dr Piotr Grotowski


 • Dyżur dydaktyczny:
  Urlop naukowy.

  (UWAGA! jedyny aktualny e-mail to/WARNING! the only valid e-mail: oxygenium@poczta.fm)

Curriculum Vitae:

 • 2018 – Stypendium naukowe w Dumbarton Oaks (Waszyngton)
 • 2016 – Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn)
 • 2015 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2012 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2012 – Organizacja konferencji "Mimesis in Byzantine Art - Classical, Realistic or Imitative?
 • 2011 – Nagroda Klio w kategorii monografii naukowej za książkę
 • 2009 - 2010 – Fulbright Senior Advanced Research Grant w Dumbarton Oaks w Waszyngtonie i University of Maryland.
 • 2008 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2007 - 2010 – grant z programu „Translacje” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (grant nr 2007/1).
 • 2007 - 2009 – cykl wykładów autorskich "Miedzy Wschodem a Zachodem. Dwie tradycje kultury europejskiej" w Muzeum Narodowym w Krakowie
 • 2006 – adiunkt w katedrze historii sztuki starożytnej i średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki i Kultury Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2006 – stypendium Robert Anderson Trust
 • 2006 – fellowship w ramach programu Andrew W. Mellon Foundation w Instytucie Warburga (School of Advanced Studies), London University
 • 2005 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2005 - 2006 – asystent w katedrze historii sztuki starożytnej i średniowiecznej Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2005 – powołany na członka Komisji Historii Sztuki PAU
 • 2003 - 2011 – powołany na członka Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.
 • 2003 – członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Oddział Krakowski)
 • 2003 - 2005 – stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2003 - 2008 – wykłady zlecone z zakresu historii stuki dla studentów Kulturoznawstwa (Mediterraneistyka i Bałkanistyka) Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2003 - 2005 – wykłady zlecone z zakresu historii stuki dla studentów studiów Historii Sztuki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2001 – pięciomiesięczny staż naukwy w Instytucie Archeologii i Historii Sztuki Bizantyńskiej na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonice (opiekun naukowy: prof. dr hab. T. Pazaras).
 • 2001 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).
 • 2000 – semestralne stypendium na Uniwersytecie Św. Andrzeja w St. Andrews w Szkocji (opiekun naukowy: prof. P. Magdalino).
 • 2000 - 2002 – realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN (nr 1H01E 045 19).
 • 1998 – Asystent w Dziale V "Militaria" Muzeum Narodowego w Krakowie
 • 1997 – stypendium Fundacji im. Stefana Batorego na prowadzenie kwerendy w muzeach i achiwach na Ukrainie
 • 1997 - 2002 – Studia doktoranckie, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński
 • 1992 - 1997 – Studia magisterskie, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • W stronę Patmos. Wizje apokaliptyczne w sztuce bizantyńskiej i pobizantyńskiej [w:] Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz [red.], CZAS APOKALIPSY WIZJE DNI OSTATECZNYCH W KULTURZE EUROPEJSKIEJ OD STAROŻYTNOŚCI DO WIEKU XVII, Warszawa: Neriton 2013, s. 213-232. [szukaj w bibliotece]
 • Program malarski w korpusach nawowych bazylik wczesnobizantyńskich (V–VI w.) – próba podsumowania [w:] J. Urban, A. Witko [red.], Limen expectationis. Ksiega ku czci sp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 131-162. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Metagraphe in Byzantium [w:] Angel Nikolov [red.], Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27 August 2011, Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation 2011, s. 272-272.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z rozważań nad „prowincjonalizmem” w malarstwie bizantyńskim – problem lokalności motywów ikonograficznych [w:] A. Gronek [red.], Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Księga pamiątkowa ku czci Romualda Biskupskiego, Kraków: Collegium Columbinum 2010, s. 399-426.
 • [szukaj w bibliotece]
