dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  poniedziałki, godz. 14.00-14.45, ul. Sławkowska 32

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Między Wschodem a Zachodem. Studia nad historią i sztuką pogranicza polsko-łemkowskiego, Toruń: Dom Wydawniczy "Duet" 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu, t. III [red.], Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Józef Piotrowicz, Siercza, dach Wieliczki. Monografia wsi, Siercza: Wiesław Żyznowski 2005. [szukaj w bibliotece]
 • Odnowa zabytków Krakowa. Geneza, cele, osiągnięcia, zamierzenia, Kraków: Renowacje i Zabytki 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku. Cz. I Miasta Ziemi Krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych. Cz. II Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Prace konserwatorskie w Krakowie. Działalność Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w latach 1990-1998, Kraków: Galposter 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Klasztor Benedyktynek w Staniątkach 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Ulice i place krakowskiego Kazimierza. Z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce, Kraków: Universitas 1992. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Zbigniew Beiersdorf, Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zabudowa mieszkalna kazimierskiego Miasta Żydowskiego do połowy XVII wieku [współatorstwo z:] Marek Łukacz [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2013, s. 143-178.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zespół kolegium jezuickiego w Krzemieńcu i jego autor Piotr Giżycki (na podstawie badań Marii Krasnowolskiej) [w:] Józef Grabski, Weronika Droihobucka-Grzesiak [red.], Plenery krzemienieckie w latach trzydziestych XX wieku, Kraków: IRSA 2013, s. 151-167.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bożnice i cmentarze kazimierskiego Miasta Żydowskiego [w:] [red.], Cracovia Iudaeorum 3D, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2013, s. 99-136.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Średniowieczne wnętrze kościoła Bożego Ciała w świetle kroniki ks. Stefana Ranatowicza CRL [w:] Kazimierz Łatak CRL [red.], Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie - wydarzenia - budowle - kultura, Łomianki: LTW 2012, s. 31-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój przestrzenny i architektura [w:] Julian Dybiec [red.], Łącko i gmina łącka, Kraków: Oficyna Wydawniczo-Drukarska "Secesja" 2012, s. 579-688.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Architektura i urbanistyka Starego Sącza [współatorstwo z:] Zbigniew Beiersdorf [w:] Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2012, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Architektura Nowego Sącza od lokacji miasta (1292) do końca XIX wieku [współatorstwo z:] [w:] Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2012, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wartościowanie czy kategoryzacja? [w:] Bogusław Szmygin [red.], Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa - Lublin: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS 2012, s. 75-80.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dwory pod Krakowem [w:] Mateusz Wyżga [red.], O dziedzictwie kulturowym wsi podkrakowskiej, Kraków - Raciborowice: Czuwajmy 2012, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krajobraz kulturowy - krajobraz zdewastowany. Destrukcja wartości kulturowych w Polsce od 1945 roku [w:] Zofi Budrewicz, Maria Sienko [red.], Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2012, s. 31-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Powrót do źródeł - nieco refleksji [w:] Adam Brincken [red.], Powrót do źródeł. Historia organizowanych przez Wydział Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1996-2011 wypraw artystycznych do najważniejszych ośrodków kultury, muzeów i galerii Europy, Kraków: Museolab 2011, s. 5-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pałac w Kościelcu [w:] Marek Szymaszkiewicz [red.], Dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej, Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie 2011, s. 53-63.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Doktryny konserwatorskie a doświadczenia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa [w:] Bogusław Krasnowolski [red.], Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Kraków: WAM 2011, s. 13-45.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Doktryny i realizacje konserwatorskie - próba podsumowania [w:] Bogusław Krasnowolski [red.], Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Kraków: WAM 2011, s. 415-427.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Realizacja międzywojennego planu Wielkiego Krakowa [w:] Jan M. Małecki [red.], Wielki Kraków. Materiały sesji naukowej odbytej 24 kwietnia 2010 roku, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2011, s. 45-129.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z badań nad rynkami i placami w planach urbanistycznych i programach lokacyjnych miast małopolskich [w:] Stefan Krabath, Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski [red.], Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta w Europie Środkowej, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2011, s. 163-178.