAS VISTULANA [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. XVIII 2012, s. 287-307. [szukaj w bibliotece]
 • Bractwa religijne w dekanacie żywieckim w XVII i XVIII w. [w:] Gronie. Historia-Kultura-Sztuka. Wydawnictwo poświęcone Żywiecczyźnie i Beskidom, II (XXVI) 2010, s. 19-33.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Przedstawienie narracyjne legendy św. Mikołaja, biskupa w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej (501-10-030010)
 • Między Pragą, Budą i Asyżem - gotyckie malarstwo ścienne Jana Aquli z koń. XIV w. ()

Wygłoszone Referaty:

 • "Novum passionele de sanctis" z połowy XIV wieku - włoski czy polski świadek liturgii w katedrze krakowskiej? [podczas konferencji:] Textes et picturaux III, 12 grudnia 2019, .
 • Szembekowska kaplica Najświętszego Salwatora przy katedrze we Fromborku jako Palladium Świętej Warmii [podczas konferencji:] Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja-architektura-transformacja., 13 czerwca 2019, .
 • Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z daru króla Jana Kazimierza w Rajczy [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna konferencja w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba, 6 grudnia 2018, .
 • Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara jako miejsce upamiętnienia mieszczan oraz kolejnych właścicieli Żywca [podczas konferencji:] Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczeństwo, duchowość, architektura, wystrój, 16 listopada 2018, .
 • Artystyczna oprawa brackich świąt i uroczystości w diecezji krakowskiej do roku 1783 [podczas konferencji:] Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa, 12 pazdziernika 2018, .
 • Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich [podczas konferencji:] Sztuka pograniczy. LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 16 listopada 2017, .
 • Prace konserwatorskie przy sakralnych obiektach zabytkowych z terenu powiatu bielskiego [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego, 14 listopada 2017, .
 • Symbole ikonograficzne świętych na obrazach w XVI-wiecznym starowiejskim drewnianym kościele [podczas konferencji:] XXV Europejskie Dni Dziedzictwa - Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu, 9 wrzesnia 2017, .
 • Sztuka sakralna Księstwa Oświęcimskiego 1315-1564 [podczas konferencji:] Księstwo Oświęcimskie. Dzieje – ludzie – kultura – dziedzictwo, 31 marca 2017, .
 • XVII-wieczna dekoracja malarska tzw. apteczki w klasztorze benedyktynek w Staniątkach [podczas konferencji:] Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie, 15 pazdziernika 2016, .
 • "Światło ze Światłości" - epifanie chrystologiczne w sztuce środkowych Włoch w okresie Trecenta i 1. poł. Quattrocenta [podczas konferencji:] Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, cz. II, 21 wrzesnia 2016, .
 • Staropolskie baldachimy procesyjne w Małopolsce [podczas konferencji:] Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, 22 czerwca 2016, .
 • Korona oddana Bogu - ikonografia św. Ludwika z Tuluzy w "Węgierskim legendarium andegaweńskim" [podczas konferencji:] Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu., 2 marca 2016, .
 • Obrazy Sano di Pietro z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu jako wyraz pobożności i element religijnego krajobrazu XV-wiecznej Sieny [podczas konferencji:] Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny, 25 listopada 2015, .
 • Widzialny znak niewidzialnej łaski. Ikonografia siedmiu sakramentów świętych na tzw. Komplecie żywieckim w skarbcu katedry na Wawelu [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, 29 maja 2015, .
 • Wybrane problemy z ikonografii świętych franciszkańskich w „Węgierskim legendarium andegaweńskim” [podczas konferencji:] Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, 21 maja 2015, .
 • „Tronująca Madonna z Dzieciątkiem” Bernarda Daddiego z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu w kontekście idei nieba jako Niebieskiego Jeruzalem w sztuce XIV i XV w. [podczas konferencji:] Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii, 19 maja 2015, .
 • Dekoracje ornamentalne w italianizujących malowidłach ściennych na terenie Królestwa Węgierskiego pod berłem Andegawenów [podczas konferencji:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki – XIII Ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 21 listopada 2014, .
 • Wybrane problemy z ikonografii chrześcijańskiej w wawelskiej części kolekcji Lanckorońskich [podczas konferencji:] Dar dla narodu - 20-lecie obecności kolekcji Lanckorońskich na Wawelu, 23 pazdziernika 2014, .
 • Funkcja przedstawień legendy św. Mikołaja w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej [podczas konferencji:] Św. Mikołaj Biskup Miry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, 5 listopada 2013, .
 • Wpływ wędrówki relikwii św. Mikołaja biskupa ze Wschodu na Zachód w kształtowaniu się jego ikonografii w średniowiecznej Europie [podczas konferencji:] Itinera clericorum-kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, 23 pazdziernika 2013, .
 • Miedzy Pragą, Budą i Asyżem - gotyckie malarstwo ścienne Johannesa Aquili z końca XIV w. [podczas konferencji:] Centrum-Prowincje-Peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki, 11 pazdziernika 2012, .
 • Umiłowanie sztuki w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II – Kaplica Redemptoris Mater w Watykanie [podczas konferencji:] „Bądźcie wszyscy jednym!” Dziękczynna ekumeniczna konferencja z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, 15 kwietnia 2011, .