Tarnowskie Studia Teologiczne„Tarnowskie Studia Teologiczne” są naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1938 roku przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Autor przekazuje Redakcji TST elektroniczną wersję tekstu (zapisaną w Wordzie – format „doc” lub „rtf”) wraz ze streszczeniem i słowami kluczami w języku polskim i angielskim (nie dotyczy recenzji i sprawozdań) oraz krótką (2-3 zdania) notką o sobie (tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy/nauki autora – afiliacja, dane kontaktowe).

Zapis przypisów i bibliografii winien być konsekwentny, wykonany według następującego wzoru:

W. Kania, Świadkowie tradycji, Tarnów 1998, s. 32.
J. Green, Teologia, tłum. J. Kowalski, Kraków 2003, s. 71-75.
J. Green, Teologia, w: Teologia dziś, red. J. Kowalski, Tarnów 2001, s. 64.
J. Mieczkowski, Geneza i historia „fermentum”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 63(2010), s. 22.
L. Balter, Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku, „Kolekcja Communio”, t. 7: Zło w świecie, red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1992, s. 291.
Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, red. B. Przybylski, Poznań-Warszawa-Lublin 1970, s. 81.
R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 31997, s. 232-233.

W przypisach nie stosujemy skrótów tytułów czasopism (chyba, że czasopismo cytowane jest bardzo często). Numer przypisu umieszczamy przed kropką kończącą zdanie.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, zmian tytułów oraz adiustacji językowej. Po otrzymaniu recenzji nadesłanego tekstu Redakcja zawiadamia Autora o przyjęciu tekstu do druku. Autor otrzymuje jeden egzemplarz pisma i 5 nadbitek.