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Moda włoska i norymberska wśród elity krakowskiej XV - XVI wieku [w:] Zdzisław Noga [red.], Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z innymi miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku): zbiór studiów, Kraków: Antykwa 2011, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • 124. Muster urbanistischer Anlagen von Lokationstädte in Kleinpolen. Forschungsstand, Methoden und Versuch einer Synthese [w:] Eduard Mühle [red.], Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag 2011, s. 275-321.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Between Florence and Nuremberg. Kraków Art at the Turn of the Middle Ages and Modernity [w:] Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiři Pešek [red.], Zatracená blízkost. Praha – Norimberk v promĕnách staletí, „Documenta Pragensia” 29, Praha: Scriptorium 2010, s. 537-562.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sztuka Krakowa 1. połowy XVII wieku: między stołecznością a prowincjonalizmem [w:] Jan M. Małecki [red.], Kraków stołeczny. Materiały sesji naukowej odbytej 18 kwietnia 2009 roku, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2010, s. 31-70.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój przestrzenny, budownictwo i sztuka [w:] Feliks Kiryk [red.], Radłów, monografia gminy, Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, "Bibliothaeca" 2009, s. 155-236.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Klasztor Bernardynów w Alwerni: historia, architektura, treści ideowe [w:] Bogusław Krasnowolski [red.], Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu, Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie 2009, s. 353-382.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z dziejów kształtowania zespołu Trynitarzy i szpitala Bonifratrów na krakowskim Kazimierzu [w:] Marian Surdacki [red.], Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009, Kraków: Konwent Bonifratrów w Krakowie 2009, s. 153-178.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dwie siedziby Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [w:] Stanisław Sobolewski, Rafał Solewski [red.], Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2009, s. 18-28.
 • Refleksje nad fenomenem kultury i sztuki Krakowa [w:] Stanisław Sobolewski, Rafał Solewski [red.], Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2009, s. 12-17.
 • Przekształcenia krajobrazu miast małopolskich od średniowiecza do współczesności [w:] Marta Wardas-Lasoń [red.], Nawarstwienia histioryczne miast. Forum Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, 7 listopada 2008, Kraków: Wydawnictwa AGH 2009, s. 91-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ze studiów nad wodą w Krakowie [w:] Marta Wardas-Lasoń [red.], Nawarstwienia historyczne miast. Forum Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, 7 listopada 2008, Kraków: Wydawnictwa AGH 2009, s. 259-276.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Średniowieczne i renesansowe pałace krakowskie [współatorstwo z:] Waldemar Komorowski [w:] Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást mĕstského organizmu od středovéku na práh moderní doby, „Documenta Pragensia” 28, Praha: Scriptorium 2009, s. 337-354.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Stanisław Wyspiański a zabytki Krakowa [w:] Anna Czabanowska-Wróbel [red.], Stanisław Wyspiański w labiryncie świata, myśli i sztuki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 405-410.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Lokacje na prawie niemieckim a układy urbanistyczne Krakowa w wiekach XIII i XIV [w:] Andrzej Grzybkowski, Teresa Grzybkowska, Zdzisław Żygulski jun. [red.], Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 650-lecie lokacji Krakowa, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2008, s. 23-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Drewniany kościół w Racławicach Olkuskich i przemiany jego wyposażenia [w:] Marek Walczak, Joanna Wolańska [red.], "Żeby wiedzieć". Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, Kraków: LETTERA-GRAPHIC 2008, s. 199-209.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Układ urbanistyczny lokacyjnego Krakowa [w:] Jan M. Małecki [red.], Kraków - dziedzictwo lokacji. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbytej 21 kwietnia 2007 roku, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2008, s. 7-27.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Układ urbanistyczny Krakowa Wielkiej Lokacji na tle średniowiecznej urbanistyki środkowoeuropejskiej [w:] Dariusz Nowacki [red.], Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materiały 56 Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007, Kraków: Czuwajmy 2008, s. 11-32.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nawarstwienia historyczne: dokument i zabytek [w:] Marta Wardas-Lasoń [red.], Nawarstwienia historyczne miast. II Forum Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, listopad 2007, Kraków: Wydawnictwa AGH 2008, s. 0-0.
