dr hab. Sławomir Dryja


 • Dyżur dydaktyczny:
  Poniedziałek: 16.30 - 17.45, ul. Sławkowska 32, pok. 4

Curriculum Vitae:

 • 2014 – Członek kolegium redakcyjnego Folia Historica Cracoviensia
 • 2012 – zatrudniony w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2010 – odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia, za współorganizację ekspozycji "Podziemny Rynek"
 • 2010 – Wykłady zlecone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury
 • 2007 - 2009 – Kierownik prac archeologicznych na zamku w Mirowie.
 • 2005 - 2010 – Kierownik (wspólnie z dr C. Buśko) badań archeologicznych prowadzonych po wschodniej stronie Rynku Głównego w Krakowie.
 • 2004 - 2005 – Kierownik badań archeologicznych dawnego klasztoru Koletek w Krakowie
 • 2002 - 2012 – Kierownik prac archeologicznych na zamku w Rabsztynie. Współautor (wspólnie z dr inż. W. Niewaldą) koncepcji odbudowy węzła bramnego oraz rewitalizacji wzgórza zamkowego.
 • 2001 - 2008 – Kierownik prac archeologicznych na zamku w Bobolicach. Współautor (wspólnie z dr inż. W. Niewaldą) koncepcji rewitalizacji zamku.
 • 1995 – uzyskanie stopnia doktora w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1989 – praca dyplomowa wykonana w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1983 – Ukończenie nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Wróblewskiego w Krakowie

