Analecta CracoviensiaAnalecta Cracoviensia jest czasopismem rocznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku i jest stale prenumerowany przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie. Zamieszcza artykuły z zakresu filozofii, teologii, historii i prawa kanonicznego, publikowanych zarówno w języku polskim jak też w językach kongresowych.
Aby utrzymać wysoki poziom naukowy Czasopisma i zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierujemy się następującymi zasadami publikacji artykułów:

1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronę) z przypisami i streszczeniem w języku angielskim (wyłącznie). Angielsko-języczne skrzeczenie powinno obejmować tytuł artykułu, jego krótką prezentację oraz słowa kluczowe (key words). Jeśli artykuł jest w języku obcym, to oprócz streszczenia w języku angielskim (z uwagami jak wyżej) należy dodać streszczenie w języku polskim.
2. Zgłoszony artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać wszystkie wskazane wyżej elementy.
3. Zgłoszony artykuł nie może być nigdzie do tej pory publikowany, ani w całości ani w części. Wymagamy także deklaracji, że Nadsyłający jest jedynym i wyłącznym autorem artykułu (jeśli ma on współautora, to fakt ten winien być wyraźnie zaznaczony) – jest to tzw. „zapora ghostwriting”. W związku z tym proszę o dostarczenie do Wydawnictwa Naukowego (31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1) deklaracji o następującej treści:

Wysłany do publikacji w „Analecta Cracoviensia” tekst artykułu pod tytułem ….. jest w całości moją własnością intelektualną. Moje autorstwo dotyczy zarówno koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Do jego powstania nie przyczynił się obcy wkład merytoryczny ani finansowy.

W przeciwnym wypadku należy opisać wkład innych podmiotów i doprecyzować autorstwo. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, dotyczącej autorstwa, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Ze względu na indeksowanie czasopisma proszę też dołączyć zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych adresowych i abstraktu w języku angielskim mojego artykułu do międzynarodowych baz danych współpracujących z "Analecta Cracoviensia".

4. Autor załącza swoje dane: afiliację naukową (miejsce zatrudnienia w jednostce naukowej i stanowisko) oraz adres e-mailowy i pocztowy (nie prywatny lecz miejsca pracy).
5. Każdy artykuł jest kierowany do recenzji zewnętrznej. Dokonuje jej dwóch niezależnych recenzentów, którzy przysyłają jednoznaczną opinię, od której ostatecznie uzależnione jest jego publikowanie. Artykuły są wysyłane bez podania nazwiska autora, tak że recenzenci nie znają danych autora, jak również autor nie zna danych recenzentów. W przypadku recenzji negatywnych autor zostanie o tym poinformowany i zastanie mu przesłana kopia recenzji.
6. Terminem (nieprzekraczalnym) nadsyłania artykułów jest dzień 30 czerwca każdego roku. Artykuły można wysyłać na adres Czasopisma: analecta@upjp2.edu.pl lub na adres Sekretarza: kgryz@op.pl
7. Decyzja o przyjęciu artykułu będzie znana na jesieni każdego roku (około listopada).
8. Angielskojęzyczne streszczenia opublikowanych prac będą udostępniane „online” w międzynarodowej bazie danych "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities"

Zapraszamy do publikacji i prosimy o przestrzeganie wszystkich przedstawionych powyżej zasad.