 • Zasady lokacyjnego rozmierzenia wsi podhalańskich między Nowym Targiem a Krościenkiem [w:] Jan Gancarski, Anna Muzyczuk [red.], Późne średniowiecze w Karpatach polskich, Krosno: Muzeum Podkarpacia w Krośnie 2007, s. 123-137.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Podgórze [w:] Zdzisław Noga [red.], Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 35-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Lokacje na prawie niemieckim [w:] Zdzisław Noga [red.], Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 9-11.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Królewska rezydencja w Łobzowie [współatorstwo z:] Jan Władysław Rączka [w:] Pałace i wille podmiejskie Krakowa. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 79-100.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowski ośrodek religijny od X do XX wieku [w:] Zdzisław Noga [red.], Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 86-92.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historyczne przemiany krajobrazu Krakowa [w:] Jan M. Małecki [red.], Krajobraz Krakowa wobec zagrożeń. Materiały Sesji Naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 7-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Średniowieczne lokacyjne układy urbanistyczne w Małopolsce - Medieval Settlement Urban Desings in Małopolska [w:] Anna Biedrzycka, Agnieszka Kotylak-Hapanowicz [red.], Europejskie miasta prawa magdeburskiego. Tradycja, dziedzictwo, identyfikacja, sesja komparatystyczna, Kraków 13-15 października 2006 - European Cities of Magdeburg Law. Tradition, Heritage, Identity, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2007, s. 118-128.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Jerzy Wyrozumski [red.], Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, "Biblioteka Krakowska" 150, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 355-426.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierz [w:] Zdzisław Noga [red.], Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 31-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pierwszy "atlas" historyczny Krakowa [w:] Zdzisław Noga [red.], Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 38-39.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Brzegi i Grabie: małe Ojczyzny [w:] Wiesław Żyznowski [red.], Brzegi i Grabie pod Niepołomicami. Historia, zwyczaje, pisarstwo, dzieje jednej rodziny, Siercza: Wiesław Żyznowski 2006, s. 17-155.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przestrzeń miejska [w:] Jan M. Małecki [red.], Kraków - dziedzictwo wieków, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2006, s. 18-45.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wzorce układów urbanistycznych w Małopolsce: stan i metody badań, postulaty badawcze, próba syntezy [w:] Cezary Buśko, Mateusz Goliński, Barbara Krukiewicz [red.], Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29 października 2002 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, s. 65-137.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wnętrze starego kościoła: sacrum, dokument, zabytek [w:] Barbara Major, Joanna Matyja [red.], Sacrum i sztuka żywa - życie i sztuka, Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 2004, s. 17-30.
 • Studie über österreichische Architektur, Städtebau und Raumplanung in Galizien in den Jahren 1772-1815 [w:] Anna Glaser, Zofia Kowalska, Jan Byczkowski, Jerzy Gadomski, Stanisław Grodziski [red.], Aus der Geschichte Österreichs in Mitteleuropa, Heft 4 Kunstgeschichte, Wien: Institut Janineum 2003, s. 130-161.