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • Die Innenbebauung des Krakauer Ringplatzes im Mittelalter [współatorstwo z:] Wojciech Głowa, Waldemar Niewalda, Stanisław Sławiński [w:] Breslau und Krakau im Hohen und Spӓteten Mittelalter. Stadgestalt – Wohnraum – Lebensstil, Kӧln, Weimar, Wien: Bӧhlau Verlag 2014, s. 279-294. [szukaj w bibliotece]
 • Pozostałości pieca grzewczego z pierwszej ćwierci XVI wieku z badań przy ul. św. Tomasza 34 w Krakowie [współatorstwo z:] Maryla Dryja [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 2014, s. 105-124. [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zamek w Mirosławcu w świetle badań przeprowadzonych w 2013 roku [w:] Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Waleckiej, 5 2014, s. 52-77. [szukaj w bibliotece]
  • Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku [współatorstwo][w:] Wadoviana, 16 2013, s. 7-24. [szukaj w bibliotece]
  • Dwór w Graboszycach k. Zatora w świetle ostatnich badań - pierwsze fazy budowy (XV - XVII w.) [współatorstwo][w:] Wadoviana, 16 2013, s. 25-48. [szukaj w bibliotece]
  • Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo-piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, IV 2012, s. 92-112.
  • Najstarsze fazy kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Stanisława w Żębocinie [współatorstwo][w:] Folia Historica Cracoviensia, XVIII 2012, s. 7-46. [szukaj w bibliotece]
  • Obcy skazani na śmierć? - analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII-wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie [współatorstwo][w:] Funeralia Lednickie, 14 2012, s. 203-210. [szukaj w bibliotece]
  • A case of the Execution of Swedish Soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.) [współatorstwo][w:] International Journal of Osteoarchaeology, 2011 2011, s. 730-736. [szukaj w bibliotece]
  • Główne kierunki rozwoku krakowskiego Rynku Głównego od połowy XIII do początek XVI wieku [współatorstwo][w:] Czasopismo Techniczne. II formu Archtecturae Poloniae Medievalis. Z badań nad rozwojem architektury średniowiecznej, Z. 23, R. 108 2011, s. 49-66. [szukaj w bibliotece]
  • Miary krakowskiego piwowarstwa w XVI wieku [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIX, nr 1 2011, s. 3-24. [szukaj w bibliotece]
  • Sukiennice krakowskie – fazy budowy [współatorstwo][w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010, s. 173-198. [szukaj w bibliotece]
  • Przemiany architektoniczne Kramów Bogatych i Kramów Bolesławowych [współatorstwo][w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010, s. 153-172. [szukaj w bibliotece]
  • Wstępne wyniki badań archeologicznych i architektonicznych przeprowadzonych w związku z remontem budynku dawnego spichlerza przy placu Sikorskiego w Krakowie [współatorstwo][w:] Biuletyn SKOZK, 59 2010, s. 158-163. [szukaj w bibliotece]
  • Rynek krakowski po lokacji – główne kierunki rozwoju bloku śródrynkowego [współatorstwo][w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010, s. 99-112. [szukaj w bibliotece]
  • Sprawozdanie z badań archeologicznych na Górze zamkowej w Cieszynie, województwo śląskie, Badania archeologizne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007 – 2008 [współatorstwo][w:] Badania archeologizne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007 – 2008, 2007-2008 2010, s. 94-101. [szukaj w bibliotece]
  • Badania archeologiczne na dziedzińcu kamienicy przy ul. Grodzkiej 65 w Krakowie. Wstępna interpretacja znalezisk [współatorstwo][w:] Biuletyn SKOZK, 59 2010, s. 153-157. [szukaj w bibliotece]
  • Technologiczny aspekt produkcji piwowarsko-słodowniczej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej [w:] Archaeologia Historica Polona, 18 2009, s. 185-208. [szukaj w bibliotece]
  • Podsumowanie badań przy ul. św. Tomasza w Krakowie [w:] Krzysztofory, 23 2005, s. 41-62. [szukaj w bibliotece]
  • Zamekw Bobolicach w świetle prac badawczych przeprowadzonych 2002 roku [współatorstwo][w:] Ziemia Częstochowska, 29 2003, s. 27-44. [szukaj w bibliotece]
  • Zagadnienia archeologiczne w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów. [współatorstwo][w:] Materiały XI Konferencji Naukowo-Technicznej – Systemy Informacji Przestrzennej, XI 2001, s. 200-231.
  • Wstępne sprawozdanie z badań w 1998 r. na stanowisku 15 w Prałkowcach, pow. Przemyśl [w:] Rocznik Przemyski, t. 37, z.1 2001, s. 119-128. [szukaj w bibliotece]
  • Fragment fortyfikacji Bielska w rejonie ulicy Krętej w świetle dotychczasowych badań nad systemem obronnym, miasta w średniowieczu [współatorstwo][w:] Krajobrazy, księga pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin profesora Janusza Bogdanowskiego, Księga Pamiątkowa 2000, s. 100-121. [szukaj w bibliotece]
  • Najwcześniejsze dzieje Zatora w świetle dotychczasowych badań historycznych i archeologicznych [w:] Teki Krakowskie, 10 1999, s. 17-31. [szukaj w bibliotece]
  • Pierwsze znalezisko wczesnoneolitycznych przekłuwaczy typu vedrovice z ziem polskich : Zagadnienia wstępne [w:] Sprawozdania Archeologiczne, 50 1998, s. 143-148. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ślady wczesnoneolitycznego osadnictwa, cyklu wstegowego, w dolnym odcinku doliny górnej Wisły [współatorstwo][w:] Sprawozdania Archeologiczne, 47 1995, s. 55-67. [szukaj w bibliotece]
  • Badania wykopaliskowe na stanowisku 2 w Malcu, województwo bielskie, w 1991 roku [współatorstwo][w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991 — 1992, 1991-1992 1994, s. 51-54. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Znalezisko brązowej siekierki tulejowatej z okolic Krakowa [współatorstwo][w:] Sprawozdania Archeologiczne, 45 1993, s. 155-158. [szukaj w bibliotece]
  • Nowe stanowiska z epoki kamienia w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej [współatorstwo][w:] Acta Archaeologica Carpathica, 30 1991, s. 213-222. [szukaj w bibliotece]
  • Nieznana jaskinia w pienińskim pasie skałkowym [współatorstwo][w:] Wierchy, 57 1991, s. 116-118. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Stanowisko kultury świderskiej w Krempachach na Podhalu (gm. Nowy Targ) [współatorstwo][w:] Acta Archaeologica Carpathica, 29 1990, s. 229-232. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Życie codzienne mieszczaństwa polskiego i elit intelektualnych w XIV i XIX wieku. Praca, rodzina, religia. Postawy wobec śmierci. (501-10-030052)
  • Socjotopografia piwowarstwa krakowskiego w 2 poł. XVI- 1 poł. XVII wieku (501-10-030078)
  • Podstawowe zagadnienia ekologii historycznej miast Małopolski w średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej (501-10-030077)
  • Piwowarstwo krakowskie w XVI – XVII wieku w świetle badań interdyscyplinarnych. Modele, symulacje, badania laboratoryjne (501-10-030105)
  • Materialne i duchowe aspekty aktywności grup społecznych (szlachta, mieszczaństwo, chłopstwo) w XIII-XIX wieku. Powiązania-relacje-oddziaływanie (501-10-030055)