 • A Place of Novae in Procopius’ De Aedificiis (Buildings) [IV 11/20], [w:] T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo [red.], Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 159-171.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Motywy gotyckie w małopolskim malarstwie ikonowym XV wieku na przykładzie uzbrojenia świętych wojowników [w:] W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak [red.], Artifex doctus. Studia ofiarowane Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007, s. 47-56.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Trapezici, tesinrici i husarze - z rozważań nad genezą husarii [w:] T. Grzybkowska [red.], Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w Osiemdziesięciopięciolecie Urodzin, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006, s. 225-231.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Military Attire of Warrior Saints – between Iconography and Written Sources [w:] F. K. Haarer, E. Jeffreys [red.], Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21-26 August 2006, London: Ashgate 2006, s. 283-285.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dwie nieznane sceny w prezbiterium kolegiaty wiślickiej [w:] W Bałus [red.], Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek,, Kraków: Wydawnictwo UJ 2002, s. 145-154.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ikony – enkolpiony ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie [współatorstwo z:] M. P. Kruk, M. Paszkowski [w:] Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich, Gniezno: 2001, s. 58-59.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Metagraphe in Byzantine Art [w:] ХРИСТIАНСКIЙ ВОСТОКЪ, 6 (XII) NS 2013, s. 504-525. [szukaj w bibliotece]
 • [tłum.] Fotinus - Żywot Jana Postnika (Vita Ioannis Ieiunatoris episcopi Constantinopoleos, BHG II 893, CPG 7971) [w:] Vox Patrum, 59 2013, s. 607-646. [szukaj w bibliotece]
 • Classicisation or representation? Mimesis in Byzantine pictorial arts as a derivative of style [w:] Zograf, 37 2013, s. 23-36. [szukaj w bibliotece]
 • Defining the Byzantine Saint – Creating a Message in Orthodox Art [w:] Series Byzantina, 8 2010, s. 133-158. [szukaj w bibliotece]
 • Вступні зауваження щодо стінопису нефа церкви Св. Онуфрія в Посаді Риботицькому [w:] Студії мистецтвознавчі. Архітектура, образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Академії наук України, 3 (27) 2009, s. 40-70. [szukaj w bibliotece]
 • 2008 On the Margin of Meaning: Some remarks on gesture as depicted in the Orthodox frescoes of Roman Catholic churches in Poland [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 70 2008, s. 163-176. [szukaj w bibliotece]
 • Jerusalem in the Sixth Century: Myth and Reality (Some Remarks on the Byzantine Hierotopia) [w:] Ikonotheka, 21 2008, s. 55-67. [szukaj w bibliotece]
 • Dwie bizantyńskie plakiety z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich (problem autentyczności w świetle badań konserwatorskich i analizy stylowej) [w:] Series Byzantina, 5 2007, s. 39-54. [szukaj w bibliotece]
 • Military Attire of Warrior Saints – A Case of Spekion, [w:] Folia Historiae Artium, Seria Nowa, 11 2007, s. 5-16. [szukaj w bibliotece]
 • Military Equipment as a Symbolic Form in Byzantium (Some preliminary observations) [w:] Byzantinoslavica, 65 2007, s. 91-115. [szukaj w bibliotece]
 • Listy z podróży Cyriaka z Ankony [w:] Portolana. Studia Mediterranea, 3 2007, s. 179-194. [szukaj w bibliotece]
 • Kształtowanie się toposu ikony ranionej a judaizm i islam [w:] Portolana. Studia Mediterranea, 2 2006, s. 127-145. [szukaj w bibliotece]
 • Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych [w:] Acta Militaria Mediaevalia, 1 2005, s. 9-25. [szukaj w bibliotece]
 • Geneza przedstawień świętych wojowników w sztuce bizantyńskiej [w:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 67 2005, s. 95-97. [szukaj w bibliotece]
 • Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahji i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag nad wartością relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa [w:] Series Byzantina, 2 2004, s. 55-84. [szukaj w bibliotece]
 • The Legend of St. George Saving A Youth from Captivity and Its Depiction in Art [w:] Series Byzantina, 1 2003, s. 27-77. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Sztuka bizantyjska (130801)
 • Studium kostiumologiczne przedstawień świętych wojowników w sztuce średniobizantyńskiej (13080005)
 • Ikonografia Kościoła Wschodniego i Zachodniego (501-10-030035)
 • Badania nad ikonografią świętych w Bizancjum (13080006)
 • Architektura wczesno-bizantyjska doby Justyniana I (13080001)