 • Dwie siedziby "Naszej Przeszłości" [w:] Jan Dukała, Jan Kopiec [red.], Sto tomów "Naszej Przeszłości", Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość" 2003, s. 337-420.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowa architektura w centrum miasta zabytkowego [w:] Andrzej Adam Zwierzchowski, Rafał Eysymontt, Tadeusz Rudkowski [red.], Współczesna architektura w zabytkowym mieście, Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 2003, s. 0-0.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z badań nad urbanistyka i architekturą Nowego Sącza w okresie autonomii galicyjskiej [w:] Zbigniew Beiersdorf, Andrzej Laskowski [red.], Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, Jasło: Regionalkny Ośrodek Studiów i Dokumentacji Środowiska Kulturowego w Rzeszowie 2001, s. 153-166.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierz [w:] Henryk Stachowski [red.], Encyklopedia Krakowa, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 400-403.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Architektura [od XVI w. do 1945 r.] [w:] Henryk Stachowski [red.], Encyklopedia Krakowa, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 20-24.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Podgórze [współatorstwo z:] Jan M. Małecki [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 771-773.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z badań nad urbanistyką Krakowa i miast Ziemi Krakowskiej [w:] Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski [red.], Średniowieczny Śląsk i Czechy: centrum średniowiecznego miasta; Wrocław a Europa Środkowa. Materiały z konferencji Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 20-22 października 1999 r., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, AKME - Zdzisław Wiśniewski 2000, s. 75-95.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fragment fortyfikacji Bielska w świetle dotychczasowych badań nad systemem obronnym miasta w średniowieczu [współatorstwo z:] Sławomir Dryja, Stanisław Sławiński [w:] Krajobrazy, Kraków: Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie 2000, s. 95-108.
 • Poglądy profesora Józefa E. Dutkiewicza na konserwację dzieł sztuki mi ochronę zabytków. Próba odtworzenia [w:] Maria Ostaszewska [red.], Drogi współczesnej konserwacji. Aranżacja, ekspozycja, rekonstrukcja. Profesorowi Józefowi E. Dutkiewiczowi w 30. rocznicę śmierci, "Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie" IX, cz. 1, Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 1999, s. 44-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój przestrzenny, zabytki i wartości kulturowe [w:] Jerzy Motyka [red.], Chrzanów. Studia z dziejów miasta, Chrzanów: Oficyna Cracovia 1999, s. 231-376.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historia [w:] Ks. Stanisław Bercal [red.], Renowacja Bazyliki Mariackiej 1989-1999, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1999, s. 9-24.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zapomniane sakntuarium maryjne i lateraneńskie z 1. połowy XVII wieku w Suchej: wielka treść w skromnej formie [w:] Magdalena Piwocka, Dariusz Nowacki [red.], Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski, Zamek Królewski na Wawelu 1998, s. 127-138.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zabytki i wartości kulturowe [w:] Józef Hampel, Feliks Kiryk [red.], Sucha Beskidzka, Kraków: Secesja 1998, s. 445-529.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Urbanistyka i architektura oraz plastyka [między wojnami światowymi]; Urbanistyka, architektura i plastyka [w ostatnim pięćdziesięcioleciu] [współatorstwo z:] Zbigniew Beiersdorf [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz: Secesja 1996, s. 247-247.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Architektoniczny pejzaż Krakowa około roku 1400 [współatorstwo z:] Waldemar Komorowski [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, Warszawa: Ars Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie 1996, s. 105-124.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kontekst historyczny i dziedzictwo kulturowe [w:] David Cameron, Kazimierz Trafas i in. [red.], Kazimierz - plan działań. Projekt opracowany przez miasta Kraków, Edynburg i Berlin w ramach programu Unii Europejskiej ECOS, Kraków: VIATOR 1994, s. 17-17.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Budownictwo, architektura i sztuka [w okresie przedautonomicznym]; Przekształcenia urbanistyczne, architektura i sztuka [w dobie autonomii galicyjskiej] [współatorstwo z:] Zbigniew Beiersdorf [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz: Secesja 1993, s. 141-141.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój urbanistyczny Żywca do połowy XVII w. [w:] Ewa Chojecka [red.], O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich, Katowice: Wydawnictwo Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 1993, s. 137-159.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój przestrzenny; sztuka gotycka; sztuka renesansu i manieryzmu; urbanistyka i sztuka baroku [współatorstwo z:] Zbigniew Beiersdorf` [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz: Secesja 1992, s. 97-97.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Studium historyczno-urbanistyczne krakowskiego Kazimierza [w:] Ryszard Szczygieł [red.], Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych. Materiały II Sympozjum Miast Kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, 23-24 września 1988 roku, Radom - Kazimierz Dolny: Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego, Radomskie Towarzystwo Regionalne 1990, s. 65-71.
