dr Barbara Ciciora-Czwórnóg


 • Dyżur dydaktyczny:
  Środa, 14.00 - 14.45 (Sukiennice)

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2012 – członek zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Kraków, Sekcja Sztuki Nowoczesnej
 • 2011 – stypendium badawcze Institut national d’histoire de l’art w Paryżu
 • 2011 – praca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
 • 2010 – kierownik projektu Muzeum Narodowego w Krakowie „Modernizacja galerii stałych MNK” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2009 - 2010 – kierownik Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Krakowie; główne zadanie – dokończenie prac nad otwarciem Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 • 2009 – obrona rozprawy doktorskiej „Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje” napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008 - 2010 – współautor koncepcji scenariusza i współkurator Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach wraz z dr Aleksandrą Krypczyk
 • 2007 – realizacja międzynarodowego projektu Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku (projekt obejmował 3 wystawy: Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo XIX wieku – w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Matejko w Monach
 • 2007 – stypendium badawcze Polskiej Akademii Umiejętności im. Zdziarskiej-Zaleskiej w Bibliotece Polskiej w Paryżu
 • 2005 – raport dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat wartości artystycznej zbiorów zgromadzonych w Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – Koryznówka w Nowym Wiśniczu
 • 2004 – kurator wystawy „Drzeworyty Jana Matejki“; Dom Jana Matejki, marzec – sierpień 2004
 • 2004 - 2012 – skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polonia
 • 2004 - 2007 – realizacja grantu promotorskiego prowadzonego przez prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, opiekuna pracy doktorskiej pt. „Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje”; w ramach grantu kwerendy: --- w Polsce (Warszawa: Muzeum Narodowe i Z
 • 2003 – nominacja na adiunkta w Muzeum Narodowym w Krakowie
 • 2003 – staż muzealny w Neue Pinakothek w Monachium w ramach „Niemiecko-polskiego programu wymiany dla kadry naukowej muzeów“; program zorganizowany przez fundację Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
 • 2003 – członkostwo w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Oddział Kraków
 • 2001 – kurator wystawy „Matejko a średniowiecze”, Dom Jana Matejki, październik 2001 – styczeń 2002; autor katalogu
 • 2001 – stypendium badawcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach współpracy z rządem Wspólnoty Flamandzkiej; Gandawa, Universitet Gent, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
 • 1998 – praca Muzeum Narodowym w Krakowie
 • 1996 - 1998 – przewodnicząca Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1993 - 1998 – studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
 • [współautorstwo z:] Andrzej M. Wyrwa, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki ''Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965'', Dziekanowice - Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] A. Krypczyk, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] W. Bałus, Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec – czerwiec 2007, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Matejko a średniowiecze. Katalog wystawy, październik 2001-styczeń 2002, Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Jana Matejki, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2001. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Św. Leonard Jana Matejki Początki krakowskich witraży [w:] J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska [red.], Witraż w architekturze – architektura na witrażu. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polonia i Muzeum Architektury we Wrocławiu w dniach 17-18 października 2003, Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży 2011, s. 46-55.
 • The Influence of Munich History Painting on Jan Matejko [w:] ed. R. Ochęduszko, W. Bałus [red.], European History Painting in the 19-th Century. Mutual connections - commom Themes - differences, Kraków: Universitas 2010, s. 177-195.
 • Związki malarstwa Henryka Siemiradzkiego z malarstwem europejskim na przykładzie obrazu ''Pochodnie Nerona'' [w:] [red.], Творча постать Г. Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури. Збірник наукових праць Другої Міжнародної науково-практичної конференцїїї, Харків, 21-22 листопада 2008 року, Харків: Спецвипуск: ВІСНИК Харківської державної академїї дизайну і Мистецтв 2009, s. 150-175.
 • Die Muenchner Geschichtsmalerei des 19. Jahrhunderts [w:] Wiss. Red. W. Bałus, B. Ciciora [red.], Die Meister Matejkos, Grottgers, der Gebrueder Gierymski... Muenchner Geschichtsmalerei des 19. Jahrhunderts. Ausstellung im Nationalmuseum in Krakau, Maerz - Juni 2007 und den Museen der Stadt Bamberg, Juni - September 2007, Krakau: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007, s. 39-71.
 • Rzeźby Matki Boskiej oraz śś. Katarzyny i Małgorzaty [w:] [red.], Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: 2007, s. 401-414.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku [w:] red. nauk. W. Bałus, B. Ciciora [red.], Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec – czerwiec 2007, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007, s. 39-71.
 • Malarstwo historyczne profesorów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium [w:] red. nauk. Z. Fałtynowicz, E. Ptaszyńska [red.], Malarze polscy w Monachium. Studia i szkice, Materiały z sesji naukowej, Suwałki: Muzeum Okręgowe w Suwałkach 2007, s. 27-41.
 • Fascynacje Jana Matejki postacią Wita Stwosza [w:] A. Organissty [red.], Wokół Wita Stwosza. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006, s. 358-369.
 • Historia kamienicy Matejków [w:] [red.], 100 lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2004, s. 8-34.
 • Dziewica Orleańska. Rola rekwizytu w warsztacie artystycznym Jana Matejki [w:] S. Czekalski [red.], Materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin 9-10 listopada 2001, Poznań: 2003, s. 55-65.
 • Historia domu Jana Matejki w Krakowie [w:] A. Pieńkos [red.], Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia i rzeczywistość. Materiały z konferencji Instytutu Historii Sztuki UW oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie 25 i 26 kwietnia 2002 r., Warszawa: Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 2002, s. 83-97.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problemy warsztatowe twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie prac Jana Matejki [w:] Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, T. XXXIV 2008, s. 27-41.
 • Jan Matejko in München. Ein Überblick über die Ausbildung des Künstlers [w:] Zeitenblicke – Online-Journal für die Geschichtswissenschaften, Nr 2 2006, s. 0-0.
 • TEMPORE BELLI TRANSPORTATA”. Történetek késő gótikus műalkotások vándorlásáról Felső-magyarország és Pogórze között [w:] Különlenyomat a Művészettörténeti Értesítő, L 2001, s. 117-124.
 • Późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Tarnowcu [w:] Rzeszowska Teka Konserwatorska, T. 2 2000, s. 41-57.
 • Rachunek Aleksandra Ziembowskiego za wykonanie kopii przedmiotów z grobu Kazimierza Wielkiego [w:] Studia Waweliana, T. IX/X 2000, s. 218-220.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • The Feast of Piast – Romantic and National Reception of a Medieval Myth [podczas konferencji:] Food, Feast & Famine (International Medieval Congress), 5 lipca 2016, .
 • Ikonografia chrztu Polski na tle poussinowskiej ''cosa mentale'' i rozwoju malarstwa historycznego w XVIII i XIX wieku [podczas konferencji:] Spór o początki państwa polskiego. Historiografia–tradycja–mit–propaganda, 17 kwietnia 2015, .
 • Reception of Paul Delaroche and his Paintings among Polish in the 19th Century against the Background of French and European Reception of his Œuvre [podczas konferencji:] L'Histoire mise en scène. Représentations du pasé et construction des identités dans l'art du XIXe siècle, 13 czerwca 2014, .