Wygłoszone Referaty:

 • Superstition and Prejudice – false axioms in modern scholarship in the thought on Iconoclasm [podczas konferencji:] Byzantine iconoclasm and its resonance in the Christian tradition, 8 maja 2019, .
 • Memory of Scripture and Church Fathers in the Iconophile Polemics: The Case of Chresis [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 3 lipca 2018, .
 • Holy Shepherds in Byzantine Art. Selected Issues. [podczas konferencji:] Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας, 3 lutego 2018, .
 • Λόγος καὶ μορφή - kilka uwag o teologicznym uzasadnieniu obecności inskrypcji w obrazie i obrazu w kościele [podczas konferencji:] Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej, 16 listopada 2017, .
 • Between East and West. Arms and Armour depicted in Orthodox Frescoes of the First Jagiellonians in Lesser Poland. [podczas konferencji:] Interethnic Relations in Transylvania. War and Peace Shaping the Medieval Life in Central and South-Eastern Europe., 20 pazdziernika 2017, .
 • Ecclesiastical Saints in Byzantine Art – Veritable or Imaginative Portraiture? [podczas konferencji:] Understanding Individuality and depictIng Individuals, 3 marca 2017, .
 • The Image of Warrior Saints in Byzantium – Identity, Meaning and Function [podczas konferencji:] Die Militarisierung der Heiligen in Vormoderne und Moderne, 1 lutego 2017, .
 • Moderacja panelu: Studies in Byzantine Iconography - Part 2 [podczas konferencji:] 23rd International Congress of Byzantine Studies, 26 sierpnia 2016, .
 • A Shepherd’s Crook and a Stone Cut Out without Hands: The Changing Character of Attributes in the Iconography of Byzantine Saints [podczas konferencji:] 23rd International Congress of Byzantine Studies, 25 sierpnia 2016, .
 • Dar cesarza Michała, papieskie tkaniny z chrysoclabas i problem sztuki figuratywnej w epoce ikonoklazmu [podczas konferencji:] Blask i Splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, 23 czerwca 2016, .
 • W poszukiwaniu bizantyńskiego widza - wybrane problemy w rekonstrukcji relacji nadawca – odbiorca [podczas konferencji:] Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, 1 pazdziernika 2015, .
 • Tożsamość świętego. O znaczeniu inskrypcji w identyfikacji osób w sztuce bizantyńskiej [podczas konferencji:] Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu, 28 listopada 2014, .
 • Hodegon – z rozważań nad pierwotną lokalizacją konstantynopolitańskiego sanktuarium [podczas konferencji:] XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 17 wrzesnia 2014, .
 • Bad Emperor: Unintentional Errors in Visual Propaganda of Byzantine Rulers. [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 9 lipca 2014, .
 • Monks in Paradise: The Pride of Studios Abbots Immortalized in Art [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 3 lipca 2013, .
 • Moderacja panelu: In Search of Spiritual Pleasure [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 1 lipca 2013, .
 • Persofikacje w sztuce bizantyńskiej. Próba systematyzacji. [podczas konferencji:] Między symbolem a alegorią, 7 grudnia 2012, .
 • Classicisation or Representation? Mimesis in Byzantine Pictorial Arts as Derivative of Style [podczas konferencji:] Μίμησις in Byzantine Art: Classical, Realistic or Imitative? Second Cracow Symposium on Byzantine Art and Archaeology, 6 wrzesnia 2012, .
 • Autor, inspirator, skryba –podwojne “portrety” na miniaturach frontyspisowych jako wizualny wyraz zależności literackich w sztuce bizantyńskiej (VI-XII w.). [podczas konferencji:] Patriarchaty Wschodu w starożytności, 11 listopada 2011, .
 • Metagraphe in Byzantium [podczas konferencji:] 22nd International Congress of Byzantine Studies, 25 sierpnia 2011, .
 • W stronę Patmos. Apokalipsa i wizja końca i odrodzenia świata w kulturze bizantyńskiej i pobizantyńskiej [podczas konferencji:] Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej", ogólnopolska konferencja naukowa, 12 stycznia 2011, .
 • Eikonismos w apokryfach I tysiąclecia – w poszukiwaniu normatywnych wzorów dla ikonografii świętych (V-VII w.) [podczas konferencji:] X Sympozjum kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku: Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim, 3 pazdziernika 2010, .
 • Heretic Holy Trinity in Byzantine Art [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 15 lipca 2009, .
 • Pogranicza chrześcijaństwa okiem historyka sztuki [podczas konferencji:] Pogranicza chrześcijaństwa, 14 maja 2009, .
 • Defining Byzantine Saint – on the Formulating a Message in the Orthodox Art [podczas konferencji:] Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Art and Archaeology. First Cracow Symposium on Byzantine Art and Archaeology, 9 wrzesnia 2008, .
 • Fox Captured: Animal Fights on Venetian Pavements and their Byzantine Antecedents [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 10 lipca 2008, .
 • Jerusalem in the 6th Century: Myth and Reality [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 12 lipca 2007, .
 • Listy z podróży Cyriaka z Ankony [podczas konferencji:] Mare Apertum (przepływ idei, ludzi i rzeczy w Świecie Śródziemnomorskim), 24 listopada 2006, .
 • Military attire of warrior saints - between iconography and written sources. [podczas konferencji:] 21st International Congress of Byzantine Studies, 22 sierpnia 2006, .
 • On the Margin of Meaning: Gestures in Orthodox Paintings [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500), 12 lipca 2006, .
 • Kształtowanie się toposu ikony ranionej a judaizm i islam [podczas konferencji:] Religie świata śródziemnomorskiego, 19 listopada 2004, .
 • Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych [podczas konferencji:] Sztuka Wojenna na pograniczu Polsko-Rusko-Słowackim w Średniowieczu., 22 pazdziernika 2004, .