 • Rozwój przestrzenny Wieliczki [współatorstwo z:] Zbigniew Beiersdorf [w:] Wieliczka. Problemy ratowania zabytkowej kopalni soli i starego górniczego miasta, "Problemy Ekologiczne Krakowa", Kraków: Polski Klub Ekologiczny - koło przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1983, s. 7-14.
 • Sztuka Starego Sącza [współatorstwo z:] Zbigniew Beiersdorf, Marian Kornecki [w:] Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, s. 304-340.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zabytki w dorzeczu Białej Dunajcowej [w:] Zdzisław Czeppe [red.], Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadninia jego ochrony, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976, s. 0-0.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kamienica Jonasza syna Abrahama - dzieło współpracowników Berrecciego [w:] Rocznik Krakowski, 79 2013, s. 59-66. [szukaj w bibliotece]
 • Pałac pod Krzysztofory - stan badań, charakterystyka źródeł, postulaty badawcze [w:] Krzysztofory, XXX 2012, s. 25-36. [szukaj w bibliotece]
 • Lokacyjny układ urbanistyczny Krościenka - próba rekonstrukcji [w:] Wierchy, LXXVII 2011, s. 135-146. [szukaj w bibliotece]
 • Szkoła Przemysłowa w Krakowie. Początki instytucji i historia budowy gmachów [w:] Krzysztofory, XXIX 2011, s. 251-270. [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska prezentacja sztuki europejskiej. Skarby Korony Hiszpańskiej, lipiec - październik 2011, Muzeum Narodowe w Krakowie [w:] Dekada Literacka, XXI, nr 4 (247) 2011, s. 110-119. [szukaj w bibliotece]
 • Rynek Główny w Krakowie: kompozycja i funkcja na tle regularnych układów urbanistycznych średniowiecznej Europy [w:] Krzysztofory, XXVIII, cz. I 2010, s. 53-74. [szukaj w bibliotece]
 • Tadeusz Bonifacy Chrzanowski (1926-2006) [w:] Folia Historiae Artium, seria nowa, XII 2009, s. 153-159. [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierz krakowski w dobie upadku: od najazdu szwedzkiego (1655-1657) do dzieła Komisji Dobrego Porządku (1786-1791) i III rozbioru Polski (1795) [w:] Krzysztofory, XXVII 2009, s. 139-158. [szukaj w bibliotece]
 • [recenzja:] Atlas historyczny miast polskich, t. IV Sląsk, zesz. 5 Świdnica, red. Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Wrocław 2008 [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, LVII, nr 1 2009, s. 136-138. [szukaj w bibliotece]
 • Krystyna Bartel-Bochnak (1944-2008) [w:] Rocznik Krakowski, LXXV 2009, s. 211-214. [szukaj w bibliotece]
 • Urbanizacja Małopolski w dobie Bolesława Wstydliwego: kompozycje i programy układów lokacyjnych, c. II [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XXXVIII-XXXIX 2008, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • Klemens Bąkowski a ochrona krakowskich zabytków na przełomie wieków XIX i XX [w:] Rocznik Krakowski, LXXIV 2008, s. 26-49. [szukaj w bibliotece]
 • Uposażenie ziemskie lokacyjnego Krakowa a uposażenie wójtowskie [w:] Krzysztofory, XXVI 2008, s. 41-56. [szukaj w bibliotece]
 • Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia miast małopolskich od doby lokacyjnej po współczesność jako wyraz przeobrażeń funkcjonalnych [w:] Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, 4 2008, s. 9-33. [szukaj w bibliotece]
 • Konserwatorskie problemy otoczenia Wawelu [w:] Krzysztofory, XXV 2007, s. 113-124. [szukaj w bibliotece]
 • Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Chrzanowskim (1926-2006) [w:] Alma Mater, 89 2007, s. 42-44. [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój osadnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej [w:] Roczniki Geomatyki, V, zesz. 8 2007, s. 89-114. [szukaj w bibliotece]
 • Urbanizacja Małopolski w dobie Bolesława Wstydliwego: kompozycje i programy układów lokacyjnych, c. I [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XXXVI-XXXVII 2006, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • Krakowskie warsztaty budowlane i kamieniarskie na przełomie średniowiecza i nowożytności [w:] Rocznik Krakowski, LXXII 2006, s. 87-112. [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego nie wolno podpiwniczać krakowskiego Rynku [w:] Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 54 2005, s. 105-108. [szukaj w bibliotece]
