dr Paweł Krokosz


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur dydaktyczny w sesji egzaminacyjnej w II semestrze roku akademickiego 2018/2019: poniedziałek 08.00-08.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro)

Curriculum Vitae:

 • 2016 – - redaktor naczelny czasopisma naukowego "Orientalia Christiana Cracoviensia" (eyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • 2012 - 2016 – - sekretarz czasopisma naukowego "orientalia Christiana Cracoviensia" (wyd. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Małgorzata Międzobrodzka, Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście, wyd. 2, Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] W. Gawroński, 140 lat Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Wieliczce (1872-2012), Wieliczka: Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce 2012.
 • Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I, Kraków: ARCANA sp. z o.o. 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Małgorzata Międzobrodzka, Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście, wyd. 1, Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 2009. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Monika i Artur Kowalczykowie, Agnieszka Legutko-Ołownia, Maciej Miezian, Kraków i okolice. Najpiękniejsze spacery, Kraków: Wydawnictwo Bezdroża 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Gorlice.Na szlaku czarnego złota, Kraków: Wydawnictwo Bezdroża 2007. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Mariusz Ryńca, Łemkowszczyzna.Od ikony do pop-artu, Kraków: Wydawnictwo Bezdroża 2004. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wojna Północna 1700-1721 w historiografii rosyjskiej XIX i XX w. (do 1914 r.). Zarys problematyki [w:] Andrzej Drzewiecki, Łukasz Różycki [red.], Militaria w edukacji historycznej, Gdynia: Napoleon V 2014, s. 317-326.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Zdobyte bez przelania krwi kwietnia 9, 1783 roku”. Imperialna polityka Rosji wobec Chanatu Krymskiego w XVI-XVIII w. [w:] вiдп. ред. В. Смолiй [red.], Крим вiд античностi до сьогодення: Iсторичнi студiï, Киïв: Iнститут iсторiï Украïни НАН Украïни 2014, s. 302-322.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bałtycka polityka Rosji Piotra I [w:] Wojciech Walczak, Karol Łopatecki [red.], Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok: INSTYTUT BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM EUROPY 2013, s. 279-314.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Рост мощи России в центральной и восточной Европе на стыке XVII и XVIII веков / Wzrost potęgi Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XVII i XVIII w. [w:] Д.Л. Спивак [red.], Россия и Польша: память империй/империи памяти, Санкт-Петербург: Эйдос 2013, s. 108-138.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Iwan Skoropadski - narzucony hetman zaporoski [w:] R. Dymczyk,I. Krywoszeja,N. Morawiec [red.], Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny, Częstochowa-Humań-Poznań: Wydawnictwo "Taurus" 2013, s. 101-122.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działania armii rosyjskiej na frontach III wojny północnej (1700-1721) [w:] N.Morawiec, R.W.Szwed, M.Trąbski [red.], Częstochowskie Teki Historyczne, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie 2013, s. 83-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bałtycka polityka Rosji Piotra I [w:] Karol Łopatecki, Wojciech Walczak [red.], Streszczenia wystąpień. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 14-16 listopada 2012 r., Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 141-151.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Mała wojna". Działania wojsk rosyjskich w Inflantach, Estonii oraz Ingermanlandii w latach 1700-1704 [w:] Wojciech Walczak, Karol Łopatecki [red.], Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Inflanty polskie, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy 2012, s. 139-226.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I [w:] Ł. Głędek, T. Krzyżowski, M. Michalski [red.], REGIONES EUXINUM SPECTANTES. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów, Kraków: Uniwersytet Papieski jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 289-305.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I [w:] Karol Łopatecki [red.], Organizacja armii w nowożytnej Europie. Struktura-urzędy-prawo-finanse, Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions 2011, s. 397-444.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Francja [w:] M.Szulc [red.], Wielka Historia Świata 1492-1650, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2004, s. 115-138.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Francja ostatnich Burbonów [w:] M.Szulc [red.], Wielka Historia Świata 1650-1800, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2004, s. 5-40.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Francja Ludwików XIII i XIV [w:] M.Szulc [red.], Wielka historia świata, Kraków: Pinnex 2003, s. 103-132.
