ks. dr Krzysztof Tyburowski


 • Dyżur dydaktyczny:
  Semestr zimowy 2015/16: piątki: 16.30-17.15. pokój profesorski WHiDK (ul. Franciszkańska 1)

Curriculum Vitae:

 • 2015 – Konferencje z historii starożytnego Kościoła w Instytucie Św. Piotra Sansa w Fuzhou (Chiny)
 • 2014 - 2015 – prowadzenie lektoratu z języka hiszpańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 2008 - 2012 – Okazjonalne wykłady z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie
 • 2007 - 2015 – Praca na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (asystent: 2007-2009, adiunkt: 2009-2014, 2012-2013: p.o. kierownika katedry Historii Starożytnej)
 • 2001 - 2014 – prowadzenie lektoratu z języka włoskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 2001 - 2005 – wykłady z patrologii i sakramentologii w Instytucie Nauk Religijnych w Gródku (diecezja Kamieniec Podolski, Ukraina)
 • 2000 - 2005 – wykłady z patrologii i sakramentologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku (diecezja Kamieniec Podolski, Ukraina)
 • 1999 - 2015 – wykłady z patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1999 – doktorat obroniony na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie: "L'umanita' peccatrice prima della venuta di Cristo nel Commento al Corpus Paolino dell'Ambrosiaster"
 • 1999 - 2005 – Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z "Wstępu do chrześcijaństwa" i języka polskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1999 - 2001 – prowadzenie lektoratu z języków ukraińskiego i hiszpańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1999 - 2000 – prowadzenie lektoratu z języka czeskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie
 • 1996 – licencjat obroniony na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie: "Le diverse tappe della storia della salvezza nel "Commento alla Lettera ai Romani" dell'Ambrosiaster"
 • 1996 – dyplom "in teologia e scienze patristiche" przyznany na Istituto Patristico "Augustinianum" w Rzymie
 • 1992 – praca magisterska obroniona na KUL: "Przyczyny zwalczania religii według Włodzimierza Ilicza Lenina"

Publikacje:

Monografie:
 • 1. L’umanità peccatrice prima della venuta di Cristo nel Commento al Corpus Paolino dell’Ambrosiaster, Roma: Augustinianum 1999.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • The Apostolic Tradition of Hippolytus. Some New Suggestions [w:] P. Szczur, M. Wysocki [red.], Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu, Lublin: KUL 2011, s. 443-453. [szukaj w bibliotece]
 • Reguły katechumenatu w \"Tradycji Apostolskiej” Hipolita Rzymskiego w kontekście sytuacji wczesnego Kościoła [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, P. Szczur, M. szram, M. Wysocki, M. Ziółkowska [red.], Katechumenat i inicjacja chrześciajńska w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2011, s. 111-120. [szukaj w bibliotece]
 • Wymiary przeżywania niedzieli w myśli chrześcijańskich autorów kartagińskich pierwszej połowy III wieku [w:] J. C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: Unum 2010, s. 95-109.
 • 4. Unus Adam peccavit in omnibus / in Adam omnes peccaverunt. La solidarietà del genere umano con il peccato di Adamo nel pensiero esegetico dell’Ambrosiaster [w:] A. Szal, J. Trojnar [red.], Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Infułatowi doktorowi Stanisławowi Zygarowiczowi, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2001, s. 551-568. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • Wokół dokumentu Benedykta XVI \"Summorum Pontificum\". Racje dla jego uzasadnienia [w:] Studia Leopoliensia, 5 2012, s. 377-402. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Ieiunium and eleemosyna / caritas as Important Elements on the Christian’s Way to Perfection according to the Sermons of St Leo the Great. [w:] Studia Patristica, 51 2011, s. 133-147.
  • Senectus/senex/senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego [w:] Vox Patrum, 56 2011, s. 427-436. [szukaj w bibliotece]
  • La concordanza degli Excerpta di Vincenzo di Lérins con le opere di Agostino d’Ippona [w:] Vox Patrum, 55 2010, s. 655-665. [szukaj w bibliotece]
  • Historyczne racje dla poprawnej pisowni łacińskich nazw własnych: Rzeszów / rzeszowski [w:] Studia Sandomierskie, 17, z. 1-2 2010, s. 189-196.
  • 35. Protokół powizytacyjny z parafii czudeckiej z 1793 roku. Wstęp, komentarz, przygotowanie do druku i tłumaczenie [w:] Resovia Sacra, 17 2010, s. 79-89. [szukaj w bibliotece]
  • Kontekst historyczno-kościelny dokumentu Benedykta XVI Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 r. [w:] Studia Sandomierskie, 16, z. 3-4 2009, s. 147-173.
  • Nieznany dokument Stolicy Apostolskiej zezwalający na odprawianie mszy w kaplicy prywatnej na zamku w Czudcu [w:] Studia Sandomierskie, 16, z. 1-2 2009, s. 253-260.
  • Il peccato di Adamo e il suo influsso sulla storia dell’umanità secondo un Anonimo del IV secolo [w:] Studia Sandomierskie, 15, z. 2-3 2008, s. 181-194.
  • Ancora sul ruolo del demonio nella storia secondo un Anonimo del IV secolo [w:] Vox Patrum, 28, z. 52/2 2008, s. 1265-1275.
  • Le linee principali del Commentarius in Epistulas Paulinas di un Anonimo del IV secolo [w:] Resovia Sacra, 14/15 2008, s. 149-158.
  • Niedziela w myśli Tertuliana [w:] Teologia Patrystyczna, 4 2007, s. 73-88.
  • Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli św. Grzegorza z Nyssy [w:] Studia Sandomierskie, 14, z. 2-4 2007, s. 313-320.
  • Legis naturalis essentia secundum nonnullos Ecclesiae primitivae scriptores – lineamenta generalia [w:] Resovia Sacra, 13 2006, s. 35-47.
  • Śmierć jako konsekwencja grzechu Adama według myśli Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 1 2005, s. 61-70.
  • La sconfitta del diavolo e la redenzione del genere umano mediante l’opera salvifica di Cristo nel Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster, 4 (2005), s. 547-556. [w:] Studia Catholica Podoliae, 4 2005, s. 547-556.
  • Moechia i fornicatio jako delicta inremissibilia w De pudicitia Tertuliana [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 4 2005, s. 133-144.
  • L’importanza della Traditio Apostolica di Ippolito di Roma per la vita della Chiesa – Temi generali [w:] Resovia Sacra, 12 2005, s. 71-86.
  • Il Codex Theodosianus [w:] Studia Sandomierskie, 12, z. 2 2005, s. 99-107.
  • L’importanza della Legge Mosaica nello sviluppo della storia della salvezza secondo il Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 11 2004, s. 49-71.
  • Struktura piekieł według Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 4 2004, s. 119-129.
  • Wkład Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa [w:] Vox Patrum, 24, z. 46-47 2004, s. 211-222.
  • Homo ad imaginem Dei w teologii Ambrozjastra [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 383-402.
  • Bóg i diabeł i ich formae i exempla dla człowieka według myśli Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 3 2004, s. 135-152.
  • Ambrozjaster i zarys jego wizji historii zbawienia [w:] Studia Sandomierskie, 11, z. 2 2004, s. 265-276.
  • L’influsso del peccato di Adamo sugli elementi della natura umana nel pensiero dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 363-373.
  • Le conseguenze della risurrezione di Cristo nel pensiero dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 3 2004, s. 375-382.
  • Przedmiot grzechu Adama w myśli Ambrozjastra na tle współczesnego mu status quaestionis [w:] Studia Sandomierskie, 10 2003, s. 239-251.
  • I diritti del diavolo sull’umanità peccatrice nella teologia dell’Ambrosiaster [w:] Studia Catholica Podoliae, 2 2003, s. 489-501.
  • L’importanza dell’incarnazione del Figlio di Dio nel Commentarius in Epistulam ad Romanos dell’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 9/10 2003, s. 95-105.
  • Chrystus jako Legatus / Vicarius Dei i Archangelus / Primus Angelus Dei w myśli egzegetyczno-teologicznej Ambrozjastra [w:] Studia Sandomierskie, 9 2002, s. 265-276.
  • Una persona / unitas personae nel Contra Sermonem Arrianorum d’Agostino d’Ippona, “Studia Catholica Podoliae” 1 (2002), s. 123-130. [w:] Studia Catholica Podoliae, 1 2002, s. 123-130.
  • Gli elementi della natura umana secondo l’Ambrosiaster [w:] Resovia Sacra, 8 2001, s. 101-115.
  • Kwestia roli Prawa Mojżeszowego w podziale historii zbawienia na etapy w Liście do Rzymian św. Pawła według współczesnej interpretacji teologiczno-egzegetycznej. Patrystyczna próba ustosunkowania się do problemu [w:] Resovia Sacra, 7 2000, s. 99-110.
  • Ostatni milenarysta Zachodu [w:] Resovia Sacra, 6 1999, s. 253-264.
  • Cztery etapy historii zbawienia w myśli patrystycznej: zarys ogólny i wybrane przykłady [w:] Resovia Sacra, 4 1997, s. 201-211.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Powiody prześladowania chrześcijan (501-10-030058)
  • Człowiek pod prawem w myśli teologicznej św. Augustyna - studium z historii teologii (501-10030020)
  • Chrześcijańska Africa proconsularis w czasach Tertuliana i Cypriana ()