 • Tożsamość i historia w sztuce małopolskich środowisk zakonnych XVII i XVIII wieku [w:] Annales Accademiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, I 2005, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • Kraków, Zawichost, Skała, Nowe Miasto Korczyn, Sącz: plany urbanistyczne jako źródło dla badań nad epoką Bolesława Wstydliwego, błog. Salomei i św. Kingi [w:] Nasza Przeszłość, CI 2004, s. 147-196. [szukaj w bibliotece]
 • Tadeusz Bonifacy Chrzanowski: nauka, sztuka, literatura, radość życia [w:] Konspekt, 16/17 2004, s. 31-34. [szukaj w bibliotece]
 • Układ urbanistyczny Biecza w XIII i XIV wieku: kompozycja i analogie [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, IL, zesz. 4 2004, s. 361-369. [szukaj w bibliotece]
 • Trzy układy przestrzenne Nowego Targu [w:] Wierchy, LXX 2004, s. 127-138. [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierskie Miasto Żydowskie i jego zabudowa w połowie XVII wieku w świetle niektórych przekazów źródłowych [w:] Krzysztofory, XXII 2004, s. 7-33. [szukaj w bibliotece]
 • Początki parafii Chrystusa Króla i św. Józefa w Dąbrowie Górniczej [w:] Nasza Przeszłość, XCIX 2003, s. 319-354. [szukaj w bibliotece]
 • Młynówka Królewska - geneza i przekształcenia [w:] Rocznik Krakowski, LXIX 2003, s. 25-33. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie Krakowa dla kultury Polski i Europy Środkowej [w:] Aura, 5/03 2003, s. 8-11. [szukaj w bibliotece]
 • Poglądy konserwatorskie Mariana Korneckiego [w:] Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 48 2002, s. 50-63. [szukaj w bibliotece]
 • Marian Kornecki (1924-2001) [w:] Rocznik Krakowski, LXVIII 2002, s. 221-227. [szukaj w bibliotece]
 • Bożnica Wysoka na krakowskim Kazimierzu [w:] Krzysztofory, XXI 2002, s. 35-46. [szukaj w bibliotece]
 • Dzieje budowy, architektura i symbolika kościołów Św. Aleksandra i Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej [w:] Nasza Przeszłość, XCVIII 2002, s. 415-464. [szukaj w bibliotece]
 • Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Gołonogu. Ze studiów nad tradycjami kultury religijnej Zagłębia Dąbrowskiego [w:] Nasza Przeszłość, XCVII 2002, s. 125-150. [szukaj w bibliotece]
 • Konserwatorska wizja Krakowa a działalność Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w latach 1990-2001 [w:] Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 46 2001, s. 7-20. [szukaj w bibliotece]
 • "Przeciw zamierzeniu rozebrania". Przyczynek do dziejów drewnianego kościoła z Komorowic [w:] Teki Krakowskie, IX 1999, s. 71-76. [szukaj w bibliotece]
 • Kazimierz [w:] Aura, 11/98 1998, s. 9-11. [szukaj w bibliotece]
 • Późnogotycka monstrancja staniątecka w świetle dokumentów klasztornych [w:] Teki Krakowskie, VIII 1998, s. 19-24. [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój urbanistyczny Białej do początku XIX wieku [w:] Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, III 1997, s. 163-184. [szukaj w bibliotece]
 • Problemy konserwatorskie dawnego Miasta Żydowskiego na krakowskim Kazimierzu w pracach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa [w:] Biuletyn Społecznegop Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 38 1996, s. 62-64. [szukaj w bibliotece]
 • Konserwacja krakowskich zabytków w latach 1990-1994 w działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa [w:] Rocznik Kakowski, LXI 1995, s. 133-140. [szukaj w bibliotece]
 • Lokacyjne układy osadnicze w okolicach Bielska - próba rekonstrukcji [w:] Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, II 1995, s. 34-53. [szukaj w bibliotece]
 • Gotyckie stalle bernardyńskie z Tarnowa [w:] Rocznik Tarnowski, 1 (1991-1992) 1992, s. 25-30.