 • Wiek filozofski [współatorstwo z:] Anna Pożoga [w:] Wielka historia świata 1700-1789, Kraków: Pinnex 2003, s. 5-14.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Francja w okresie oświecenia [w:] Marian Szulc [red.], Wielka historia świata 1700-1789, Kraków: Pinnex 2003, s. 15-32.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Francja [w:] M.Szulc [red.], Wielka Historia Świata 1492-1600, Kraków: Wydawnictwo Pinnex 2002, s. 127-148.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nota historyczna [w:] Zbigniew Hauser,Jacek Tokarski [red.], Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, Warszawa: Burchard Edition 2001, s. 15-18.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Stefan Jaworski i Teofan Prokopowicz – duchowni apologeci triumfów wojennych Piotra I - виступ он-лайн (Skype) [podczas konferencji:] Всеукраїнська науково-практична конференція: Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика, 16 listopada 2018, .
 • Na drodze ku niepodległości. Wieliczka na przełomie XIX i XX w. (do 1921 r.) [podczas konferencji:] Gdy pękały kordony, a rodziły się granice... Galicja i jej mieszkańcy w drodze do niepodległości, 26 pazdziernika 2018, .
 • Wyprawa dunajska 1711 - klęska militarna i polityczna Rosji Piotra I [podczas konferencji:] IV Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", Rzeszów-Jarosław, 3-5 października 2018 r., 3 pazdziernika 2018, .
 • Patriotyczna aktywność mieszkańców Wieliczki w latach 1918-1939 [podczas konferencji:] 3rd European Central Slavic Conference: Central and Eastern Europe – One Hundred Years of Change, 1918-2018, 5 lipca 2018, .
 • W stronę nowych mórz. Ekspansja terytorialna Rosji za panowania Piotra I [podczas konferencji:] 50 Lat Studiów Historycznych. Konferencja Jubileuszowa Instytutu Historii i Nauku Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku "Granice i pogranicza. Historia i współczesność", 16 czerwca 2018, .
 • Dwa wielickie pamiętniki z czasu I wojny światowej (wykład wprowadzający) [podczas konferencji:] Studencko-doktorancka ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległość. Idee-fakty-perspektywy”, 22 maja 2018, .
 • Od sprzedawcy pierożków do generała-feldmarszałka. Zawrotna kariera carskiego faworyta Aleksandra Mienszykowa [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni wieków", 17 maja 2018, .
 • Twierdza Pietropawłowska w Sankt Petersburgu - miejsce militarne, miejsce sacrum [podczas konferencji:] Twierdze Osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta, 22 wrzesnia 2017, .
 • Военные обозы в Российской империи и Французском королевстве в середине XVIII в. в свете трактата Антония Леопольда Эльсница (wspólnie z Karolem Łopateckim) [podczas konferencji:] X Международный петровский конкресс РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В ПАНОРАМЕ ВЕКОВ:, 10 czerwca 2017, .
 • Na Kremlu i w Twierdzy - w cieniu carskich nekropolii [podczas konferencji:] Dawna i współczesna kultura funeralna z cyklu, 5 grudnia 2016, .
 • Armia gwarantem mocarstwowej pozycji Rosji w Europie w XVIII w. [podczas konferencji:] Od Piotra I do Mikołaja II. Rosja wobec Polski 1689-1917, 19 pazdziernika 2016, .
 • Релігійний аспект в розбудові російської армії за часів Петра І [podczas konferencji:] Х ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ: Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика, 6 listopada 2015, .
 • "SUNT MIHI QUAE VALEANT IN TALEA PONDERA VIRES". Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r.o [podczas konferencji:] III Międzynarodowy Kongres "Stan nad wielokulturowością dawnej Rzeczypospolitej", 2 pazdziernika 2015, .
 • Terminologia warzelnictwa rosyjskiego (do konca XIX w.) - zarys problematyki [podczas konferencji:] Dziedzictwo Kultury Materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich, 28 kwietnia 2015, .
 • „DIVIDIMUS MUROS ET MAENIA PANDIMUS URBIS”. Opanowanie Dorpatu i Narwy przez wojska rosyjskie w 1704 r. [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja naukowa "Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczpospolita Obojga Narodów i kraje ościenne", 25 kwietnia 2015, .
 • Obecność wojsk rosyjskich w Bochni i Wieliczce w 1914 r. [podczas konferencji:] IV Kongres Polska-Rosja: długi ślad "krótkiego" XX wieku/IV Конгресс Польша-Россия: долгий след "короткого" XX века, 26 maja 2014, .
 • Армия Петра I как средство политического давления на Речь Посполитою в ходе Северной войны 17001721 гг./Armia Piotra I narzedziem nacisku politycznego na Rzeczpospolitą podczas wojny północnej 1700-1721 [podczas konferencji:] Международный круглый стол ПЕТР ВЕЛИКИЙ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ/ Międzynarodowa sesja naukowaPIOTR WIELKI I KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLITYKI ROSJI WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ W XVIII WIEKU, 5 listopada 2013, .
 • Działania armii rosyjskiej na frontach III wojny północnej (1700-1721) [podczas konferencji:] Spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie, 27 lutego 2013, .
 • Bałtycka polityka Rosji Piotra I [podczas konferencji:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 14-16 listopada 2012., 15 listopada 2012, .
 • Kozacy ukraińscy - sojusznicy czy wrogowie Rosji w czasie wojny północnej (1700-1721) [podczas konferencji:] European Central Slavic Conference. HISTORIA, POLITYKA I KULTURA W EUROPIE WSCHODNIEJ, 9 lipca 2012, .
 • РОСТ МОЩИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ НА СТЫКЕ XVII И XVIII ВЕКОВ [podczas konferencji:] III Международный конгресс «Россия и Польша: память империй / империи памяти», 27 kwietnia 2012, .
 • Morze Czarne w strategicznych planach Piotra I [podczas konferencji:] REGIONES EUXINUM SPECTANTES. STOSUNKI KULTUROWE, ETNICZNE I RELIGIJNE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW, 29 pazdziernika 2010, .