  Wygłoszone Referaty:

  • Badanie średniowiecznej sztuki piwowarskiej metodami mikrobiologicznymi i przeniesienie rezultatów we współczesną rzeczywistość [podczas konferencji:] VI Kongres Mediewistów Polskich, 21 wrzesnia 2018, .
  • The Astonishing Middle Ages in Polish Countries, 10th-15th Centuries: Mysterious Art, Strange Inhabitants, Unusual Graves [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2017 in Leeds, Special Thematic Strand: Otherness, 5 lipca 2017, .
  • Zapotrzebowanie na energię krakowskiego przemysłu piwowarsko-słodowniczego w XVI i 1 poł. XVII wieku w świetle kwerendy archiwalnej i symulacji procesu spalania w piecach bezkominowych [podczas konferencji:] Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych, 28 wrzesnia 2016, .
  • Práce sládka Thomasa Latosa z Rokycan circa Pilzna Bohemie a jeho rodiny v Krakově. Obraz krakovskeho pivovarnictví v 16. století [podczas konferencji:] Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v Českých zemích, 24 wrzesnia 2015, .
  • Dawni mieszkańcy Garbar w ujęciu biokulturowym w świetle badań cmentarza powstałego z fundacji ks. Jana Welsa [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, 29 maja 2015, .
  • Czy inwestycja w mini browar może być opłacalna ? Współczesne i szesnastowieczne realia prowadzenia przedsiębiorstwa piwowarskiego. [podczas konferencji:] IV Międzynarodowe Forum Technologii Browarniczych, 26 pazdziernika 2014, .
  • Rewitalizacja zabytkowych browarów. Browar w zabytkowych wnętrzach. [podczas konferencji:] III Forum Technologii Browarniczych, 10 pazdziernika 2013, .
  • Wyniki prac archeologicznych prowadzonych na zamku w Mirosławcu [podczas konferencji:] Spotkania czterech kultur, 12 lipca 2013, .
  • Badawcze i konserwatorskie aspekty rewitalizacji zamku w Bobolicach [podczas konferencji:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, 23 marca 2013, .
  • Krakowskie Kramy Bogate [podczas konferencji:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, 23 marca 2013, .
  • Mury obronne Olkusza w świetle ostatnich badań [podczas konferencji:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, 22 marca 2013, .
  • Piwowarzy i słodownicy w krajobrazie szesnastowiecznego Krakowa [podczas konferencji:] Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej, 16 listopada 2012, .
  • Metody określania chronologii obiektów odkrytych na Rynku Głównym w Krakowie [podczas konferencji:] Praha archeologicka – mesto UNESCO a jeho archeologicke dedictvi, 20 maja 2009, .
  • Blok śródrynkowy w Krakowie w 2 połowie XIII – XIV wieku [podczas konferencji:] II Forum Archtecturae Poloniae Medievlis, 16 maja 2009, .
  • Układy komunikacyjne krakowskiego Rynku Głównego [podczas konferencji:] Ulica, plac i cmentarz w społecznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy środkowej, 5 grudnia 2008, .
  • Technologiczny aspekt produkcji piwowarsko-słodowniczej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej [podczas konferencji:] „Homo Fabricator”. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, 9 listopada 2007, .
  • Zagadnienia archeologiczne w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów [podczas konferencji:] XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy informacji przestrzennej, 29 maja 2001, .