 • Nazwy ulic krakowskiego Kazimierza [w:] Spotkania z Zabytkami, 4 (56) 1991, s. 41-42. [szukaj w bibliotece]
 • Ol Cracow and how to save it [w:] Kraków. Magazyn kulturalny, Special Edition 1990, s. 46-47.
 • Z badań nad urbanistyką i architekturą krakowskiego Kazimierza w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych [w:] Rocznik Krakowski, LV 1989, s. 103-112. [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona historycznych wartości nazw krakowskich [w:] Spotkania z Zabytkami, 6 (46) 1989, s. 27-28. [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Miasta Żydowskiego na krakowskim Kazimierzu [w:] Krzysztofory, XV 1989, s. 84-98. [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka konserwatorska krakowskiego Kazimierza [w:] Rocznik Krakowski, LIV 1988, s. 233-237. [szukaj w bibliotece]
 • Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w XIV wieku [w:] Rocznik Krakowski, LIV 1988, s. 17-57. [szukaj w bibliotece]
 • Austriackie umocnienia Wieliczki z lat 1777-1779 [współatorstwo][w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XIX 1985, s. 231-239. [szukaj w bibliotece]
 • Bronowice Małe jako przykłd badawczej i konserwatorskiej problematyki wsi podkrakowskiej, cz. I [współatorstwo][w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVIII 1984, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • Działalnośc krakowskich stowarzyszeń naukowych i twórczych w dziedzinie ochrony konserwatorskiej Krakowa [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVII 1983, s. 263-270. [szukaj w bibliotece]
 • Bronowice Małe jako przykłd badawczej i konserwatorskiej problematyki wsi podkrakowskiej, cz. I [współatorstwo][w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVII 1983, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój przestrzenny i architektura Rabki [współatorstwo][w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVI 1982, s. 125-136. [szukaj w bibliotece]
 • Architektura kościoła i klasztoru Klarysek w Starym Sączu [współatorstwo][w:] Currenda [Diecezji Tarnowskiej], 1981, nr 5-8 1981, s. 133-138. [szukaj w bibliotece]
 • Układy urbanistyczne krakowskiego Okołu - próba rekonstrukcji [współatorstwo][w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XV 1981, s. 69-83. [szukaj w bibliotece]
 • Późnobarokowa polichromia kościoła franciszkańskiego w Nowym Korczynie [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XL, nr 3 1978, s. 301-308. [szukaj w bibliotece]
 • Nadinna w girlandzie - obraz Jana Breughla Starszego w klasztorze SS. Norbertanek w Imbramowicach [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XXXVIII, nr 1 1976, s. 11-22. [szukaj w bibliotece]
 • Ekspozycja muzealna jako interpretacja historycznych i artystycznych wartości ratusza w Tarnowie [w:] Arkusze Muzealne, 1 1975, s. 0-0.
 • Powstanie i rozwój przestrzenny uzdrowiska w Szczawnicy [w:] Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, 1971-1972 1972, s. 0-0.
 • Dwa insygnia pontyfikalne w skarbcu Bożogrobców w Miechowie [współatorstwo][w:] Biuletyn Historii Sztuki, XXXIV, nr 3-4 1972, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • Architektura loggii małopolskich w latach 1500-1650 [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XXXI, nr 4 1969, s. 434-437. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Człowiek wobec wyzwań życia codziennego. Praca, rodzina, religia w świetle źródeł archiwalnych, średniowiecznych i nowożytnych (501-10-030080)