Polonia Sacra"Polonia Sacra" to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zostało wznowione 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej.
Redakcja mieści się w pomieszczeniach Wydawnictwa Naukowego: 31-004 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10; tel. 12 422 60 40.
"Polonia Sacra" publikuje artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii.
Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty, zredagowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UPJP2 w pozycji "Zasady dla autorów". Artykuły winny być zaopatrzone w streszczenie, tytuł i kluczowe słowa w języku angielskim.
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, szczególnie jeśli chodzi o autorstwo koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ ghostwriting i guest authorship stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji wraz z manuskryptem odpowiednich deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Kryterium recenzji poza metodologiczną i merytoryczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój nauk teologicznych.

Czcigodni Autorzy!
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, szczególnie jeśli chodzi o autorstwo koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ ghostwriting i guest authorship stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji wraz z manuskryptem odpowiednich deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Dlatego proszę o dostarczenie do Wydawnictwa Naukowego (31-004 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10) deklaracji o następującej treści:

Wysłany do publikacji w „Polonia Sacra” tekst artykułu pod tytułem jest w całości moją własnością intelektualną. Moje autorstwo dotyczy zarówno koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Do jego powstania nie przyczynił się obcy wkład merytoryczny ani finansowy.

W przeciwnym wypadku należy opisać wkład innych podmiotów i doprecyzować autorstwo.
Ze względu na indeksowanie czasopisma proszę też dołączyć adres pocztowy wraz z danymi o zatrudnieniu, adres e-mail, oraz zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych adresowych i abstraktu w języku angielskim mojego artykułu do międzynarodowych baz danych współpracujących z "Polonia Sacra".

Streszczenia są dostępne online w międzynarodowej bazie danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities:
http://cejsh.icm.edu.pl