  Wygłoszone Referaty:

  • "Traditio Apostolica" Hipolita Rzymskiego jako przykład starożytnej katechezy [podczas konferencji:] W poszukiwaniu skutecznych metod współczesnej katechezy, 9 kwietnia 2016, .
  • Il senso di vita dell’uomo e l’amore di Dio Nel pensiero di Sant’Agostino [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa, 25 lipca 2015, .
  • La naturaleza del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Explicación patrística [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa, 24 lipca 2015, .
  • Dio – amore nell’insegnamento degli antichi Padri della Chiesa (esempi scelti) [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa, 16 lipca 2015, .
  • Perchè Dio è una comunità delle persone? Un contributo patristico [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa, 15 lipca 2015, .
  • El misterio de la vida interior de Dios en El pensamiento de San Agustín [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa, 11 lipca 2015, .
  • Il fine della vita umana nel pensiero della teologia cristiana antica [podczas konferencji:] Konferencja naukowa, Instytut św. Piotra Sansa, 11 lipca 2015, .
  • Symbolika Mszy św. Trydenckiej [podczas konferencji:] konferencja w Szkole Formacji Chrześcijańskiej, 19 pazdziernika 2013, .
  • Wizja integralnego wychowania u Ojców Kościoła [podczas konferencji:] „Matka Zofia Czeska - prekursorka integralnego wychowania młodzieży”, 13 kwietnia 2013, .
  • Wpływ wczesnochrześcijańskich dyskusji doktrynalnych na ukształtowanie się pojęcia osoby [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum filozoficzne „Filozofia dla teologów”, 2 maja 2011, .
  • Senectus/senex/senior w pismach św. Grzegorza Wielkiego [podczas konferencji:] XXXV ogólnopolskie sympozjum patrystyczne„Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej”, 26 pazdziernika 2010, .
  • Katechumenat w „Traditio Apostolica” Hipolita Rzymskiego [podczas konferencji:] Sympozjum patrystyczne „Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym”, 22 wrzesnia 2010, .
  • Fast and Charity as Important Elements of Christian Way to Perfection according to the Sermons of St. Leo the Great [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja patrystyczna “The Image of the Perfect Christian in Patristic Thought”, 12 wrzesnia 2009, .
  • Niedziela w myśli Cypriana z Kartaginy [podczas konferencji:] Sesja naukowa "Niedziela – dzień święty w starożytności chrześcijańskiej”, 30 kwietnia 2009, .
  • Wzajemna wierność małżeńska w nauczaniu Jana Chryzostoma [podczas konferencji:] Sympozjum patrystyczne „Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, 27 listopada 2008, .
  • Niektóre elementy treści i symboliki liturgii trydenckiej [podczas konferencji:] Konferencja na spotkaniu Stowarzyszenia Rozwoju i Obrony Polski, 6 listopada 2008, .
  • Liturgia mszy św. odprawianej przez większą część dziejów kościoła w Sokołowie Małopolskim: jej treść i symbolika [podczas konferencji:] "Domus Dei", 5 listopada 2008, .
  • Biblia poza Biblią? - Ewangelie apokryficzne [podczas konferencji:] Sympozjum katechetyczne diecezji rzeszowskij, 21 kwietnia 2007, .
  • Niedziela w myśli Tertuliana [podczas konferencji:] Sympozjum patrystyczne „Lex orandi – lex credendi, 22 wrzesnia 2006, .
  • Wkład papieża Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa [podczas konferencji:] Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej, 23 listopada 2004, .
  • Sentencja patrystyczna „Extra Ecclesiam nulla salus” [podczas konferencji:] wykład inauguracyjny, 3 pazdziernika 2002, .